Termin złożenia wniosku o zasiłek macierzyński – ważne orzeczenie

Mianowicie podczas lektury dzisiejszego wydania Rzeczypospolitej natknąłem się na bardzo ciekawy artykuł pt. “Bałagan w zasiłkowych terminach”. A w nim na wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 października 2014, sygn. akt VI Ua 10/14. W związku z tym postanowiłem, mając dosłownie chwilę czasu, podzielić się z Tobą wnioskami w nim zawartymi.

Przede wszystkim wyrok dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczych i rozstrzyga na ich korzyść kwestię terminów występowania o dodatkowy urlop macierzyński i o urlop rodzicielski. Poniżej cytując przedstawiam co ważniejsze fragmenty z uzasadnienia ww. wyroku. Życzę miłej lektury 🙂

(…) brak jest podstaw do uznania, że przepisy: art. 182 1 § 3 kodeksu pracy, który dotyczy kwestii występowania o dodatkowy urlop macierzyński i art. 182 1 ª § 4 kodeksu pracy, który dotyczy kwestii występowania o urlop rodzicielski, na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy uznać za terminy do wystąpienia z wnioskiem o zasiłek macierzyński za okres po upływie 20 tygodni pobierania tego zasiłku, albowiem dotyczy on pracowników, czyli osób pozostających w zatrudnieniu. W związku z powyższym w ocenie Sądu Okręgowego przepisy te nie mogą znaleźć – przy braku wyraźnego odesłania do nich – zastosowania w innych niż określone w nich sytuacjach, w tym w sytuacji ubezpieczonej, której umowa o pracę rozwiązała się z dniem porodu. (…)

(…) w ustawie zasiłkowej brak jest terminu do wystąpienia z wnioskiem o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający rozmiarem dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu i urlopowi rodzicielskiemu co powoduje, że prawidłowe jest zastosowanie art. 67 ustawy zasiłkowej, który przewiduje, że roszczenie o wypłatę zasiłku macierzyńskiego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, na który zasiłek przysługuje, a ubezpieczona terminu tego nie przekroczyła. (…)

(…) § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. jest niezgodny z art. 59 ust. 15 ustawy zasiłkowej, a w konsekwencji z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Tym samym minister wprowadzając ograniczenie czasowe do składania wniosku o zasiłek macierzyński samodzielnie, dokonał regulacji godzącej w prawa osób objętych ubezpieczeniem. (…)

Z całością wyroku może zapoznać się klikając TUTAJ.