Zgoda ZUS na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w razie przedawnienia składek

Niegdyś już pisałem na temat wykreślenia hipotek przymusowych z ksiąg wieczystych. Było to w związku z przedawnieniem należności z tytułu składek.

Wpis możesz znaleźć TUTAJ.

Owszem, jeżeli temat nie jest Ci obcy, to zapewne wiesz, że ZUS bardzo niechętnie dobrowolnie potwierdza, że należności z tytułu składek się przedawniły. A już tym bardziej w sytuacji gdy owe należności zostały zabezpieczone wpisem hipoteki do księgi wieczystej.

ZUS bowiem w większości przypadków bezrefleksyjnie powołuje się na art. 24 ust. 5 ustawy systemowej, zgodnie z którym nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

I to pomimo faktu, że ów przepis budzi poważne wątpliwości natury konstytucyjnej, a nawet postuluje się usunięcie go z ustawy systemowej. Pomimo także faktu, że w orzecznictwie sądowym dosyć jednolicie stwierdza się, że ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości nie wyklucza przedawnienia spornych należności składkowych zabezpieczonych hipoteką, co oznacza, że termin przedawnienia biegnie na zasadach ogólnych.

Czy wobec tego zdarza się, że ZUS wydaje zaświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w razie przedawnienia wierzytelności z tytułu składek?

Okazuje się, że TAK. A że trudno w to uwierzyć “na słowo”, to wklejam poniżej zdjęcie przykładowo otrzymanego zaświadczenia.

Podkreślam jednak, że ZUS zdecydowanie częściej nie przyjmuje do wiadomości, że przytoczony wyżej przepis jest niezgodny z Konstytucją. W ostateczności nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, bo pozostaje jeszcze wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

I co jeszcze ważne, każdy przypadek jest inny i zawsze wymaga odrębnej analizy. Tym samym nie można przedkładać ewentualnej korzystnej sytuacji jednej osoby na swoją i na odwrót.