Co z ubezpieczeniem kiedy ZUS odbiera rentę?

Wiele razy byłem już pytany co z ubezpieczeniem w sytuacji, kiedy ZUS odbiera rentę? Lub co z ubezpieczeniem, gdy skończył się okres, na który przyznana była renta, a trwa jeszcze postępowanie o przyznanie renty na dalszy czas? Innymi słowy pytający chce się dowiedzieć czy mimo to podlega a jeżeli nie, to co ma zrobić, aby podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, z którego wynika prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Odpowiedź na tak postawione pytania jest zazwyczaj szalenie istotna. Bowiem dotyczy osób schorowanych, które nieustannie korzystają z pomocy medycznej, w tym szpitalnej, bez której w zasadzie nie są wstanie się obejść. W końcu ubiegają się o przyznanie renty np. z tytułu niezdolności do pracy. Stąd prawo do tzw. bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej byłoby tutaj na miejscu.

Zanim dojdziemy do odpowiedzi na przedmiotowe pytanie pozwolisz, że wyjaśnię pokrótce co następuje 🙂 Kwestię podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej jako ustawa), która określa w szczególności warunki udzielania bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej z ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczonymi według ustawy są osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Przy czym obowiązek ubezpieczenia dotyczy osób wymienionych w art. 66 ust. 1 ustawy. Jest to katalog zamknięty i przykładowo wymienia się w nim pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów, osoby prowadzące pozarolniczą działalność, bezrobotnych. Z kolei z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, które spełniają warunki wynikające z art. 68 ustawy, tj. złożyły pisemny wniosek w NFZ i mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym ubezpieczonemu, tudzież świadczeniobiorcy (bo tak określa go ustawa), przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu:

1)   podstawowej opieki zdrowotnej;
2)   ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
3)   leczenia szpitalnego;
4)   opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
5)   rehabilitacji leczniczej;
6)   świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
7)   leczenia stomatologicznego;
8)   lecznictwa uzdrowiskowego;
9)   zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;
10)  ratownictwa medycznego;
11)  opieki paliatywnej i hospicyjnej;
12)  świadczeń wysokospecjalistycznych;
13)  programów zdrowotnych;
14)  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;
15)  programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;
16)  leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji;
17)  leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), pod warunkiem że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;
18)  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pod warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji.

Jest to tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych, których wykaz został określony w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw zdrowia wydanych na podstawie art. 31d ustawy. Ilość rozporządzeń jest dosyć spora więc nie będę ich tutaj wymieniał. Jednak już powyższe wyliczenie obrazuje jak duży jest zakres świadczeń opieki zdrowotnej dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym lub jak duże muszą ponosić koszty osoby nie objęte tym ubezpieczeniem. Wszak nie da się ukryć, że koszt skorzystania z prywatnej opieki zdrowotnej jest poza zasięgiem większości osób ubiegających się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ba, jest poza zasięgiem większości osób mieszkających w RP.

W związku z tym ustawodawca w art. 67 ust. 7 ustawy przewidział, że osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń. Do tego jednak trzeba wykazać, że postępowanie rzeczywiście się toczy. Takim potwierdzeniem może być zaświadczenie organu rentowego o ubieganiu się przez tę osobę o dane świadczenie lub kopia wniosku o określone świadczenie złożonego w organie rentowym i zawierająca potwierdzenie jego wniesienia.

I tak oto mamy odpowiedź na pytanie postawione na wstępie – mianowicie aby móc skorzystać np. z bezpłatnego leczenia szpitalnego, gdy ustał tytuł ubezpieczenia zdrowotnego np. wynikający z pobierania renty, bowiem skończył się okres na który renta została przybrana, a toczy się postępowanie o przyznanie renty na dalszy okres, to należy zwrócić się do organu rentowego o wydanie zaświadczenia, że takie postępowanie rzeczywiście się toczy.