Zwolnienie ze składek ZUS – założenia z tarczy antykryzysowej

WPIS AKTUALIZOWANY 30.03.2020R

Dużo się ostatnio dzieje i choć w większości nie są to pożądane sytuacje, to z pewnością są widoczne po mojej aktywności na blogu. Skoro jednak w obliczu tego powstaje mnóstwo nowych pomysłów, które z zamiaru mają wpłynąć na poprawę zastanej lub przyszłej sytuacji, to też zobowiązuje mnie do choćby regularnego publikowania nowych wpisów na blogu. Między innymi z tej przyczyny w ostatnich dwóch tygodniach przygotowałem dla Was poniższe artykuły:

  1. Ulgi w składkach ZUS w obliczu pandemii koronawirusa
  2. Umorzenie należności z tytułu składek zus a kwestia przedawnienia
  3. Uwagi nie tylko na temat odroczenia terminu płatności składek na ZUS
  4. Nowe świadczenie postojowe – założenia z projektu noweli specustawy
  5. Na jaki okres przydłuży się ważność orzeczenia o niezdolności do pracy w czasie epidemii?

Tym razem poruszę temat, który powinien być interesujący dla wielu z Was, tudzież zwolnienie ze składek ZUS. Przypomnę, że jeszcze nie zdążył opaść kurz po wprowadzeniu przez ZUS „uproszczonej” procedury odroczenia terminu płatności składek, a Sejm zdążył już przyjąć ustawę, znaną bardziej jako tarcza antykryzysowa. Dokładnie miało to miejsce dzisiaj nad samym ranem.

Gwoli wyjaśnienia, jeżeli ktoś jeszcze nie wie to mam tutaj na myśli ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Z całością projektu oraz przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się TUTAJ (Sejm) i TUTAJ (Senat, druk 96).

Dodam też, że poniższe informacje uwzględniają autopoprawkę do ww. projektu, która wpłynęła do Sejmu 27.03.2020r przed skierowaniem do I czytania. treść ustawy przyjętej przez Sejm w dniu 28.03.2020r.

W istocie uzyskanie zwolnienia ze składek ZUS ma się odbywać na wniosek płatnika składek:

1. a) który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (ubezpieczonym jest osoba fizyczna podlegająca chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych – ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu lub chorobowemu),
b) jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Wówczas można się starać o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres;

2. a) będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,
b) opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
c) jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r.,
d) jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (obecnie znana jest kwota owego wynagrodzenia za IV kwartał 2019r – 5.198,58zł; czyli w tym przypadku byłaby to kwota 15.595,74zł; za I kwartał 2020r komunika ma się pojawić 12.05.2020r). przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (czyli od kwoty 15.681 zł).

Wówczas można się starać o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na swoje obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Z powyższego wynika, że nie będzie obowiązku wykazania spadku dochodów lub przychodów w związku z ogłoszoną epidemią COVID-19 oraz będzie możliwe łącznie z innymi formami pomocy.

Przechodząc dalej warte uwagi jest, że zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek dotyczyć ma tylko tych składek, które zostaną ustalone od obowiązującej płatnika składek najniższej podstawy wymiaru tych składek. Innymi słowy, jeżeli przedsiębiorca ma zgłoszoną wyższą od minimalnej podstawę wymiaru składek, to zwolnienie nie obejmuje składek ustalonych od tej części podstawy wymiaru składek, która przewyższa obowiązującą go minimalną podstawę wymiaru składek. Tudzież, dla niektórych nie do końca będzie tak, że w ogóle owych składek nie będzie trzeba płacić.

Wyżej już wspomniałem, że warunkiem zwolnienia jest złożenie wniosku. I tutaj raczej dobra wiadomość, bo takowy wniosek według projektu będzie można złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Oczywiście wniosek musi zawierać odpowiednie dane identyfikujące oraz podpis. Do wniosku będzie trzeba również załączyć oświadczenie, że uzyskany w lutym przychód nie był wyższy od kwoty 15.595,74zł (dane na dzień pisania artykułu). w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychód nie był wyższy od kwoty 15.681 zł. Przy czym owy wniosek wymagany będzie tylko od przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników. I tutaj uwaga, bo ZUS w celach kontrolnych będzie współpracował z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej i o ewentualnych rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem wykazanym dla celów podatkowych będzie poinformowany. W końcu, co brzmi dosyć enigmatycznie, wniosek powinien zawierać „inne informacje niezbędne do umorzenia składek”. Czyżby ten ostatni warunek stanowić miał furtkę do odmowy zwolnienia? Być może tak. Wprawdzie brzmi to dosyć niewinnie, ale jeżeli zasugeruję, aby we wniosku dodać coś więcej na uzasadnienie potrzeby zwolnienia ze składek ZUS, to nie sądzę żebym był zbyt pedantyczny.

Sam wniosek o zwolnienie z opłacania składek będzie można składać w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Co ważne, warunkiem zwolnienia będzie przesłanie za marzec, kwiecień i maj 2020 r. deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych na co do zasady dotychczasowych warunkach i w niezmienionych terminach (nie dotyczy podmiotów zwolnionych z tego obowiązku).

Dla wielu wydaje się być może, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek po złożeniu wniosku będzie tylko formalnością. Od razu więc ostrzegam, że niekoniecznie, bo ZUS może w decyzji odmówić owego zwolnienia. I tutaj małe zaskoczenie, bo od decyzji odmownej nie będzie przysługiwało odwołanie do sądu a prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Na koniec, gwoli ciekawostki dodam, że przedsiębiorca pomimo ewentualnego zwolnienia zachowa prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (np. zasiłek chorobowy lub opiekuńczy) jeżeli podlegał ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Przy czym tytułem uzupełniania dodam, że sytuacja przedsiębiorcy, korzystającego ze świadczeń w okresie potencjalnego zwolnienia, może się mocno skomplikować, jeżeli finalnie zwolniony nie zostanie, a np. z wnioskiem o zwolnienie wystąpi dopiero w czerwcu 2020r (świadczenia nienależnie pobrane ?). A także w sytuacji gdy zapomni opłacić składek od tej części podstawy wymiaru składek, która nie będzie objęta zwolnieniem (dotyczy osób z wyższą podstawą wymiaru składek).

Dużo zdrowia! #zostanwdomu