Ile kosztuje odwołanie od decyzji ZUS?

Pewnie jeżeli wcześniej nie miałeś w ogóle do czynienia z ZUS, czy też ściślej z koniecznością odwołania od decyzji ZUS, to zastanawiasz się jakie wiążą się z tym koszty sądowe. I tutaj mam dla Ciebie pozytywną informację 🙂 Ustawodawca postanowił, że strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczać kosztów sądowych. Jest to zwolnienie z mocy ustawy i dotyczy wszystkich nie zgadzających się z treścią decyzji ZUS. Przy czym pod pojęciem zwolnienia w całości od kosztów sądowych rozumieć należy brak obowiązku uiszczania opłaty i wydatków. Opłata odnosi się do pism wszczynających postępowanie sądowe, tudzież odwołania od decyzji ZUS. Z kolei wydatki związane są np. z koniecznością powołania biegłego sądowego, co ma duże znaczenie w sprawach takich jak o rentę z tytułu całkowitej/częściowej niezdolności do pracy. Co do wydatków ustawodawca nadto ustalił, że w toku postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wydatki ponosi Skarb Państwa.

ALE UWAGA NA WYJĄTEK! Jedyną opłatą jaka może wyniknąć w toku postępowania sądowego będzie kwota 30zł (tzw. opłata podstawowa), którą pobiera się w sprawach z zakresu ubezpieczeń od takich pism jak:
– apelacja,
– zażalenie,
– skarga kasacyjna,
– skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Są to jednak szczególne pisma procesowe (tzw. środki odwoławcze – apelacja i zażalenie – oraz tzw. nadzwyczajne środki zaskarżenia – skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia), których konieczność wniesienia zależy od aktualnej sytuacji procesowej. Biorąc za przykład apelację, to jej wniesienie aktualizuje się dopiero w momencie wydania przez Sąd I instancji wyroku, który jest niekorzystny (tutaj dla ubezpieczonego/odwołującego się). Wtedy do apelacji należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 30zł. Mogą to być znaki sądowe zakupione w kasie sądu i przyklejone na pierwszej stronie apelacji. Ale może to też być wydruk potwierdzenia przelewu na konto sądu. W końcu trzecią możliwością jest wpłata gotówki do kasy sądu – kasjerka wydaje wtedy potwierdzenie wpłaty, które najlepiej skserować i dołączyć do apelacji.

Przy czym w wyjątkowych sytuacjach można się starać również o zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty sądowej od wyżej wymienionych pism. W takim wypadku konieczne jest złożenie oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów opłaty sądowej bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. I do tego należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, którego wzór można pobrać TUTAJ.

Tak więc podsumowując odwołanie do sądu od decyzji ZUS zostało przez ustawodawce bardzo korzystnie potraktowane. Uprzywilejowanie stron w takim postępowaniu wiąże się zapewne z tym jaką szczególną role stanowią ubezpieczenia społeczne. Warto więc w miarę posiadania argumentów korzystać z możliwości i odwoływać się od decyzji ZUS.

P. S. Osoby zainteresowane odsyłam dodatkowo do ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a w szczególności do art. 94-118 i art. 36. Ustawę można pobrać w BAZIE WIEDZY – akty prawne. Tam też dodałem kolejne orzeczenie, tym razem w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w przypadku wnoszenia np. apelacji.