Tarcza antykryzysowa – inne pomoce dla firm (dofinansowania, pożyczka)

W oczekiwaniu na koniec prac nad tarczą antykryzysową 2.0 postanowiłem dodatkowo, niejako wychodząc poza ramy bloga, poinformować o innych możliwych formach pomocy dla firm, jakie przewiduje tarcza 1.0. Przy czym nie będę opisywał szczegółów poszczególnych rozwiązań, bo mają to do siebie, że będą albo już są uszczegółowione na stronach powiatowych urzędów pracy. Nie omieszkam jednak zamieścić tutaj kilka uwag, które uważam za istotne. Skoro więc, bynajmniej nie mimochodem, zdradziłem gdzie szukać pomocy, to po prostu informuję, że w ramach tarczy 1.0, składając wniosek do powiatowego urzędu pracy można otrzymać także:

A. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług

B. Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych

C. Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

D. Pożyczę ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Wszystkie wyżej wymienione formy pomocy charakteryzują się tym, że będą udzielane w formie umowy zawieranej ze starostami, których reprezentować będą dyrektorzy powiatowych urzędów pracy. Nie bez powodu więc wspomniałem wyżej, że szczegóły dotyczące procedury i wymaganej dokumentacji będzie można znaleźć na stronach poszczególnych urzędów pracy.

Co do zasady i póki co, to na stronach urzędów można znaleźć tylko informacje o naborze wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej jest informacja o ogłoszeniu naboru oraz podane są odnośniki do:

 1. niezbędnych dokumentów oraz
 2. wniosku o udzielenie pożyczki.

Odnośnie pozostałych wniosków, to jeszcze nie było ogłoszeń ich naboru przez powiatowe urzędy pracy (stan na 07.04.2020r). Niemniej jednak należy w przypadku wniosków o dofinansowania systematycznie sprawdzać, kiedy takowe ogłoszenia się pojawią. Związane jest to z terminami w jakich będzie można składać wnioski, bowiem będą wynosić tylko 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Co nadto istotne, to że każdy z ww. wniosków (o dofinansowania i o pożyczkę) opiera się w istocie o złożone we wniosku oświadczenia. I tutaj szczególna uwaga – oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W każdym wniosku będzie/jest klauzula następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Dla przykładu we wniosku o pożyczkę oświadcza się o:

 1. stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 2. nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Z kolei, we wniosku o przyznanie pierwszego z ww. dofinansowań (A) oświadcza się o:

 1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w odpowiedniej wysokości w w następstwie wystąpienia COVID-19;
 2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 4. posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
 5. zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
 6. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
 7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Poza tym, że warto wiedzieć jaka odpowiedzialność wiąże się ze złożonymi oświadczeniami, to w przypadku dofinansowań dodatkowym warunkiem wypłaty przyznanych kwot jest co miesięczne składanie osobnych oświadczeń, o np. prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane (B).

Dla dofinansowań charakterystyczne jest z kolei wykazanie spadku obrotów gospodarczych, który to spadek nadto warunkuje wysokość ewentualnego dofinansowania. W tym celu porównuje się stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (np. luty i marzec 2020r porównuje się z lutym i marcem 2019r).

I może kończąc zwrócę jeszcze uwagę, że każda z ww. form pomocy może być bezzwrotna (nawet pożyczka, która podlega umorzeniu). Obowiązuje jednak dosyć podobny schemat przy każdym z wniosków, bo polega na zobowiązaniu się do:

 1. nie zwalnianiu pracowników przez okres umowy i przez pewien okres po zakończeniu dofinansowania,
 2. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres umowy i przez pewien okres po zakończeniu dofinansowania.

Jeżeli ktoś zastanawiał się dlaczego w tekście padł przykład akurat z Rudy Śląskiej, to jest on o tyle nieprzypadkowy, bo w tym mieście mamy siedzibę jednej z naszych kancelarii. Gdyby Cię to zainteresowało, to więcej informacji znajdziesz TUTAJ.