Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Swego czasu napisałem Ci jak przebiega zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i od kiedy następuje objęcie owym ubezpieczeniem. W tym miejscu i jedynie tytułem przypomnienia podam, że zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego powinno być dokonane w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia, przy czym w odniesieniu do osób obejmowanych ubezpieczeniami na zasadach dobrowolności może nastąpić w terminie przez nich wybranym. Czyli w zasadzie, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to możesz w każdym momencie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Tym razem, uzupełniając powyższą kwestię, wyjaśnię Ci kiedy następuje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

I tak, podobnie jak przy zgłoszeniu do tytułowego ubezpieczenia, jego ustanie następuje przede wszystkim od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

Ponadto, inną typową sytuacją powodującą ustanie ubezpieczenia chorobowego jest okoliczność ustania tytułu podlegania temu ubezpieczeniu (np. w sytuacji zakończenia prowadzenia działalności).

W końcu, oprócz powyższych okoliczności dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono składki należnej na to ubezpieczenie. Innymi słowy, gdy nie opłacisz w terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to skutkiem tego będzie ustanie podlegania temu ubezpieczeniu i to z mocy prawa, co z kolei oznacza, że ZUS nie wydaje w tym temacie osobnej decyzji. Ważne jest jeszcze co należy rozumieć przez sformułowanie “nieopłacenie w terminie składki należnej”. Otóż, przyjmuje się, że mieszczą się w nim trzy sytuacje, a to:
1) nieopłacenie w terminie składki w ogóle za dany miesiąc,
2) opłacenie składki w niepełnej wysokości oraz
3) opłacenie składki z przekroczeniem terminu.
I tak, jeżeli doczytałeś do tego momentu to być może zastanawiasz się co zrobić w sytuacji, gdy należna składka nie została opłacona w terminie? Otóż, przede wszystkim musisz wiedzieć, iż w każdym przypadku ustania tytułu podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu, ponowne objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi wymaga złożenia nowego wniosku. Tym samym samo opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie społeczne po ustaniu z mocy prawa dobrowolnego tytułu ubezpieczenia nie powoduje dalszego trwania ochrony ubezpieczeniowej z wygasłego stosunku ubezpieczenia społecznego. Wspominałem już o tym TUTAJ. Ale co z kolei w sytuacji, gdy ustanie podleganiu ubezpieczeniu jest dla Ciebie wyjątkowe niekorzystne, tudzież przerwa w ubezpieczeniu może pozbawić Cię pewnych praw, jak choćby prawa do zasiłku za okres niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Wyjściem z sytuacji jest wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Wyrażenie takiej zgody sprawia bowiem, że pomimo iż składka nie została opłacona w terminie, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie ustaje. Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie kieruje się do właściwego dla ubezpieczonego dyrektora oddziału ZUS. Przy czym jego uwzględnienie, jak się zapewne domyślasz, nie jest bezwarunkowe. Ustawodawca jego pozytywne rozpatrzenie uzależnił od wystąpienia tzw. uzasadnionego wypadku. W orzecznictwie przyjmuje się, że uzasadnione jest wyrażenie zgody na opłacenie przez osobę ubezpieczoną składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie, w sytuacji gdy z dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia wynika, że przez długi już okres uiszcza ona składki ubezpieczeniowe z tytułu działalności gospodarczej i jest rzetelnym płatnikiem składek, nie dopuszczającym do powstawania zaległości z tytułu składek wobec ZUS.