Czym są ubezpieczenia społeczne?

Zastanawiałeś się może jak zdefiniować ubezpieczenie społeczne, jak wyjaśnić pojęcie ubezpieczeń społecznych, czy też jakie mamy rodzaje ubezpieczeń społecznych w Polsce? Jeżeli nie to poniżej w paru zdaniach udzielam odpowiedzi na postawione pytania.

Ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowym, regulowanym ustawą ubezpieczeniem pracowników od pewnego rodzaju ryzyka. Przy czym aby ubezpieczenie posiadało charakter społeczny musi istnieć obowiązek przystąpienia do ubezpieczenia, związek ubezpieczenia z pracą zawodową, a nadto ustawowo określony system finansowania.

Ubezpieczenia społeczne są systemem świadczeń, które zabezpieczającą pracowników oraz ich rodziny przed negatywnymi następstwami utraty bądź ograniczenia możliwości zarobkowania, utraty żywiciela lub zwiększenia obciążeń rodzinnych (choroba, macierzyństwo, inwalidztwo, starość, śmierć) i zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczeniem muszą być objęte osoby czynne zawodowo, przede wszystkim pracobiorcy.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wyróżniamy cztery rodzaje ubezpieczeń :
1. ubezpieczenie emerytalne – ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości,
2. ubezpieczenie rentowe – świadczenie pieniężne przysługujące w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela),
3. ubezpieczenie chorobowe – zadaniem tego ubezpieczenia jest wspieranie i ochrona pracowników, którzy w wyniku choroby lub macierzyństwa nie są zdolni do pracy,
4. ubezpieczenie wypadkowe – świadczenie z tytułu wypadku przy pracy lub chorób zawodowych.