Rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Niewiele chyba zaryzykuje twierdząc, że zaległości z tytułu składek to nic nadzwyczajnego. Wszak, wysokość obciążeń z tego tytułu to dla wielu z Was nieprzyjemny comiesięczny obowiązek. Z tego powodu różne bywają przyczyny nieterminowych płatności. W efekcie ZUS jednak może wszcząć postępowanie egzekucyjne i w trybie przymusowym dochodzić zapłaty. Wiążą się z tym kolejne nieprzyjemności, czyli następne koszty, opłaty i inne obciążenia finansowe.

Wobec tego postanowiłem w kolejnym wpisie przybliżyć temat… rozłożenia na raty należności z tytułu składek.

Ma on swoje plusy, ale minusy również. Jeżeli więc jesteś dłużnikiem ZUS, to może warto co nieco wiedzieć na temat tej formy ulgi w zapłacie zaległych składek. Poniżej podaję kilka szczegółów z tym związanych.

Zaczynając od katalogu osób, które mogą skorzystać z ulgi, wyjaśniam że uprawnionymi są:

  • przedsiębiorcy obecni i byli,
  • spadkobiercy, osoby trzecie oraz następcy prawni,
  • małżonkowie odpowiadający majątkiem wspólnym za zobowiązania współmałżonka z tytułu składek,
  • pełnomocnicy, czyli osoby upoważnione przez ww. osoby odpowiedzialne za zadłużenie.

Od razu też ważna uwaga – od 01.12.2015 r. wprowadzono zmianę, dzięki której możliwe jest rozkładanie na raty należności z tytułu składek finansowanych ze środków ubezpieczonych niebędących pracownikami. Co to oznacza? Obecnie zawarcie układu ratalnego nie wymaga wcześniejszego opłacenia składek w części finansowanej ze środków ubezpieczonych, którzy nie byli płatnikami składek.

A jaki rodzaj składek podlega rozłożeniu na raty? Będą to składki na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych

oraz odsetki za zwłokę naliczone do dnia złożenia wniosku, dodatkowa opłata i koszty upomnienia.

Z kolei, termin rozpatrzenia wniosku nie jest zbyt krótki. Wszak, ZUS rozpatruje go w maksymalnym terminie 2 miesięcy, liczonym od dnia wpływu wniosku. Wprawdzie można usłyszeć też, że wniosek powinien być rozpatrzony niezwłocznie, ale osobiście zapamiętałbym termin do 2 miesięcy.

Pomimo powyższego zawsze warto rozważyć przedmiotowy wniosek, bowiem plusem jego złożenia jest okoliczność, że od składek, które zostały rozłożone na raty nie nalicza się dalszych odsetek za zwłokę, począwszy już od kolejnego dnia po wpływie wniosku. Naliczana zostaje wyłącznie opłata prolongacyjna, tj. 50 % stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Poza tym, do korzyści można zaliczyć zawieszenie postępowania egzekucyjnego, jeśli takowe było prowadzone. Tutaj należy pamiętać, że jeżeli Dyrektor Oddziału, jako organ egzekucyjny, prowadził egzekucję warunkiem rozłożenia na raty zaległości będzie uregulowanie, rozłożenie na raty bądź umorzenie kosztów egzekucyjnych. Podobnie sytuacja wygląda, gdy postępowanie egzekucyjne powadzone było przez inny organ. Wówczas ZUS zawiadomi Cię o konieczności zapłaty powstałych kosztów.

Wśród minusów z kolei zauważyć można, że od dnia zawarcia umowy zawieszony zostaje bieg terminu przedawnienia należności objętych umową. Może to mieć duże znaczenie w razie opieszałości ZUS na poziomie podejmowanych czynności egzekucyjnych przed i po obowiązywaniu tzw. układu ratalnego.

Dalej informuję, że udzielenie ulgi następuje w drodze umowy o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek. Umowa od strony technicznej obejmuje plan spłaty zaległości oraz warunki jej realizacji.

W końcu warto wiedzieć, że w trakcie obowiązywania umowy ZUS dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielonej ulgi, np. zmianę terminu płatności, wysokość rat itp. Sporządza się wówczas aneks do obowiązującej umowy.

W razie wolnego czasu postaram się jeszcze przygotować ogólny wzór wniosku z informacją np. o koniecznych dokumentach, które wymagać może ZUS do merytorycznego jego rozpatrzenia.