ABOLICJA – ostatni dzwonek !

Przypominam, że z dniem 15 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy ustawy abolicyjnej zawierające uregulowania w zakresie umorzenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, które obowiązkowo podlegały tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Ustawa przewiduje 24- miesięczny okres składania wniosków o umorzenie należności, ale UWAGA (!) termin ten mija za niespełna tydzień tj. 15 stycznia 2015 roku (włącznie). Stąd jeżeli jeszcze nie złożyłeś wniosku o abolicję a masz podstawy ku temu aby z dobrodziejstw wspomnianej ustawy skorzystać to jest to ostatnia chwila. W związku z tym poniżej pokrótce przybliżam co podlega umorzeniu i jakie są tego warunki.

Kto może złożyć wniosek o abolicję?

Z wnioskiem o abolicję mogą zwrócić się osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej, twórcy lub artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu czy też wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Wniosek mogą również składać osoby będące spadkobiercami albo osobami trzecimi, jeśli w zakresie tych zobowiązań została wydana przez ZUS decyzja o ich odpowiedzialności.

Co podlega umorzeniu?

Umorzeniu podlegają należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe obejmujące okres od 01.01.1999r. do 28.02.2009r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tyt. prowadzonej działalności, odsetki za zwłokę od w/w składek, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłata dodatkowa oraz koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału ZUS, naczelnika US lub komornika sądowego oczywiście powstałe przy w/w należnościach. Istotnym elementem umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy jest posiadanie zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, oczywiście obejmującego ten sam okres.

Co nie podlega umorzeniu?

Niestety abolicji nie podlega zadłużenie powstałe z tytułu składek za okres do 31.12.1998r., składek za ubezpieczonych, którzy nie są jednocześnie płatnikami składek za okres od 01.01.1999r., składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FPiFEP za osobę prowadzącą działalność za okres od 01.03.2009r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu należności, składek obejmujących ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za osobę prowadzącą działalność w okresie od 01.01.1999r. do 28.02.2009r. w sytuacji, gdy składki będą dotyczyć okresów, za które brak jest zaległości na ubezpieczenie społeczne, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, dodatkowych opłat czy też kosztów egzekucyjnych powstałych od w/w składek.

Jaki jest warunek umorzenia?

Warunkiem abolicji jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających abolicji (za wyjątkiem zaległości obejmujących okres do 31.12.1998r.). Zaległości te są wymagalne w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie określonym w umowie ratalnej, jeśli zostanie taka zawarta na część obejmującą należności niepodlegające umorzeniu.

Wzór wniosku.

WZÓR WNIOSKU DŁUŻNIKA O UMORZENIE – ABOLICJA