Renta socjalna

Dawniej znana też jako tzw. renta uczniowska, finansowana z pomocy społecznej i uregulowana w podobnie brzmiącej ustawie z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej.

Obecnie nazywana wprost rentą socjalną, której regulację prawną stanowi ustawa z dnia 27 czerwca 2003r o rencie socjalnej i wypłacana jest z budżetu państwa.

W obu przypadkach będąca świadczeniem wypłacanym osobom pełnoletnim, które stały się całkowicie niezdolne do pracy w bardzo młodym wieku, nawet dzieciństwie, lub co najwyżej w okresie pobierania nauki.

Krótko, zwięźle i na temat? Być może ale warto dowiedzieć się więcej czym jest renta socjalna oraz jakie przesłanki warunkują jej przyznanie. Zapraszam więc do lektury 🙂

Przede wszystkim w nie tak odległym czasie podstawy prawne tego świadczenia uległy sporej zmianie. Przed 2003r o rencie socjalnej stanowił art. 27a ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej, który przesądzał o tym, że było to świadczenie z pomocy społecznej. Wtedy też inne były warunki uzyskania świadczenia. Mianowicie zgodnie z art. 27a w związku z art. 2a ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej prawo do renty socjalnej przysługiwało zarówno osobom całkowicie niezdolnym do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak też osobom, u których stwierdzono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ponadto renta socjalna przysługiwała osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, niezależnie od dochodu, jak  również osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej, przed ukończeniem 25 roku życia, a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, niezależnie od dochodu.

Obecnie art. 27a ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej nie obowiązuje (zresztą podobnie jak cała ustawa). Uchylony został wraz z dniem 1 października 2003 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 27 czerwca 2003r o rencie socjalnej. Świadczenie jest teraz finansowane z budżetu państwa poprzez jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną.  Warunki uzyskania świadczenia również są inne. Otóż w obecnym stanie prawnym rentę socjalną przyznaje się i wypłaca osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed 18 rokiem życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia, a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Innymi słowy teraz osobom, u których stwierdzono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności nie przysługuje prawo do renty socjalnej. Mogą jednak wykorzystać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w trakcie ustalania stopnia niezdolności do pracy.

Co ważne ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stąd w tym zakresie aktualne jest to co napisałem w większości moich poprzednich artykułach m. in. o odwołaniu od decyzji i sprzeciwie od orzeczenia lekarza orzecznika. Nie ma więc sensu abym powtarzał w tym miejscu tych treści. W razie potrzeby znajdziesz właściwe informacje pod tak samo brzmiącymi tematami głównymi, które znajdują się po lewej stronie ekranu.  

Nadto postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego. Wzór wniosku możesz pobrać bezpośrednio w oddziale ZUS, który określony został w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r w sprawie przyznawania renty socjalnej. Poza tym w rozporządzeniu dodatkowo wymienione zostało jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, a to m. in.:
1) zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy;
2) zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej;
3) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów;
4) zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej.

Po złożeniu wniosku Zakład wpierw stwierdza czy udowodnione zostały okoliczności niezbędne do ustalenia prawa do renty socjalnej, o których napisałem wyżej. Następnie Zakład kieruje daną osobę na badanie przez lekarza orzecznika w celu wydania orzeczenia o niezdolności do pracy. Z kolei dalszy przebieg postępowania uzależniony jest od treści orzeczenia. Gdy lekarz ustali całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało np. przed 18 rokiem życia, to ZUS w decyzji przyzna prawo do świadczenia. Każde inne orzeczenie (np. o częściowej niezdolności do pracy lub o zdolności do pracy) nie będzie dawało podstaw do przyznania renty. Stąd konieczny będzie sprzeciw, a nawet odwołanie, jeżeli komisja lekarska orzeknie jak lekarz orzecznik.

Z całością ustawy o rencie socjalnej i rozporządzenia możesz nadto zapoznać się w bazie wiedzy. W treści rozporządzenia dodatkowo będzie wzór wniosku o rentę socjalną.


Komentarze

Renta socjalna — 59 komentarzy

 1. Witam.
  Od 10-ciu lat choruje na cukrzyce insulinozależna. Po 7-miu latach pobierania renty socjalnej, bedac osobą całkowicie niezdolną do pracy ZUS stwierdza ze juz nie jestem całkowicie niezdolny do pracy. W uzasadnieniu pisze ze od ostatniego badania(2 lata temu) nastąpiła poprawa stanu zdrowia ale w dalszym uzasadnieniu nadmienia naruszenie sprawności organizmu lecz tylko w stopniu umiarkowanym, charakter przewlekły z okresowymi zaostrzeniami. Odwołałem sie od decyzji lekarza orzecznika a to postanowienie dostałem od komisji lekarskiej. I mam teraz pytanie; jest sens walczyc z ZUSem w sądzie? Jak to wygląda, jak wyglądają procesy z ZUSem, czy sądy orzekaja jak ZUS i można “cudownie uzdrowiec”?

  • Witam,
   oczywiście jest sens walczyć z ZUS-em ale trzeba się przygotować na co najmniej kilkumiesięczny proces. W sprawach o rentę sąd będzie musiał skorzystać z opinii biegłego specjalisty z zakresu Pana schorzeń. Zazwyczaj samo to trwa kilka miesięcy. A jeżeli jest potrzeba przebadania przez kilku biegłych to tym bardziej proces się wydłuży. Nadto należy pamiętać, że biegły może orzec na Pana niekorzyść i wtedy w Pana gestii będzie napisanie zarzutów do opinii. Innymi słowy w razie potrzeby musi się Pan wykazać aktywnością i zadbać o swój interes (pisałem o tym ostatnio w artykule o ciężarze dowodowym). Mimo to moim zdaniem jest sens odwoływać się do sądu, zresztą po to stworzona została ta procedura, i walczyć o swoje. W końcu w postępowaniu sądowym poddany zostanie Pan badaniu przez biegłego lekarza, który nie będzie miał związku z ZUS-em. Przy czym przez to nie chcę powiedzieć, że lekarze orzecznicy ZUS są niekompetentni ale być może ich specjalności nie odpowiadały Pana schorzeniom (co często się zdarza), a nadto są jakby związani “polityką ZUS” (nawiązując do “cudownych ozdrowień”). Nade wszystko przypominam, że ubezpieczony jest zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych, czyli nie musi się martwić, że na koniec procesu sąd obciąży go kosztami opinii biegłego. Tym samym niczym się nie ryzykuje, bo w razie braku odwołania i tak świadczenia się nie uzyska. No może poza czasem poświęconym na sprawę, ale to już kwestia podejścia.
   Uczciwie jeszcze dodam, że to co wyżej napisałem ma znaczenie ogólne, bo nad każdą sprawą należy się z osobna zastanowić i dopiero wtedy podjąć decyzję. Inaczej mówiąc, należy poznać jej szczegóły.
   Jakby potrzebował Pan pomocy przy napisaniu odwołania to proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy – dane kontaktowe może Pan znaleźć w zakładce KONTAKT lub PORADY PRAWNE. Poza tym na blogu znajdzie Pan wzór odwołania.
   Pozdrawiam,
   Krzysztof Bogusz.

 2. Dzień Dobry,
  przez kilka lat otrzymywałam rentę socjalną.( ogólnie choruję na wiele schorzeń: cukrzycę I stopnia, reumatoidalne zapalenie stawów, zespół cieśni nadgarstka itp). Naukę zakończyłam w 2010 r. W 2013 r. lekarz orzecznik a następnie komisja stwierdziła, że nie jestem niezdolna do pracy i nie otrzymałam renty. nie odwoływałam się do sądu. na początku tego roku złożyłam kolejny wniosek o przyznanie prawa do renty. lekarz orzecznik wydał decyzję, w której stwierdził że jestem niezdolna do pracy. dalej napisał że daty niezdolności nie udało się ustalić, ale nie pozostaje w związku z naruszeniem sprawności w trakcie nauki w szkole wyższej itp. (art. 4 ust. o rencie socjalnej). Nie rozumiałam o co chodzi, ale mając informację iż jestem niezdolna uznałam, że otrzymam rentę i nie odwołałam się do Komisji. Po miesiącu odebrałam decyzję ZUS o odmowie wypłaty renty ze względu na art. 4 ust. o rencie właśnie. Chcę złożyć odwołanie do Sądu i mam pytanie czy nieodwołanie się od decyzji orzecznika ZUS do Komisji przekreśla taką możliwość? Permanentnie od 18 lat choruję i nie mogę pracować mam bogatą dokumentację medyczną, lekarz stwierdził moją niezdolność, która spowodowana jest schorzeniami na które choruję od dziecka – reumatoidalne zapalenie stawów, które de facto jest przyczyną niezdolności powstało w 2010 r. (mam zaświadczenia lekarskie) a zatem w trakcie nauki przed ukonczeniem 25 lat. Moim błędem było nieodwołanie się do Komisji lekarskiej ale nie wiedziałam że ta decyzja jest w zasadzie dla mnie niekorzystna mimo stwierdzenia niezdolności. czy jest sens odwoływania się do Sądu i czy jest może jakieś orzecznictwo w podobnych sprawach? z góry dziękuję za odpowiedz.

 3. Od około 20lat jestem na tzw. rencie uczniowskiej. Przyznano mi ją, ponieważ
  zachorowałem na choroby nerek w trakcie studiów, a wymagany staż pracy był
  wówczas niewystarczający do otrzymania innej renty. Co kilka lat jestem wzywany
  do ZUS-u na komisję lekarską, która przyznaje mi rentę na czas określony a więc
  nie na stałe.

  Renta uczniowska przysługuje osobie uznanej za całkowicie niezdolną do pracy(taki
  mam wpis na orzeczeniu ZUS), rozumiem że w razie zmiany orzeczenia na częściową
  niezdolność do pracy strace rente uczniowską i to bezpowrotnie, gdyż takich rent
  dziś nie ma

  Mam również orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez
  wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, przyznane na stałe w
  maju 2006roku.

  Czy idąc na komisje ZUS mam okazać/podłączyć do dokumentacji medycznej orzeczenie
  o stopniu niepełnsprawności z 2006roku które posiadam?

  Czy w razie zmiany orzeczenia ZUS na częściową niezdolność do pracy będe mógł
  przejść na rente socjalną na podstawie znacznego stopnia niepełnosprawności?

  Bardzo prosze o odpowiedź w tej sprawie

  • Witam,
   jak najbardziej może Pan i powinien na komisji lekarskiej ZUS okazać/podłączyć do dokumentacji medycznej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Co prawda, nie ma ono bezpośredniego wpływu na przyznanie świadczenia wynikającego z przepisów emerytalno-rentowych, ale nie może pozostać zlekceważone i zupełnie pominięte. Pisałem o tym już w jednym z wpisów na blogu.
   Co do drugiego pytania – jeżeli stopień niezdolności do pracy zostanie zmieniony na częściowy, to nie będzie Pan mógł przejść na rentę socjalną na podstawie znacznego stopnia niepełnosprawności.
   Na pytanie komu przysługuje renta socjalna odpowiada m. in. art. 4 ustawy o rencie socjalnej.
   Pozdrawiam,
   Krzysztof Bogusz.

 4. Witam,

  bardzo serdecznie dziękuje za odpowiedź. Niestety potwierdził Pan moje
  przypuszczenia co do braku szans na rente socjalną. Mogłem wcześniej starać się o
  stopień niepełnosprawności.

  Mam jeszcze pare pytań. Rozumiem że w razie zmiany orzeczenia na częściową
  niezdolność do pracy pozostane dalej rencistą, ale bez prawa do świadczenia pieniężnego.
  Jak wtedy wygląda sprawa ubezpieczenia zdrowotnego? Ile lat pracy/okresów
  składkowych upoważniało by mnie do ponownego pobierania świadczenia?

  Jak się ma praca na etacie przy orzeczonej czasowo całkowitej niezdolności do
  pracy, innymi słowy czy mogę teraz podjąć prace? Lepiej pracować wtedy na umowe zlecenie, umowe o dzieło, czy ZUS nie bierze tego pod uwagę na komisji?

  Czy istnieje jakiś minimalny czas(w razie niekorzystnego orzeczenia) po którym można się ubiegać o ponowną komisje ZUS w razie pogorszenia zdrowia?

  Różne są okoliczności,koleje życia, moja sytuacja wydaje się trudna w razie
  niekorzystnego orzeczenia. Wiem że można wtedy wnosić sprzeciw, potem odwołanie na
  drodze sądowej

  Czy można liczyć na “ludzkie, całościowe spojrzenie ZUS-u na sprawe”, czy tylko
  suche paragrafy i przepisy

  Przepraszam za może chaotycznie zadane pytania ale będę wdzięczny za wyjaśnienia

  Pozdrawiam
  Bogdan z Podkarpacia

  • Witam,
   przy orzeczeniu częściowej niezdolności do pracy nie będzie miał Pan prawa do świadczenia. Ustalenie stopnia niezdolności do pracy nie stoi na przeszkodzie przy podjęciu zatrudnienia, ale może mieć wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia. Co do szczegółów proszę pisać na maila, który dostępny jest na stronie bloga.
   Pozdrawiam,
   Krzysztof Bogusz.

 5. Witam. Czy decyzja o rencie socjalnej jest wydawana na komisji przez lekarza orzecznika w dniu stawienia się? Ubiegam sie o rente kolejny raz do tej pory mi przyznawano. Jednak tym razem nie dostałem decyzji po stawieniu się na komisji. Co to może oznaczać?

 6. Syn ma 20 lat, umiarkowany ( 3) stopien niepełnosprawności – naurologiczna. Nie przyznano mu renty. Warto pisac odwolanie? Naurolog wpisal ze potrzebuje opieki osob drugich

  • Witam,
   ciężko jedynie na podstawie tego co Pani napisała ocenić “czy warto”. Musiałaby Pani przesłać skan dokumentów na maila sekretariat@kancelariars.pl.Wówczas będę mógł odpowiedzieć na zadane pytanie. W tym momencie mogę jedynie odesłać do jednego z wpisów na blogu, gdzie pisałem już czy warto odwoływać się od decyzji ZUS.
   Pozdrawiam,
   Krzysztof Bogusz.

 7. Dzień dobry,
  moja niepełnosprawność istnieje od 2009 roku (tymczasowo całkowicie niezdolna do pracy), praktycznie od 2012 roku była zwoływana komisja lekarska (lekarz orzecznik ZUS) żeby określić, czy w dalszym ciągu jestem niezdolna do pracy co rok.
  W tym roku dostałam umiarkowany stopień niepełnosprawności (przypuszczam, że przez to iż w tym roku skończyłam studia licencjackie i zaszłam w ciążę).
  Ja mam ten problem, że do pracy iść nie mogę i jeszcze przynajmniej przez 4 lata nie pójdę, bo nie będę miała z kim zostawić dziecka, a na opiekunkę również mnie nie stać, w dodatku po urodzeniu czeka mnie kolejna operacja, bo mam problemy z kolanem – nie potrafię poruszać się normalnie, w dodatku ostatnio kilka razy się przewróciłam, ponieważ nie mam dobrej równowagi.
  Za 10 dni mija mi możliwość złożenia odwołania, ja nawet nie wiem, nie potrafię tego napisać, potrzebuję pomocy.
  Paulina Agata S.

  • Witam,
   w takim razie proszę przesłać na maila sekretariat@kancelariars.pl skan wszystkich dokumentów związanych ze sprawą (decyzję zus, orzeczenia lekarza i komisji zus, dokumentację medyczną itp.). W treści maila proszę również podać datę odebrania decyzji. W odpowiedzi napiszę jaki jest koszt sporządzenia odwołania. W razie braku środków na zlecenie napisania odwołania na głównej stronie bloga (po lewej stronie) znajdzie Pani gotowy i darmowy wzór odwołania.
   Pozdrawiam,
   Krzysztof Bogusz.

 8. WITAM.MOJA CÓRKA POBIERAŁA RENTĘ SOCJALNĄ 5 LAT .WE WSZYSTKICH BADANIACH MA ORZECZENIE UPOŚLEDZENIE W STOPNIU UMIARKOWANYM. NAGLE PODCZAS BADANIA PRZEZ PSYCHOLOGA ZUS-U STWIERDZONO ŻE NA WSZYSTKIM SIĘ ZNA I MA UPOŚLEDZENIE W STOPNIU LEKKIM I ZOSTAŁA POZBAWIONA RENTY SOCJALNEJ.CÓRKA MA 24 LATA I JEST CHORA OD URODZENIA. JAK SIĘ SKUTECZNIE ODWOŁAĆ OD TEJ DECYZJI?

 9. A ja mam nieco inne pytanie: w trakcie pobierania nauki przyznana mi została tzw. renta uczniowska i I grupa inw. Mimo niesprawności podjąłem pracę, i pracowałem 11 lat. W czasie pracy mój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że musiałem zrezygnować z pracy. Zwróciłem się do ZUS o ustanowienie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Złożyłem wszystkie papiery i stawiłem się na badanie lekarza orzecznika ZUS. Lekarz stwierdził, że podtrzymuje decyzję o niezdolności do pracy i egzystencji z datą 2003 r. kiedy jeszcze byłem na studiach. A ponieważ jest to data przed podjęciem zatrudnienia renta z tytułu niezdolności do pracy mi nie przysługuje (jedynie renta socjalna, dawna uczniowska, która nie uwzględnia lat składkowych). Złożyłem swój sprzeciw i czekam na komisję. Czy mam jakąś szansę uzyskać rentę uwzględniającą lata mojej pracy? Czy ew. odwołanie do sądu ma jakiś sens?

 10. Byłam w tamtym tygodniu na Komisji o Rentę socjalna niestety decyzja odmowna oto uzasadnienie pani orzecznik: zostało wydane orzeczenie na podstaw – dokumentacji z przebiegu leczenia akta ZUS kart informacyjnych leczenia szpitalnego w okresie : 2000 do 1995, 1996, 2013 , 2015 r – wyników badań dodatkowych. Zaświadczenia specjalistów. Przy ocenie niezdolności do pracy uwzględniono . tak to ujęła orzecznik Na podstawie badania przedmiotowego i posiadanej dokumentacji , badana 26 letnia Z LICZNYMI SCHORZENIAMI , stabilnym nadciśnieniem, skoliozą kręgosłupa i innymi schorzeniami jak w rozpoznaniu nie powodują całkowitej niezdolności do pracy. ZASTANAWIAM SIĘ CZY SIĘ ODWOLAC OD tej decyzji??? I jak takie odwołanie napisać

  • Witam,
   na początku zaznaczam, że decyzja o odwoływaniu się należy tylko i wyłącznie do Pani. Jeżeli jednak pyta się Pani czy warto się odwoływać to stoję na stanowisku, że tak. Zresztą pisałem na ten temat osobny artykuł pod tytułem WARTO ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI ZUS!. Z kolei co do szczegółów, to musiałbym mieć wgląd w Pani dokumenty – wystarczy ich skan przesłać na maila sekretariat@kancelariars.pl (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS i komisji ZUS, zaświadczenie o stanie zdrowia, karty informacyjnej leczenia szpitalnego i inne). W odpowiedzi napiszę czy w Pani sytuacji, a nie ogólnie, warto wnosić odwołanie i jaki jest tego koszt, gdyby chciała Pani skorzystać z mojej pomocy. W końcu co do treści odwołania, to informuję, iż na blogu jest zamieszczony bezpłatny wzór odwołania, który będzie pomocny przy samodzielnym pisaniu najprostszego odwołania.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 11. Witam Pana.Moja córka ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ,wada wrodzona oczu.Obecnie ukonczyła 18 –cie lat i uczy sie w szkole specjalnej.Składała o rente socjalną–odmówiono.Czy jest sens odwołania się do sądu.

  • Witam,
   bardzo mi przykro ale na podstawie tego co Pani napisała ciężko ocenić czy jest sens odwołania konkretnie w Pani sprawie. Ogólnie mogę jedynie stwierdzić, co w tym sensie zawsze powtarzam, że warto odwoływać się od decyzji ZUS. Jednak jeżeli chce Pani poznać moje zdanie na przykładzie Pani sprawy, to proszę przesłać skan orzeczenia lekarza ZUS, komisji ZUS, decyzji ZUS oraz dokumentacji medycznej na adres sekretariat@kancelariars.pl.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 12. Witam. Mam 36lat,jestem po przeszczepie nerki, w tym 7lat dializ, choruje od dziecka,od 1986roku, przez 15 lat pobierałam rentę specjalną, nie pracowałam, do tego zwyrodnienie kręgosłupa i nadciśnienie, w listopadzie 2015 roku podjęłam pracę, ponieważ zmusiła mnie sytuacja, stan zdrowia troszkę się pogorszył podczas podjęcia pracy, długie stanie na nogach, brak odpoczynku spowodowały pojawienie się białka w moczu, i problemy z kręgosłupem. Stanęłam na komisji w maju 2016 roku, i oczywiście pani doktor stwierdziła że po przeszczepie, człowiek jest praktycznie zdrowy i powinien pracować, ale też zasugerowała zmianę pracy na inną, ponieważ długie stanie na nogach mi nie służy (po 9godz) i oczywiście wstrzymała mi prawo do renty socjalnej z orzeczenie “Nie jest Pani całkowicie nie zdolna do pracy ” Czy jest szansa na komisji odwolawczej dostać inną decyzję? Bardzo proszę o odpowiedź.

 13. Witam ,mam 40 lat i choruje na reumatoidalne zapalenie stawów.Choroba wystąpiła przed 16 rokiem życia ,gdy skączyłam 18 lat pracowałam przez 3 lata na pół etatu a pożniej przez rok na cały etat aż w końcu dostałam rente socjalną na 3 lata i w tym czasie zaszłam w ciąże i urodziłam syna w 2004 i wtedy po ciąży choroba sie wyciszyła w tym czasie podjełam w 2008 roku prace na 1/4 etatu przez 3 lata i od tamtej pory nie pracuje bo od nowa zaczął się koszmar,przez cały czas chodze do lekarza i zażywam sulfasalazyne i srodki przeciwbółowe i chodze na rehabilitacje,nawet nie próbuje szukac pracy bo bardzo często mam bóle .moje pytanie jest czy dalej moge starac się o rente socjalną?wszystkie badania mam z poprzednich lat i aktualne,nawet wnioski o przyznanie renty socjalnej ,czy mogę starac sie o nią teraz?

  • Witam,

   w takiej sytuacji należy złożyć do ZUS wniosek o przyznanie renty socjalnej, przedłożyć całość dokumentacji medycznej (z lat poprzednich oraz aktualną) oraz poczekać na rozstrzygnięcie organu rentowego. Przy czym wyjaśniam, iż renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej oraz całkowicie niezdolnej do pracy, powstałej przed ukończeniem 18-go roku życia. W razie odmowy ze strony ZUS należy się zastanowić nad odwołaniem do sądu, a wcześniej ewentualnie nad sprzeciwem do komisji lekarskiej ZUS.

   Pozdrawiam.
   Ryszard Stolarz

 14. Dobry dobry,

  mam 26 lat, 2 lata temu uleglam wypadkowi przy wykonywaniu dorywczej pracy jako student, po ktorym przeszlam operacje kregoslupa ledzwiowego. Po rocznej rehabilitacji otrzymalam II stopien niepelnosprawnosci. Moj stan zdrowia nie poprawial sie i w lipcu 2016r zostala przeprowadzona 2-ga operacja, podczas ktorej wstawiono 2 implanyt miedzy kregami na odcinu L4-L5, majace na celu obarczenie kregoslupa. 3 miesace temu otrzymalam I stopien niepelnosprawnosci ruchowej oraz zasilek pielegnacyjny. Lekarz prowadzacy po ostatniu przebadaniu w dniu 31.10. zalecil rehabilitacje, ktora moze trwac rok czasu lub dluzej. W sierpniu br. zwrocilam sie do ZUS-u o przyznanie mi renty socjalnej. W dniu dzisiejszym otrzymalam odpowiedz odmowna, gdyz jestem wg lekarza orzecznika osoba czesciowo zdolna do pracy.
  Czy w swietle prawa przysluguje mi renta socjalna (nie moge pozostawac przez dluzszy czas w jednej pozycji, biore silne leki przeciw bolowe – na bazie tramadolu, oraz mam niedowlad lewaj konczny dolnej. Poruszam sie przy pomocy balkoniku-podporki oraz stosuje orteze) i czy moge odwolac sie od decyzji ZUS-u z prosba o powolanie innego skladu komisji.

  Pozdrawiam
  Marta Wolna

  • Witam,
   warunkiem otrzymania renty socjalnej jest między innymi ustalenie całkowitej niezdolności do pracy. Jeżeli lekarz ZUS ustalił częścią niezdolność to należy wnieść sprzeciw do komisji ZUS – w składzie komisji nie może być lekarz orzecznik, który już Panią badał, poza tym można zawnioskować o lekarzy odpowiednich do Pani schorzeń. Z kolei, jeżeli częściową niezdolność ustaliła już komisja, bo wyczerpała Pani drogę odwoławczą przed ZUS, i ZUS wydał decyzję odmowną to pozostaje odwołać się do sądu. W takim przypadku sąd wyznacza biegłych z listy biegłych sądowych.
   Na blogu jest dostępny tak wzór sprzeciwu, jak i wzór odwołania. Jeżeli jednak chciałaby Pani skorzystać z pomocy w sporządzeniu takiego pismo proszę o przesłanie dokumentów na maila.
   Pozdrawiam,
   Krzysztof Bogusz.

   • Bardzo dziekuję Panu za tak szybka i pomocną odpowiedz.
    Z checią skorzystam ze wzorów umieszczonych na Pana blogu.

    Pozdrawiam,
    Marta Wolna

 15. Napisałam odwołanie do sądu od decyzji ZUS i po dwóch rozprawach zapadł taki wyrok, sąd
  postanawia:
  I. Uchylić zakwestionowaną decyzję z dnia 17 września 2014 roku i przekazać sprawę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie celem rozpoznania według właściwości.
  II. Umorzyć postępowanie w sprawie.

  Co to oznacza?

  • Witam,
   w skrócie: ZUS będzie musiał ponownie wydać decyzję, od której również będzie Pani przysługiwało ewentualne odwołanie. Być może jest to wynikiem powstania nowych okoliczności dotyczących stwierdzenia niezdolności do pracy, które powstały po dniu złożenia odwołania od decyzji. Może to też być związane z tym, że odwołanie opiera się także na zarzucie nierozpatrzenia wniesionego po terminie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, a wniesienie sprzeciwu po terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Pani. Przyczyn tego stanu rzeczy na podstawie tylko i wyłącznie komentarze stwierdzić jednak nie mogę.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 16. Dzień dobry,
  od urodzenia cierpię na nieuleczalną chorobę, warunkowaną genetycznie. Do jesieni 2013 r. pobierałem rentę socjalną, przyznawaną zwykle na 2-3 lata. Jesienią 2013 r. postanowiłem, wbrew wszystkiemu, iść do pracy. Ostatecznie musiałem z niej zrezygnować z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, spowodowanego choroba główną. W związku z tym ponownie złożyłem wniosek o rentę socjalną, której mi nie przyznano. Orzecznik powiedział, że skoro mam w swoim życiu epizod pracy zawodowej, to renta socjalna mi nie przysługuje. Polecił abym się odwołał. Jakie mam szanse? Stan mojego zdrowia pogarsza się, choroba postępuje. Co mogę zrobić?
  Będę Panu wdzięczny za radę.

  • Witam,
   zapraszam do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną. Porady prawne są odpłatne, jak również przygotowywanie pism, w tym odwołania. Co do szans, to bez wglądu w akt nie jestem w stanie Panu udzielić odpowiedzi. Może Pan przesłać skan na maila. Wstępna analiza i wycena są bezpłatne.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 17. Może mi ktoś pomoc mam pytanie mój wujek starał się o rentę socjalna i dostał orzeczenie o rzecznika ZUS bez daty od kiedy do kiedy to znaczy że stała czy odmowa obecnie czeka na normalną decyzję z góry dziękuję i sory za błędy

  • Witam,
   najlepiej jakby przesłał Pan skan orzeczenia na maila. Może się bowiem okazać, że brak informacji, o których Pan pisze, powoduje, że konieczne jest złożenie sprzeciwu do komisji ZUS. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić na podstawie tego co Pan napisał.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

  • Witam,
   w zależności na jakim etapie jest Pani sprawa, to należy złożyć ponowny wniosek, sprzeciw do komisji ZUS lub odwołanie do sądu. Niestety Pani pytanie jest zbyt ogólne, abym mógł coś więcej napisać. Ewentualnie zapraszam do kontaktu poprzez maila, bowiem porady prawne lub pomoc przy sporządzaniu pism są odpłatne.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 18. Witam,

  Mój syn skończył właśnie 18 lat. Od urodzenia choruje na ciężką i rzadką chorobę genetyczną. Posiada Orzeczenie o Niepełnosprawności w Stopniu Umiarkowanym, ale walczymy z odwołania w sądzie o uznanie stopnia znacznego – sprawa w toku od ponad 2 lat.
  Po ukończeniu 18 rż złożyliśmy dokumenty do ZUS o przyznanie renty socjalnej. Komisja lekarska przybyła do nas do domu ustaliła decyzją lekarza orzecznika, że syn jest całkowicie niezdolny do pracy na okres 5 lat Oczywiście nie odwoływaliśmy się od tej decyzji, więc powinna się ona uprawomocnić. Zamiast jednak decyzji ZUS o przyznaniu renty otrzymaliśmy następującą informację:

  “ZUS Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji informuje, że Pana akta rentowe zostały przekazane do Centrali ZUS w Warszawie celem ponownego rozparzenia. O dalszym przebiegu sprawy zostanie Pan powiadomiony oddzielnym pismem.”

  Co to właściwie oznacza? Czy ZUS usiłuje odmówić renty socjalnej, chociaż syn spełnia wszelkie przesłanki, a ich własny orzecznik orzekł całkowitą niezdolność do pracy?

  • Dodam jeszcze, że jako podstawę prawną podano
   – par.13 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia (Dz. U Nr 273 poz 2711)

  • Witam,
   to oznacza, że akta sprawy Pani syna zostały w ramach bezpośredniego nadzoru przekazane naczelnemu lekarzowi ZUS, albowiem główny lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że przedmiotowe orzeczenie może nie być zgodne ze stanem faktycznym. Innymi słowy, możliwe jest, że w wyniku owego nadzoru nastąpi powtórna ocena zgromadzonych dokumentów i badanie Pani syna.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

   • Dziękuję bardzo za udzieloną odpowiedź.
    A jak w tym kontekście ma się fakt, że decyzja lekarza orzecznika się uprawomocniła (minęło 21 dni od otrzymania decyzji i na infolinii ZUS potwierdził, że decyzja się uprawomocniła)?
    Nie bardzo wiem co w tej sytuacji robić… Czy powinnam zareagować?
    Muszę się godzić na powtórne badanie i komisję?

 19. Witam. Moja córka od 8 roku życia choruje na epilepsję. W tej chwili ma 19 lat ,skończyła liceum i poszła na studium. Złożyła papiery do Zusu o rentę socjalną-odmowili-odwołała się do chorzowa-odmówili-złożyła odwołanie do sądu pracy poprzez zus i czekamy. Ma umiarkowany stopień niepełnosprawności.Do pracy nigdzie jej nie chcą p0rzyjąć,bo sie boją ludzi z “takim” schorzeniem-za duża odpowiedzialność za człowieka. Co robić? Jeżeli sąd nie przyzna renty ,co dalej? Z czego ona ma żyć? Z czego kupować leki? Będę wdzięczna za odp.

  • Witam,
   przede wszystkim skoro złożyła Pani odwołanie to należy poczekąć na merytoryczne zakończenie postępowania. W tym czasie należy jednak wykazać się odpowiednią inicjatywą procesową, rozumianą jako składanie odpowiednich wniosków dowodowych, popartych ew. dokumentami oraz własną argumentacją. Bardzo ważne jakie twierdzenia i wnioski dowodowe zawarła Pani już w odwołaniu. Jest to bowiem pismo procesowe inicjujące całość postępowania i dosyć ważne jest, aby na tym etapie w sposób wyczerpujący przedstawić swoje stanowisko. W razie przegrania sprawy lub braku widoków na jej pozytywne zakończenie można złożyć ponowny wniosek do ZUS (z dodatkową dokumentacją – tą zresztą można składać do sądu w trakcie trwania postępowania) lub wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku. Poza tym, można postarać się o wyższy stopień niepełnosprawności, zorientować się w ośrodku pomocy społecznej o możliwej do uzyskania pomocy finansowej, poszukać pracy w warunkach chronionych lub w firmach poszukujących pracowników ze stopniem niepełnosprawności itp.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 20. Witam. Moja córka jest po 4 operacjach kręgosłupa ma skoliozę. Dostała z orzecznictwa orzeczenie na stałe ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Złożyłyśmy w Zus o rentę socjalną. Miała dwie komisje odmówiono jej rentę bo stwierdzono że nie jest całkowicie niezdolna do pracy. Córka w tym roku kończy 19 lat. Czy jest sens odwoływać sie od decyzji zus

  • Witam,
   orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne z ustaleniem stopnia niezdolności do pracy. Poza tym trudno tylko na podstawie komentarza oceniać czy jest sens odwoływać się do sądu. Ogólnie informuję czytelników, że warto to robić, ale zawsze zaznaczam, że każda sprawa jest inna i wymaga osobnej analizy oraz zastanowienia. Gdyby była Pani zainteresowana moją pomocą proszę przesłać na maila skan posiadanych dokumentów – sekretariat@kancelariars.pl
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 21. Dzień dobry moja sytuacja wygląda następująco. Miałam rentę socjalną od 2010 roku , ponieważ mam niedorozwuj kończyn górnych( tzn. brak kciuki, brak kości promieniowych, nie dokona wykształcone kości łokciowe oraz zniekształcone kości ramion) i urodziłam się ze stopami końskoszpotawymi, jestem po wielu nawet bardzo wielu operacjach chirurgicznych. Miałam teraz w styczniu komisje która orzekła,iż nie jestem całkowicie niezdolny do pracy. Odwołała się od decyzji ale znowu dali mi odmowę. I pytanie brzmi czy jest sens odwołać się do Sądu? Możliwe ze odmowa skutkuje tym, że podjęłam teraz prace aczkolwiek umowę mam na 3m-ce.

  • Witam,
   najlepiej jakby przesłała Pani na maila skan posiadanych dokumentów, w tym medycznych oraz decyzję ZUS i orzeczenia komisji oraz lekarza orzecznika ZUS. Wówczas będę mógł merytorycznie czy są podstawy do odwołania. Na podstawie samego komentarza mogę napisać tyle co we wpisach na blogu, że co do zasady warto odwoływać się od decyzji ZUS.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 22. Witam, chciałaby, zasięgnąć informacji apropo sprzeciwu orzecznika w sprawie renty socjalnej. Córka dzisiaj tj. 15.03 2018 r. dowiedziała się w ZUS, że nie otrzyma renty socjalnej mimo, że orzeczenia jeszcze nie otrzymała. Chce się odwoływać i otrzymała już potrzebne formularze. Dodam, że córka pracuje 7h dziennie na cały etat, ponieważ ma orzeczona niepełnosprawność I grupy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności. czy można liczyć w tej sprawie na Pana pomoc? W razie czego prześle dokumenty

  • Witam
   Chciałabym zadać kilka pytań. Posiadam chorobę genetyczną i od dzieciństwa jestem pod opieką kilku poradni specjalistycznych. Od 2002 roku miałam rentę socjalną. W m-cu lutym 2018 r byłam na kolejnej komisji w ZUS-ie celem otrzymania renty socjalnej, gdzie lekarz orzecznik skierował mnie na konsultacje neurologiczną, mimo zaświadczenia i historii choroby od neurologa prowadzącego. W dniu 15.03.2018 r otrzymałam orzeczenie ZUS, że nie jestem całkowicie niezdolne do pracy. W uzasadnieniu lekarza orzecznika napisano że: przy ocenie niezdolności do pracy kwalifikuje się do orzeczenia częściowej niezdolności do pracy do 31.01.2023r, a badanie przedmiotowe, dokumentacja medyczna, opinia neurologa – Konsultanta ZUS- potwierdza możliwość wykonywania lekkiej pracy, dostosowanej do orzeczonej niepełnosprawności. Nadmieniam że pracuje 7 h jako pracownik biurowy z uwagi że mam orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Czy jeżeli złoże sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS mam szanse na uzyskanie całkowitej niezdolności do pracy, a tym samym renty socjalnej? Czy w formularzu OL-4, w pozycji zakres sprzeciwu wystarczy, że wpisze iż nie zgadzam się z orzeczeniem, jak mnie poinformowano w ZUS-ie? Czy mam pisać coś więcej, a jeżeli tak to co? Czy nie muszę uzupełniać pozycji dodatkowe informacje, bo również taką informację otrzymałam?

   • Witam,
    darmowy wzór sprzeciwu do komisji ZUS może Pani pobrać na stronie bloga. Formularz OL-4 nie jest wymagany do takiego sprzeciwu, a jego celem jest jedynie ułatwienie ubezpieczonym przygotowanie takiego pisma. Co do Pani pytań: 1) nie mając wglądu w akta sprawy trudno ocenić jaki skutek wywoła sprzeciw, być może komisja uwzględni Pani stanowisko, ale z praktyki wynika, że częściej podtrzymuje stanowisko lekarza orzecznika i konieczne jest odwoływanie się do sądu; 2) dla skuteczności sprzeciwu wystarczy jak tak Pani napiszę, ale lepiej jest uszczegółowić z czym dokładnie się Pani nie zgadza; 3) wiadomo, że lepiej jak w sposób bardziej dokładny opisze się swoje stanowisko; 4) to zależy czy ma Pani takie dodatkowe informacje do przekazania organowi rentowemu.
    Pozdrawiam
    Krzysztof Bogusz.

  • Witam,
   proszę przesłać na maila skan dokumentów, w tym medycznych, związanych ze sprawą. Przy czym najlepiej byłoby owe dokumenty przesłać wraz z orzeczeniem lekarza orzecznika. Jeżeli więc takiego orzeczenia jeszcze Pani córka nie otrzymała, to może warto się wstrzymać z wysyłką skanu dokumentów.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 23. Witam,
  Jestem na rencie uczniowskiej. Wiadomo, że renta uczniowska już nie istnieje więc musiała się zamienić w inną rentę. Napisał Pan w powyższym artykule: “Obecnie nazywana wprost rentą socjalną, której regulację prawną stanowi ustawa z dnia 27 czerwca 2003r o rencie socjalnej i wypłacana jest z budżetu państwa.” Przeczytałem tę ustawę i nic takiego nie widzę. Możliwe, że to przeoczyłem albo źle zrozumiałem. Proszę o przytoczenie fragmentu mówiącego, że renta uczniowska to obecnie renta socjalna. Zależy mi na tym, ponieważ może mi się to przydać w walce z ZUSem. Dziękuję.

 24. Dzień dobry,
  Mam podobny problem, ZUS upiera się,że mam rentę uczniowską. Jednak gdy szukam informacji w serwisie www ZUS o rencie uczniowskiej , takiego pojęcia nie ma. Wobec tego na jakiej podstawie wypłacają mi rentę uczniowską, której nie ma ? pProszę o wyjaśnienie w tej sprawie.

  • Witam,
   aktualnie przepisy nie przewidują tzw. renty uczniowskiej, która była przyznawana na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tj. przed 1 stycznia 1999 r.). Być może na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów pobiera Pan rentę uczniowską.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 25. Szanowny Panie Mecenasie,

  jako osoba z I grupa inwalidzką pobieram rentę uczniowską przyznaną na stałe na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tj. przed 1 stycznia 1999 r.).
  Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie – czy praca na rencie uczniowskiej zwiększa wysokość świadczenia?
  Mam tu na myśli złożenie wniosku do ZUS o ponowne ustalenie wysokości świadczenia poprzez doliczenie wypracowanych okresów składkowych.
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

 26. witam Nazywam się Ania u,mnie też stwierdzono że jestem wstanie iść do pracy. że pracuje na dwie godziny jestem osobą pełnoletnią mam 31 jestem od urodzenia nipełnosprawną skończyłam szkołę specjalną nie chcą mi przyznać renty socjalne dwa razy oddawałam pismo bo do 30 pażdziernika miałam ważną decyzję .napisali ze mi stan się poprawia obecnie pracuje i ze od urodzenia mam z mową i że mało ważę na wadzę ma schorzenia od urodzenia organizmu.Pozdrwiam ania

 27. Dzień dobry. Chciałabym prosić o poradę.
  Od szkoły podstawowej choruję na nerki, choroba nasiliła się w 2002r, czego konsekwencją była dializoterapia, a w 2004 przeszczep nerki. W 2013 nastąpił nawrót choroby i konieczność hemodializoterapii. Od marca 2016 roku, jestem po drugim przeszczepie.
  Od 2008 byłam na rencie socjalnej, natomiast 20.12.2018 ZUS nie przyznał mi renty.
  Czy warto zaczynać walkę z ZUSem?
  Pozdrawiam

  • Witam,
   niestety jak na każde tego rodzaju pytanie, a zdarza się ich dosyć sporo, pomimo moich odpowiedzi, muszę odpowiedzieć, że jest ono zbyt ogólne. Konieczne jest przeglądniecie Pani dokumentów, w tym decyzji ZUS itp. Dokładniej starałem się odpowiedzieć na takie pytania we wpisie pt. Warto odwoływać się od decyzji ZUS !
   W razie zainteresowania proszę przesłać skan dokumentów na maila sekretariat@kancelariars.pl
   Nadto informuję, że porady prawne są co do zasady odpłatne.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 28. Witam.Moj syn kolejny raz otrzymał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy na okres trzech lat w sprawie renty socjalnej ,orzeczenie uprawomocniło się po 14 dniach moje pytanie jest następujące,czy po uprawomocnieniu się orzeczenia można już być spokojnym że renta jest pewna?pytam o to ponieważ długo czekamy na decyzję z ZUS i nie wiem czy to powód do niepokoju ?

Pozostaw odpowiedź Anna Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.