Czy można jednocześnie skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego i pożyczki?

Zastanawiasz się pewnie z jakich form pomocy możesz skorzystać z tarczy antykryzysowej. A jeżeli tak, to czy możesz jednocześnie skorzystać z kilku, w tym przypadku ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego i pożyczki z Funduszu Pracy.

Odpowiedź na tytułowe pytanie jest twierdząca. Nie ma co do zasady przeszkód, aby zawnioskować o każde ze świadczeń równocześnie i finalnie taką pomoc otrzymać. Musisz jednak każdorazowo ustalić czy spełniasz przesłanki warunkujące przyznanie ulgi, świadczenia lub pożyczki. Poniżej przytaczam pokrótce i po kolei jakie są przesłanki każdej z pomocy.

Zwolnienie ze składek ZUS

Na wniosek płatnika składek, składany do ZUS, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia mogą również skorzystać samozatrudnieni, ale ze względu na jeszcze obowiązujący stan prawny z premedytacją przypominam jakie warunki musi spełnić płatnik składek m.in. zatrudniający pracowników. Na końcu wpisu zawarłem bliższe tego wyjaśnienie – na podstawie odwołania do definicji mikroprzedsiębiorcy oraz planowanych zmian w tarczy antykryzysowej.

Gwoli ścisłości, w powyższym przypadku ustawodawca nie odwołuje się stricte do definicji mikroprzedsiębiorcy.

Pożyczka z Funduszu Pracy

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (nabory zostały już ogłoszone). Co ważne, we wniosku o pożyczkę oświadcza się o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5000 zł a po spełnieniu dodatkowych wymogów ulega umorzeniu.

Świadczenie postojowe

Między innymi świadczenie postojowe przysługuje, na wniosek złożony do ZUS, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Przy czym owe świadczenie przysługuje, jeżeli dana osoba rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Uwagi na temat definicji mikroprzedsiębiorcy i zmian w tarczy antykryzysowej

Zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorcy za mikroprzedsiębiorcę uznaję się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

I jako że warunkiem przyznania ww. pożyczki jest oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., a następnie warunkiem umorzenia jest utrzymanie tego zatrudnienia, to powstały problemy w uzyskaniu pożyczki przez tzw. samozatrudnionych. Czyli przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników. W ten sposób tzw. samozatrudnieni zostali bowiem wykluczeni z możliwości skorzystania z pożyczki, pomimo tego że przecież są mikroprzedsiębiorcami. Wszak, nie zatrudniając żadnego pracownika w istocie zatrudnia się mniej niż 10 pracowników. W tym przypadku bowiem zatrudnienie średnioroczne należy rozumieć jako zbiór zamknięty w liczbach od 0 do 9.

Na szczęście dla samozatrudnionych ustawodawca prawdopodobnie powyższe planuje zmienić. Wszak, z ustawy uchwalonej przez Sejm, a dzisiaj będącej przedmiotem obrad Senatu (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0) wynika, że warunkiem umorzenia pożyczki będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Innymi słowy, nie będzie konieczności utrzymania stanu dotychczasowego zatrudnienia (dokładnie na dzień 29 lutego 2020r).

W ten sposób może poszerzyć się grono przedsiębiorców mogących skorzystać nie tylko z pożyczki, ale także jednocześnie ze zwolnienia ze składek ZUS, pożyczki i świadczenia postojowego.