Optymalizacja składek ZUS – założenie własnej działalności gospodarczej

Kontynuując temat optymalizacji składek ZUS przygotowałem dla Ciebie kolejny wpis. I tak jako drugi przykład zmniejszenia składek ZUS wskazuję Ci na możliwość założenia własnej działalności gospodarczej i w jej ramach zawarcia umowy zlecenia z dotychczasowym pracodawcą. Jednakże, aby było to dla Ciebie opłacalne musi to być pierwsza działalność gospodarcza lub od zakończenia poprzedniej musi upłynąć co najmniej 60 miesięcy, a nadto w ramach owej działalności gospodarczej muszą być wykonywane inne czynności niż wchodzące w zakres poprzedniego stosunku pracy dla byłego pracodawcy. Wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponadto w takim przypadku pracodawca, a dokładniej zleceniodawca, nie jest obciążony odprowadzaniem składek od umowy zlecenia, bowiem takowe musi opłacić samodzielnie właściciel firmy.

mattwalker69-flickr-cc-by-2-0

W tym przypadku powstaje jednak ryzyko kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie jakie czynności zleceniobiorca wykonuje obecnie dla byłego pracodawcy, a jakie czynności wykonywał w trakcie poprzedniego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W razie ustalenia przez ZUS, że zakres czynności jest tożsamy lub nieudowodnienia przez strony postępowania, że zakres czynności jest różny może dojść do sytuacji ustalenia wyższej podstawy wymiaru składek, tudzież bez prawa do preferencyjnej ich wysokości w pierwszych 24 miesiącach prowadzenia działalności. Minimalną, a zarazem podstawową, wysokość podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi kwota nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Przy czym  kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki oraz przyjętą do jej ustalenia kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca poprzedniego roku kalendarzowego, w drodze obwieszczenia. Dalej jednak pracodawca, a dokładniej zleceniodawca, nie jest obciążony odprowadzaniem składek od umowy zlecenia, bowiem takowe musi opłacić samodzielnie właściciel firmy.

Na marginesie dodam, że sam jestem obecnie na tzw. preferencyjnych składkach ZUS i przynajmniej przez pierwsze 24 miesiące pomysł ten będę sobie chwalił 🙂

Źródło grafiki: mattwalker69, Flickr, CC BY-SA 2.0