1000 fanów na facebooku! Dziękuję!

Zasiłek macierzyński: przepisy prawa nie zakazują zatrudniania własnych dzieci.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 grudnia 2016r, sygn. akt II UK 439/15, oddalił skargę kasacyjną organu rentowego w sprawie o ubezpieczenie społeczne, a prościej i bardziej zrozumiale w sprawie o zasiłek macierzyński dla kobiety zatrudnionej przez swojego ojca. Organ rentowy starał się wykazać, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, jedynie w celu uzyskania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Czyli klasyka. Poniżej bez zbędnego komentarza cytuję co ciekawsze treści z uzasadnienia wyroku. Być może przydadzą Ci się w Twojej sprawie.

Z uzasadnienia ww. wyroku:

(…) z nawiązaniem stosunku pracy wiążą się różne konsekwencje, między innymi podleganie obowiązkowemu pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (…).

(…) Zgodnie z art. 22 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Celem i zamiarem stron umowy o pracę winna być więc faktyczna realizacja treści stosunku pracy w granicach zakreślonych zawartą umową. W indywidualnych przypadkach, mimo istnienia formalnej umowy o pracę, możliwe jest ustalenie, że w konkretnych okolicznościach faktycznych została ona zawarta dla pozoru (art. 83 k.c. w związku z art. 300 k.p.) lub w celu obejścia ustawy (art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Jednak w przypadku wykazania, że pracownik po zawarciu umowy o pracę istotnie podjął pracę i wykonywał wynikające z treści umowy obowiązki, a pracodawca świadczenie to przyjmował, nieuprawnionym jest uznanie umowy za pozorną (art. 83 k.c.), nawet jeśli umowa była realizowana przez bardzo krótki okres czasu, ani za zmierzającą do obejścia ustawy (art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Doktryna coraz częściej krytykuje dokonywanie przez organy rentowe wyłączenia z ubezpieczenia społecznego pracownika, w sytuacji gdy ze zgromadzonego materiału jednoznacznie wynika, że wykonywał on powierzone mu przez pracodawcę obowiązki. (…)

(…) powszechnie wiadomo, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w okresie jej rozwoju, wykazywana w rozliczeniu podatkowym strata nie musi oznaczać trudnej sytuacji finansowej. Inwestycje związane z rozwojem działalności mogą sprawić, że koszty przerosną zyski, co prowadzi do wykazania w rozliczeniu straty, chociaż w istocie dochodzi do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Istotny jest również rodzinny charakter prowadzonej przez zainteresowanego działalności. Obowiązujące przepisy prawa nie zakazują zatrudniania własnych dzieci. Nie sposób również uznać, aby więzy rodzinne wykluczały istnienie pracowniczego podporządkowania, zaś pewna elastyczność w rozpoczęciu dnia pracy pomiędzy 7 a 8 rano nie podważa istoty stosunku pracy i z powodzeniem stosowana jest w wielu nierodzinnych firmach. (…)

(…) w razie faktycznego świadczenia pracy przez pracownika i wypłacania mu wynagrodzenia oraz wykonywania przez pracodawcę innych, typowych obowiązków, nie można uznać, że strony od początku nie zamierzały wywołać jakichkolwiek skutków prawnych umowy o pracę, a jedynie chciały stworzyć u osób trzecich przekonanie, że takie skutki powstają. (…)

Źródło grafiki: David Berkowitz, Flickr, CC BY 2.0

Optymalizacja składek ZUS – końcowe uwagi

Prawda, że po okresie świąteczno – noworocznym ciężko wrócić do pracy? I to tym bardziej jak w pierwszy tydzień stycznia korzystało się z wolnego? Prawda 🙂

Jednak było, minęło. Czas teraz popracować nad kolejnym zasłużonym wolnym.

Skoro tak, to na początek parę uwag do cyklu wpisów o optymalizacji składek ZUS. Zresztą w jednym z komentarzy ktoś z Was słusznie zwrócił uwagę, że warto wspomnieć także o ryzyku związanym z próbą optymalizacji składek.

Wskazuję więc, że z każdym z opisanych sposobów na optymalizację wysokości składek na ubezpieczenia społeczne wiąże się ryzyko wszczęcia kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod kątem zgodności z prawem i stanem faktycznym zawartych umów.

Między wierszami o tym już wspominałem, ale dla uściślenia podaję teraz nawet podstawę prawną. Otóż, zgodnie z art. 86 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu.

Kontrola może obejmować w szczególności:
1) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;
2) prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład;
3) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
4) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
5) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
6) dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.

Tym mocniej wspomnieć o tym wypada, bo w ostatnim czasie organ rentowy jest bardzo aktywny w przedmiocie ustalania czy aby strony umów nie zawarły pozornych lub fikcyjnych umów na okoliczność zmniejszenia obciążeń z tytułu składek ZUS. Ewentualne ustalenie ZUS w tym przedmiocie może okazać się bardzo kosztowne. Dlatego warto przed podjęciem decyzji w przedmiocie optymalizacji rozważyć wszelkie „za” i „przeciw”. Z kolei, w razie już wszczęcia kontroli może opłaci się skorzystać z usług specjalisty.

W nawiązaniu do tematu zapraszam też na stronę bloga na Facebooku – tam znajdziesz ciekawy artykuł odnośnie kontroli ZUS.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, Wystrzałowego Sylwestra, spełnienia najskrytszych marzeń
w Nowym Roku i (a jakże) powodzenia na salach sądowych w walce z ZUS 🙂

Optymalizacja składek ZUS – ustalenie zagranicznego ustawodawstwa

Przygotowałem dla Ciebie ostatni wpis z cyklu „Optymalizacji składek ZUS”. Będzie co prawda jeszcze wpis zawierający uwagi, ale traktuje go jako odrębny. I zapewne pojawie się już po świętach. Tymczasem zapraszam do lektury niniejszego 🙂

Tylko uwaga – tym razem zmuszony jestem do dłuższego wywodu i powołanie się na przepisy, a nawet orzecznictwo. Także wpis może wydawać się nieco siermiężny w odbiorze 🙂

Tak więc nie przedłużając informuję Cię od razu, że przykład tu opisany należy chyba do najbardziej wyrafinowanych z dotychczasowych. A dlaczego? Bo polega na zatrudnieniu przez zagranicznego pracodawcę choćby na część etatu i ustalenie dzięki temu ustawodawstwa zagranicznego przy jednoczesnym założeniu własnej działalności gospodarczej w Polsce.

Prawda, że brzmi skomplikowanie? Ale zapewniam, że przy odrobinie wysiłku działa 🙂

Wszystko za sprawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.), w którym uregulowano ustawodawstwo właściwe w przypadku zbiegu pracy najemnej z działalnością na własny rachunek. Zgodnie z art. 13 ust. 3 osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną lub, jeżeli wykonuje taką pracę w dwóch lub w kilku państwach członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z art. 13 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 pkt a) rozporządzenia 883/2004 określenie „praca najemna” oznacza wszelką pracę lub sytuację równoważną, traktowaną jako taką do celów stosowania ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego, w którym taka praca lub sytuacja równoważna ma miejsce.

Z kolei, określenie „działalność na własny rachunek” oznacza wszelką pracę lub sytuację równoważną, traktowaną jako taką do celów stosowania ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego, w którym taka praca lub sytuacja równoważna ma miejsce (art. 1 pkt b).

Zapytasz jednak jak ustalić owe ustawodawstwo? Ano w tym celu powinieneś się skontaktować z instytucją państwa miejsca zamieszkania, która zawsze jest właściwa do ustalenia ustawodawstwa, któremu dana osoba będzie podlegała. Procedura ustalania tymczasowego ustawodawstwa jest określona przez przepisy art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz.Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.), tj. rozporządzenia wykonawczego, określającego reguły postępowania w przypadku stosowania rozporządzenia 883/2004.

Korzyścią w tym przypadku jest okoliczność, że z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ale uwaga! Wówczas należy ustalić czy aby nie jest konieczne odprowadzanie składek w państwie ustalonego ustawodawstwa. Często się o tym zapomina, więc warto o tym pamiętać i zawczasu się zorientować.

Na koniec wspomniane na wstępie orzecznictwo 🙂 A dokładniej wyrok Sądu Najwyższego z dnia  6 czerwca 2013 r., sygn. akt II UK 333/12, który zawiera trzy istotne tezy w zakresie zatrudnienia w innym państwie Unii, a to:

– „Nie jest dopuszczalna ocena stosunku prawnego stanowiącego tytuł ubezpieczenia społecznego w innym państwie członkowskim przez instytucję miejsca zamieszkania osoby wnoszącej o ustalenie właściwego ustawodawstwa. Stwierdzenia spełnienia warunków ubezpieczenia społecznego w systemie prawnym państwa wykonywania pracy podlegającym koordynacji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne Rozdział 5, Tom 5, s. 72 ze zm.) dokonują organy właściwe do stosowania tego prawa.”

– „Istnienie tytułu ubezpieczenia społecznego za granicą wyklucza dokonywanie ustaleń przeciwko dowodowi ubezpieczenia społecznego w innym państwie.”

– „O tymczasowym określeniu prawa, według którego obejmuje się osobę ubezpieczeniem społecznym, instytucja miejsca zamieszkania wnioskodawcy informuje wyznaczone instytucje państwa, w którym wykonywana jest praca. Od tej chwili biegnie termin dwóch miesięcy, w czasie których przynajmniej jedna z zainteresowanych instytucji może poinformować instytucję miejsca zamieszkania o niemożności zaakceptowania ustalonego ustawodawstwa lub o swojej odmiennej opinii w tej kwestii. Gdy to nie nastąpi, tymczasowe określenie ustawodawstwa staje się ostateczne.”

Źródło grafiki: Piotr Drabik, Flickr, CC BY 2.0

Otymalizacja składek ZUS – założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedostatni wpis z cyklu „Optymalizacja składek ZUS”. Tym razem koncepcja związana jest z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jaki warunek musisz spełnić?

Otóż aby uniknąć w ten sposób składek ZUS (w rozumieniu opisanym tutaj) nie może to być jednoosobowa spółka z o.o. Wedle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych taka forma działalności gospodarczej jest równoznaczna z jednoosobową działalnością gospodarczą, o której z kolei pisałem tutaj. Innymi słowy, należałoby założyć spółkę z o.o., w której byłoby co najmniej dwóch wspólników, z czego sugeruję Ci aby mniejszościowy wspólnik posiadał nie jeden udział, ale przynajmniej 10-20% udziałów w spółce. Wspólnikiem może być osoba z rodziny.

adteasdale-flickr-cc-by-2-0

Niestety z założeniem spółki z o.o. wiążą się jednak inne obciążenia finansowe, o których warto żebyś wiedział. I tak należy tutaj wymienić koszty związane ze sporządzeniem umowy przed notariuszem i wydaniem odpisów umowy (zależą od wysokości kapitału zakładowego oraz mogą być odmienne u różnych notariuszy), zgłoszeniem do rejestru sądowego (500zł opłaty sądowej lub 250zł przy zakładaniu spółki w trybie elektronicznym), ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100zł), czy pokryciem kapitału zakładowego (min. 5 tysięcy).

Z kolei na etapie prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje obowiązek tzw. podwójnego opodatkowania, wpierw podatkiem od osób prawnych, a później od osób fizycznych. Oczywiście istnieje kilka legalnych sposobów na unikanie ww. podwójnego opodatkowania, ale o tym można by napisać kolejnego bloga. Tak więc pozwól, że nie będę zagłębiał się w szczegóły 🙂

Na koniec informuję Cię, że w sp. z o.o. konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, co wiąże się ze sporymi kosztami zatrudnienia księgowej lub zawarcia umowy z biurem rachunkowym.

Podsumowując, założenie spółki z o.o. jedynie w celu optymalizacji składek ZUS może nie być najlepszym z dostępnych rozwiązań. Ale w istocie jest to bardzo ciekawa forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, którą szczerze polecam. Więcej na jej temat możesz przeczytać tutaj.

Źródło grafiki: ADTeasdale, Flickr, CC BY 2.0

Optymalizacja składek ZUS – umowa o dzieło

Sposobów na optymalizajcę składek ZUS ciąg dalszy 🙂

Kolejnym z nich jest zawarcie w miejsce umowy o pracę umowy o dzieło. Wtedy w ogóle nie powstaje obowiązek ubezpieczenia w ZUS, jako że umowa o dzieło nie zostało wymieniona w treści ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych jako tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz dotychczasowego pracodawcy, bo wtenczas wykonawca traktowany jest jako pracownik. Jednocześnie stanowi to wyjątek od definicji pracownika zawartej w kodeksie pracy.
24oranges-nl-flickr-cc-by-sa-2-0

I być może zastanawiasz się gdzie jest haczyk. Jeżeli tak, to dobrze kombinujesz 🙂 Otóż, z tym sposobem wiąże się ryzyko kontroli ze strony ZUS pod kątem czy aby w ramach umowy o dzieło nie są wykonywane czynności odpowiadające stosunkowi pracy. Jest to częsta praktyka ze strony organu rentowego. A wynika z tego, że umowa o dzieło charakteryzuje się osiągnięciem rezultatu, tudzież wykonaniem konkretnego dzieła, które częstokroć trudno wytłumaczyć jeżeli w rzeczywistości jest to tylko forma zastępcza dla stosunku pracy. Oczywiście w celu uniknięcia składek ZUS. W związku z tym warto abyś o tym pamiętał.

Na koniec informuję Cię, że obecnie trwa wiele prac rządowych wokół umów cywilnoprawnych (w tym umowy o dzieło), z których mogą wyniknąć w dalszej lub bliższej przyszłości niekorzystne zmiany dla osób planujących ich zastosowanie w celu optymalizacji składek ZUS. Innymi słowy, być może niedługo niniejszy wpis będzie miał charakter jedynie historyczny. Ale póki zmian nie wprowadzono, to nie mogłem o tym sposobie nie wspomnieć.

Źródło grafiki: 24oranges.nl, Flickr, CC BY-SA 2.0

Optymalizacja składek ZUS – założenie własnej działalności gospodarczej

Kontynuując temat optymalizacji składek ZUS przygotowałem dla Ciebie kolejny wpis. I tak jako drugi przykład zmniejszenia składek ZUS wskazuję Ci na możliwość założenia własnej działalności gospodarczej i w jej ramach zawarcia umowy zlecenia z dotychczasowym pracodawcą. Jednakże, aby było to dla Ciebie opłacalne musi to być pierwsza działalność gospodarcza lub od zakończenia poprzedniej musi upłynąć co najmniej 60 miesięcy, a nadto w ramach owej działalności gospodarczej muszą być wykonywane inne czynności niż wchodzące w zakres poprzedniego stosunku pracy dla byłego pracodawcy. Wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponadto w takim przypadku pracodawca, a dokładniej zleceniodawca, nie jest obciążony odprowadzaniem składek od umowy zlecenia, bowiem takowe musi opłacić samodzielnie właściciel firmy.

mattwalker69-flickr-cc-by-2-0

W tym przypadku powstaje jednak ryzyko kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie jakie czynności zleceniobiorca wykonuje obecnie dla byłego pracodawcy, a jakie czynności wykonywał w trakcie poprzedniego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W razie ustalenia przez ZUS, że zakres czynności jest tożsamy lub nieudowodnienia przez strony postępowania, że zakres czynności jest różny może dojść do sytuacji ustalenia wyższej podstawy wymiaru składek, tudzież bez prawa do preferencyjnej ich wysokości w pierwszych 24 miesiącach prowadzenia działalności. Minimalną, a zarazem podstawową, wysokość podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi kwota nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Przy czym  kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki oraz przyjętą do jej ustalenia kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca poprzedniego roku kalendarzowego, w drodze obwieszczenia. Dalej jednak pracodawca, a dokładniej zleceniodawca, nie jest obciążony odprowadzaniem składek od umowy zlecenia, bowiem takowe musi opłacić samodzielnie właściciel firmy.

Na marginesie dodam, że sam jestem obecnie na tzw. preferencyjnych składkach ZUS i przynajmniej przez pierwsze 24 miesiące pomysł ten będę sobie chwalił 🙂

Źródło grafiki: mattwalker69, Flickr, CC BY-SA 2.0

Optymalizacja składek ZUS – zatrudnienie w innej firmie

Jako że kaZUS na temat optymalizacji składek ZUS okazał się rzeczywiście chodliwy, a nadto że ostatnio zajmowałem się tą tematyką, to postanowiłem przygotować cykl wpisów w tym zakresie na blogu. Zdając sobie jednak sprawę, że w Internecie jest już sporo tego rodzaju materiałów, to równocześnie postanowiłem temat lekko zmodyfikować. A dokładniej przedstawić pod innym kątem. Interesującym w tym sensie, że dającym odpowiedź na pytanie w jaki sposób zoptymalizować składki ZUS u dotychczasowego pracodawcy. Tym samym na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wpis będzie głównie interesował Ciebie jako pracodawcę, ale zapewniam, że również przedstawione przykłady mogą się przydać Tobie jako pracownikowi.

Zanim do sedna przypominam jeszcze, że od początku listopada 2016r zacząłem na profilu bloga na facebooku publikować wybrane przeze mnie co ciekawsze artykuły dotyczące ZUS i ubezpieczeń społecznych, czyli wspomniane na wstępnie kaZUSy. Jeśli więc jeszcze nie polubiłeś profilu bloga na FB, a chcesz poznać wybrane przeze mnie kaZUSy, to zrób to czym prędzej 🙂

Tutaj znajdziesz profil bloga na FB

Pierwszym przykładem zmniejszenia składek ZUS z tytułu dotychczasowego zatrudnienia jest zawarcie umowy z innym pracodawcą z wynagrodzeniem równym co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia oraz jednoczesne przejście z umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy np. na umowę zlecenie. W takiej sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek (z tytułu umowy o pracę) jest równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia, to umowa cywilno-prawna stanowi jedynie tytuł do dobrowolnego ubezpieczenia. Wówczas z tego tytułu co prawda będzie konieczne odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS, ale już u dotychczasowego pracodawcy, przy założeniu zmiany stosunku pracy na stosunek zlecenia, nie powstałby obowiązek uiszczania przedmiotowych składek.

Przy czym od razu przestrzegam, że ewentualne zatrudnienie się w firmie rodzinnej (np. prowadzonej przez męża lub żonę) spowoduje uznanie Ciebie jako osobę współpracującą, a nie jako pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy. Wynika to bezpośrednio z treści przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art 8 ust. 11). W związku z tym podstawa wymiaru składek będzie taka sama jak dla osób prowadzących działalność gospodarczą, z tą niedogodnością, że bez możliwości skorzystania z preferencyjnych składek zus w okresie pierwszych 24 miesięcy.

Ponadto informuję, iż od 01.01.2017r w przypadku umowy zlecenie będzie obowiązywała, podobnie jak przy umowie o pracę, minimalna stawka godzinowa. Wprowadza ją ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, którą 5 sierpnia podpisał prezydent. Dotyczyć będzie osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że nie będą zatrudniać pracowników i nie będą zlecać usług na podstawie umów zleceń. Poza tym konieczne będzie prowadzenie rejestru przepracowanego czasu w ramach realizacji umowy zlecenia. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej oraz prowadzenia rejestru czasu pracy. Spośród wielu najważniejszy dla przedmiotu niniejszego wpisu będzie sposób polegający na zawarciu umowy zlecenia, w której o miejscu i czasie jej wykonania decyduje przyjmujący zlecenie i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Informuję również, że obecnie trwa wiele prac rządowych wokół umów cywilnoprawnych (w tym umowy zlecenia), z których mogą wyniknąć w dalszej lub bliższej przyszłości niekorzystne zmiany dla osób planujących ich zastosowanie w celu optymalizacji składek ZUS.

Podsumowując, pomysł nie należy do najbardziej lotnych, ale od czegoś należało zacząć. W kolejnych wpisach m.in. o założeniu własnej działalności, umowie o dzieło, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zagranicznym ustawodawstwie. Zapraszam 🙂

Darmowe porady z okazji Dnia Seniora

W dniu dzisiejszym przeglądając społeczny serwis emerytalny – Jotownia, którego zespół redakcyjny serdecznie pozdrawiam, natknąłem się na taką oto informację. Otóż, z okazji Dnia Seniora Sąd Okręgowy w Warszawie zaprasza w dniu 14 listopada 2016r wszystkie osoby 60+ do skorzystania z darmowych porad prawnych. I jako że jest to ciekawa inicjatywa to nie omieszkam o niej tutaj wspomnieć.

Poniżej zdjęcie plakatu reklamującego owe wydarzenie. Wystarczy kliknąć, aby przekierowało Was na stronę Sądu Okręgowego w Warszawie.

dzien-seniora