Zgłoszenie do ZUS wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG

19 maja 2016r wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych dla przedsiębiorców. Jeżeli więc prowadzisz działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub dopiero zamierzasz, to warto abyś wiedział, że od tego dnia zacznie obowiązywać ustawa z dnia 25 września 2015r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz innych ustaw, która wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych poprzez:

  • dodanie art. 36b, z którego wynika, że będziesz mógł dokonywać zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach (z wyjątkiem zmiany danych dotyczących tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania) wraz z wnioskiem o wpis działalności do CEIDG lub wraz z wnioskiem o wpisanie zmiany danych w CEIDG

oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez

  • dodanie ust. 3 w art. 74, z którego wynika, że będziesz mógł dokonywać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach wraz z wnioskiem o wpis działalności do CEIDG lub wraz z wnioskiem o wpisanie zmiany danych w CEIDG.

Za dzień dokonania powyższych zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach traktowany będzie dzień złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z żądaniem dokonania tych zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach.

Co ważne, opisywana tutaj nowelizacja wprowadza zmiany tylko w zakresie zgłaszania przedsiębiorców na własne ubezpieczenia. Bez zmian pozostają sposoby zgłaszania np. pracowników, osób współpracujących lub zleceniobiorców. Co z kolei najciekawsze, wyżej opisanych zgłoszeń dokonywać będzie można po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy. Czyli w praktyce z owych uprawnień będziesz mógł skorzystać dopiero od 19 maja 2017r i to o ile w między czasie przepisy nie ulegną żadnej zmianie.