Zajęcie rachunku bankowego przez ZUS a opłata egzekucyjna

Jeśli posiadasz wobec ZUS zadłużenie z tytułu składek to prędzej, czy później ZUS rozpocznie postępowanie egzekucyjne w celu odzyskania zaległych kwot.

Tudzież po kolei doręczy upomnienie, wystawi i doręczy tytuł wykonawczy, a w końcu zawiadomi Cię o zajęciu odpowiedniego składnika majątkowego.

Takim składnikiem majątkowym może być np. rachunek bankowy, a ściślej wierzytelność z rachunku bankowego. Zanim jednak o tym jakie to ma znaczenie, to należy Ci się jeszcze wyjaśnienie, że wraz z wszczęciem postępowania egzekucyjnego naliczane są koszty egzekucyjne.

Koszty egzekucyjne składają się z dwóch opłat, tj.:

1. opłata manipulacyjna
2. opłata za czynności egzekucyjne

Pierwsza z opłat stanowi zwrot wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych.

Natomiast opłata za czynności egzekucyjne jest naliczana w związku z dokonaniem zajęcia konkretnego prawa majątkowego.

I właśnie tutaj pojawia się kluczowe zagadnienie dla niniejszego wpisu.

A mianowicie, czy zajęcie rachunku bankowego już jest tego rodzaju czynnością organu egzekucyjnego (czyli ZUS), za którą można naliczać opłatę za czynności egzekucyjne?

Czy też ową opłatę można obliczyć dopiero po zajęciu konkretnych wierzytelności z tego rachunku bankowego?

W praktyce chodzi o to czy zajęcie „pustego” rachunku bankowego, na którym nie ma żadnych środków finansowych, upoważnia ZUS do pobierania opłat za czynności egzekucyjne.

Według ZUS, czym zapewne Cię nie zaskoczę, jak najbardziej tak. Natomiast według przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz jednolitego orzecznictwa jak najbardziej nie.

Wszak, przepisy nie przewidują ww. opłaty za zajęcie rachunku bankowego, a jedynie za zajęcie wierzytelności pieniężnych. Tak więc, dopóki nie dojdzie do zajęcia wierzytelności, dopóty nie ma podstaw do naliczenia opłaty egzekucyjnej. Inaczej, opłata egzekucyjna może być pobrana wyłącznie wówczas, gdy nastąpi faktyczne zajęcie wierzytelności pieniężnych, tj. rachunku na którym są jakiekolwiek środki finansowe.

Wspominam o tym, bo ZUS dosyć często w taki bezpodstawny sposób nalicza przedmiotowe opłaty, czym zwiększa w sposób nieuprawniony wielkość (być może Twojego) zadłużenia.

Dlatego też sprawdzaj i kontroluj żądane od Ciebie kwoty, a jeżeli dopatrzysz się nieprawidłowości to złóż w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych. Następnie nie zawahaj się złożyć na postanowienie zażalenia.