ZUS-ZLA/K – czy powinno zawierać uzasadnienie?

Po ostatnim wpisie dłużny Ci jestem wyjaśnienie jakie wymogi powinno spełniać zaświadczenie ZUS-ZLA/K, czyli tzw. skrócone zwolnienie lekarskie. Wszak wiesz już, że owo zaświadczenie nie jest orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS i nie przysługuje od niego sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Ale być może nie wiesz jak powinno wyglądać i może zastanawiasz się czy lekarz powinien wytłumaczyć/uzasadnić jakimi powodami się kierował skracając Ci zwolnienie lekarskie. Postaram się to w niniejszym wpisie wyjaśnić.

Zacząć mi wypada od tego, że od 01.01.2016r zmieniły się przepisy dotyczące wzorów zaświadczeń lekarskich ZUS-ZLA i ZUS-ZLA/K. Otóż, obecnie lekarze wystawiają co do zasady tylko zaświadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego, którego wzór ustalony został przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie oznacza to jednak, że całkiem z obrotu zniknęły tradycyjne papierowe formularze ZUS-ZLA i ZUS-ZLA/K. Takie będą jeszcze obowiązywały do końca 2017r. Dopiero po tym czasie lekarze stosować będą tylko i wyłącznie elektroniczne zwolnienia.

Tym niemniej bez względu na formę ustawodawca ustalił jakie dane powinny się znaleźć w treści zaświadczenia ZUS-ZLA/K. Odpowiednio reguluje to art. 59 ust 9b ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, gdzie zapisano, że zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (czyli tzw. ZUS-ZLA/K) powinno zawierać następujące elementy:
1)  datę wystawienia;
2)  dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres jego pobytu w czasie trwania niezdolności do pracy;
3)  dane płatnika składek: NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL, oraz rodzaj identyfikatora płatnika składek;
4)  datę ustania niezdolności do pracy;
5)  identyfikator zaświadczenia lekarskiego, które traci ważność za okres od daty wskazanej w pkt 4;
6)  imię i nazwisko lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawiającego zaświadczenie;
7)  oznaczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
8)  informacje dla ubezpieczonego o okolicznościach, o których mowa w ust. 7 (czyli o dacie utraty ważności pierwotnie wystawionego zaświadczenia lekarskiego), a także o konieczności doręczenia zaświadczenia płatnikowi składek, w przypadku gdy nie posiada on profilu informacyjnego płatnika składek.

I jak być może zauważyłeś w żadnym z wyżej wymienionych punktów nie ma wzmianki o jakimkolwiek uzasadnieniu. Co z tego wynika? Ni mniej, ni więcej, że lekarz orzecznik nie jest zobowiązany do uzasadnienia swej decyzji dotyczącej ustania czasowej niezdolności do pracy stwierdzonej zaświadczeniem. Z treści przedmiotowego zaświadczenia nie dowiesz się więc czym dokładnie kierował się lekarz orzecznik ustalając, że jesteś zdolny do pracy.

Z praktyki dodam, co zapewne Cię zainteresuje, że data ustania czasowej niezdolności do pracy wskazana w zaświadczeniu ZUS-ZLA/K najczęściej jest datą badania, chociaż lekarz orzecznik ZUS może wskazać datę późniejszą stosownie do stwierdzonego stanu zdrowia.

W końcu, mam dla Ciebie jeszcze jedną informację. Mianowicie w poprzednim wpisie wspomniałem Ci, że najlepiej w przypadku skrócenia zwolnienia lekarskiego ponownie udać się do lekarza w celu uzyskania kolejnego zaświadczenia ZUS-ZLA. Ale warto nadto wiedzieć, że okres czasowej niezdolności do pracy może obejmować okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzano badanie. Tyle jednak teoria, w praktyce bowiem najlepiej od razu udać się do lekarza po ponowne zwolnienie lekarskie, ewentualnie powrócić do pracy.