Tarcza antykryzysowa – zwolnienie ze składek ZUS

Wielokrotnie ostatnio poruszałem na blogu tematykę tarczy antykryzysowej. Wszak było już o:

  1. świadczeniu postojowym,
  2. opłacie prolongacyjnej,
  3. orzeczeniach o niezdolności do pracy,
  4. odroczeniu płatności składek.

Było też o zwolnieniu z opłacania składek. A ściślej o zwolnieniu z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek. Niemniej jednak temat nadal jest niewyczerpany i pewnie przez dłuuugi czas taki pozostanie. Nawet bowiem jeżeli przeczytasz ten wpis, to nadal pozostaną pytania bez odpowiedzi. Niestety, wszystkich możliwych scenariuszy nie sposób na dzień dzisiejszy przewidzieć, a już tym bardziej we wpisie blogowym. Poza tym, powtarzam to wielokrotnie, każdy przypadek jest inny i to nawet jeżeli jest podobny. Wszak, „podobny” znaczy tyle co „mający pewne cechy wspólne z czymś, z kimś”. Innymi słowy, wymaga indywidualnego podejścia, analizy, zastanowienia i dopiero znalezienia odpowiedzi lub rozwiązania.

Wracając jednak do tematu wpisu, bo zdaje się, że nieco od niego odbiegłem, to poniżej w osobnych blokach podaję być może interesujące informację związane ze zwolnieniem ze składek ZUS. Jeżeli więc jesteś zainteresowany to zapraszam do lektury 🙂

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych bierze się pod uwagę nie tylko pracowników, ale też np. zleceniobiorców i zdaje się, że bez znaczenia w przypadku pracowników jest wielkość etatu;

W ustawie nie jest podane jaka jest wymagana data początkowa zgłoszenia się do ZUS jako płatnik składek; ustawa stanowi tylko i aż, że musi to być przed 1 lutego 2020r; czyli jeżeli ktoś był zgłoszony jako płatnik składek w 2018r, ale w międzyczasie z różnych przyczyn miał zawieszoną działalność i odwiesił ją po 31.01.2020r, to w mojej ocenie nadal jest płatnikiem składek, który był zgłoszony przed 1 lutego 2020r;

Jeżeli ktoś jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i jest zatrudniony na umowę o pracę, to wobec zbiegu tytułów i opłacania tylko składki zdrowotnej (z tytułu np. samozatrudnienia) może wnioskować o zwolnienie ze składki zdrowotnej;

Jeżeli np. z tytułu samozatrudnienia była zgłoszona do ZUS wyższa niż minimalna podstawa wymiaru składek, to co do zasady należy opłacać składki od tej części podstawy, która stanowi różnicę pomiędzy minimalną a zgłoszoną do ZUS podstawą (w przypadku spełnienia warunków wymaganych do zwolnienia);

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS można składać już teraz, ale można to też zrobić dopiero w czerwcu 2020r (byle nie później niż do dnia 30.06.2020r);

Składając wniosek już teraz można od razu wnioskować o zwolnienie za cały okres, czyli marzec, kwiecień i maj;

Wniosek o zwolnienie można składać za każdy z miesięcy osobno; pytanie jednak „po co?”, jeżeli przy pierwszym składaniu wniosku spełnia się warunki do skorzystania z ulgi;

Jeżeli ktoś planuje złożyć wniosek o zwolnienie, ale będzie to robił później, np. w czerwcu, to tak, może nie płacić składek, a nawet więcej – musi nie płacić składek (patrz niżej czemu); oczywiście dotyczy to tylko dostępnych do wyboru miesięcy i po wcześniejszym ustaleniu, że ulga będzie przysługiwała (liczba ubezpieczonych, przychód, moment zgłoszenia jako płatnik składek, inne);

Zwolnienie obejmuje nieopłacone należności z tytułu składek, więc jeżeli ktoś częściowo składki opłaci, a później będzie chciał skorzystać ze zwolnienia, to będzie to wykluczone w stosunku do składek opłaconych; tutaj ważną kwestią są nadpłacone składki – pisałem o tym TUTAJ;

Oświadczenie o wysokości uzyskanego przychodu składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; to nie jest zwykła formułka, zdarza się już w innych sprawach, że ZUS kieruje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów ścigania;

Jeżeli ktoś nie ma konta na ZUS PUE lub z innych przyczyn chce złożyć wniosek w formie papierowej, to warto poczekać, wszak teraz dzienniki podawcze ZUS są niedostępne, ale do końca czerwca 2020r pewnie już będą otwarte, a przynajmniej mam taką nadzieję; pozostawienie bowiem papierowego wniosku w pudełku przed drzwiami ZUS jest ryzykowne nie tylko ze względu na zagrożenie zarażeniem, ale z uwagi na brak jakiegokolwiek potwierdzenia złożenia wniosku w terminie;

W przypadku podmiotów, których zwolnienie jest uzależnione od przychodu, to wyjaśniam, że z literalnego brzmienia przepisu wynika, że brany jest pod uwagę przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek; innymi słowy, jeżeli ktoś w marcu miał przychód niższy od kwoty 15.681,00zł i wnioskuje o zwolnienie za okres od marca do maja, to bez znaczenia powinien być przychód osiągnięty w kwietniu i maju;

Warunkiem zwolnienia jest przesyłanie w terminie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za miesiące objęte wnioskiem; nie dotyczy podmiotów zwolnionych z takiego obowiązku; jako że w większości przypadków przygotowywaniem i przesyłaniem deklaracji zajmują się biura rachunkowe i księgowi, to właśnie w tym zakresie jest ich rola, aby zrobić to właściwie;

ZUS o zwolnieniu ze składek powiadomi dopiero w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek; innymi słowy, nie będzie to prędko, bo jeżeli zawnioskuje się o zwolnienie za cały okres, czyli też za maj, za który składki co niektórzy opłacają do 15 dnia kolejnego miesiąca, to termin na powiadomienie upływać będzie w połowie lipca 2020r;

Jeżeli ktoś złoży wniosek przez ZUS PUE, to wyłącznie na tym profilu udostępniona zostanie informacja o zwolnieniu; warto więc zaglądać na swoje konto, nie tylko przy okazji składania wniosku o zwolnienie;

ZUS może odmówić zwolnienia i wówczas wyda decyzję, od której nie będzie klasycznego odwołania w terminie miesiąca, a będzie przysługiwało prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14-u dni;

I ostanie co przychodzi mi do głowy – wniosek o zwolnienie ze składek można łączyć z wnioskiem o świadczenie postojowe (pod pewnymi warunkami).

#zostanwdomu