Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – jedynie na wniosek!

W ostatnim wpisie wyjaśniłem Ci jak powinno przebiegać skuteczne zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przy czym w ostatnim zdaniu obiecałem, że następnym razem zajmę się kwestią terminu objęcia tym ubezpieczeniem. Dotrzymując słowa – zapraszam do lektury 🙂

Mianowicie objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym może nastąpić najwcześniej od dnia złożenia wniosku w tym zakresie. Wniosek o objęcie powyższym ubezpieczeniem, jak już wiesz, składany jest poprzez złożenie w ZUS odpowiednio wypełnionego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA). Co jednak warte podkreślenia i co poprzednio jedynie zasygnalizowałem to, że nie jest możliwe objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem, w tym także chorobowym, od wcześniejszej daty, niż data, w której wniosek został zgłoszony.

Jak to się przekłada na praktykę? Ano tak, że jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, nie będąc objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i chcesz to zmienić, to nie wystarczy jedynie zacząć opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Aby to nastąpiło musisz złożyć formalny i wyraźny wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem. W przeciwnym razie, tj. przy samym opłacaniu składki na omawiane ubezpieczenie, narażasz się przykładowo na odmowę przyznania świadczenia z uwagi na nieobjęcie ubezpieczeniem chorobowym.

Na poparcie powyższego podaję dwa dosyć aktualne orzeczenia na ten temat. Pierwsze jest autorstwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 2013r, sygn. akt III AUa 1390/12, w którym stwierdzono, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie przewidują możliwości objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami w trybie dorozumianego wniosku. Z kolei drugie zostało wydane przez Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2014r, sygn. akt III AUa 1802/13, które brzmi następująco: „Brak jest jakichkolwiek podstaw do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu cywilnego (art. 58 i art. 60) do wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i wniosek ten nie może być złożony w sposób dorozumiany; każdorazowo winien być wyraźny i jednoznaczny.”. Jakby dla kogoś orzeczenia sądów apelacyjnych były mało przekonujące to w tym samym tonie wypowiadał się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2001 r., sygn. akt II UKN 518/00.

Na koniec mam dla Ciebie jeszcze jedną dosyć sensacyjną informację. Mianowicie możesz się spotkać z sytuacją, w której Oddział ZUS, pod który podlegasz, będzie miał odmienne zdanie na niniejszy temat. Co znaczy, że niegdyś ZUS zaprezentował taki pogląd, że do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można również przystąpić w drodze tzw. dorozumianego wniosku, który przejawia się właśnie w tym, że jako ubezpieczony, pomimo iż nie przekazałeś do ZUS odpowiednio wypełnionego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (tj. formularza ZUS ZUA), opłacasz terminowo i w pełnej wysokości składki na ubezpieczenie chorobowe (źródło: Piotr Kostrzewa, komentarz do art. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, LEX, wydanie elektroniczne, 2014). Jest to jednak pogląd odosobniony i stosowanie się do niego obarczone jest sporym ryzykiem.