Tarcza antykryzysowa 2.0 – zmiany w świadczeniu postojowym ?

Pisałem parę dni temu, że planowane jest wprowadzenie nowej tarczy antykryzysowej. W związku z tym jednocześnie udostępniłem projekt zmiany przepisu, który dotyczy zwolnienia ze składek ZUS. Możesz o tym przeczytać TUTAJ (wpis był aktualizowany 09.04.2020r)

Obecnie trwają już intensywne prace nad projektem tarczy 2.0. I żeby nie być gołosłownym to ustawa została uchwalona przez Sejm w nocy ze środy na czwartek (09.04.2020r). Wprowadzonych zmian jest mnóstwo i z pewnością we wszystkim będzie trudno się połapać. Nie liczyłem tego, ale ponoć zmiany obejmują ponad 60 różnych ustaw. Z czego najobszerniejsza zmiana dotyczy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która bliżej jest znana jako tarcza antykryzysowa. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić TUTAJ.

Niemniej jednak i podobnie jak poprzednio informuję, że na dzień pisania tego artykułu (09.04.2020r) w dalszym ciągu obowiązuje wersja tarczy antykryzysowej z 01.04.2020r a ostatnie wpisy na blogu np. o zwolnieniu ze składek ZUS lub o świadczeniu postojowym pozostają aktualne.

I również nie inaczej jak poprzednio wklejam tutaj uchwaloną do tej pory przez Sejm zmianę przepisów dotyczących świadczenia postojowego. Przeto, w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, bo taką nazwę przyjmuje nowa ustawa, proponuje się następujące zmiany:

34) w art. 15zr:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.”,a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.”;

36) po art. 15zu dodaje się art. 15zua w brzmieniu:

„Art. 15zua. 1. Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe, o którym mowa w art. 15zu ust. 1.

2. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zu ust. 1.

3. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w art. 15zs, nie uległa poprawie.”;

Na koniec tytułem ciekawostki dodam, że projekt ww. ustawy rozpatrywany był wspólnie z poselskim projektem ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Może więc słuszniej jest pisać nie o nowej tarczy antykryzysowej lub tarczy antykryzysowej 2.0, ale prawdziwej tarczy antykryzysowej?

#duzozdrowia #zostanwdomu