Umorzenie należności cywilnoprawnych – komentarz do Dziennika Gazety Prawnej

We wczorajszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej (z dnia 30.09.2021 r.) można było przeczytać artykuł pt. “ZUS umorzy należności cywilnoprawne”, który dokładnie ukazał się w części Kadrowy Czwartek. Treść artykułu udostępniam poniżej.

Wspominam o tym, bo po pierwsze w jego treści znalazł się mój (skromny) komentarz, a po drugie bo jest to w istocie dosyć ciekawy temat.

Przy czym w mojej ocenie słusznie, że obecnie ZUS będzie miał możliwość umorzyć należności cywilnoprawne (np. koszty zastępstwa procesowego), ale obawiam się, że bardzo niechętnie będzie z tego korzystał. I to pomimo odpowiedzi organu rentowego udzielonej Związkowi Zawodowemu Celnicy.pl, że ma możliwość na podstawie nowego art. 77a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wystąpić o umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym (a ściślej mają taką możliwość poszczególni funkcjonariusze). Odpowiedzi, która bardziej polega na spełnieniu ustawowego obowiązku informowania, zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego, który brzmi:

Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Niemniej jednak należy poczekać jak będzie w praktyce. Z pewnością dobrze wiedzieć, że taką możliwość stwarzają przepisy i w razie czego z tego korzystać, licząc na swobodną, a nie dowolną interpretację realiów konkretnego stanu faktycznego sprawy przez ZUS 🙂

Poniżej treść całego artykułu – zapraszam do lektury.