Czy można drugi raz otrzymać emeryturę górniczą na podstawie innego przepisu? (ze względu na wiek)

W niniejszym wpisie odpowiem na pytanie czy możliwe jest otrzymanie drugi raz emerytury górniczej, ale na innej podstawie prawnej. A dokładniej czy można się starać o przyznanie prawa do kolejnej emerytury w sytuacji gdy wcześniej ZUS przyznał takową emeryturę, ale była to emerytura górnicza bez względu na wiek, a drugi raz wnioskuje się do ZUS o emeryturę górniczą ze względu na wiek.

Emerytura górnicza bez względu na wiek

Podstawą prawną emerytury górniczej bez względu na wiek jest art. 50e ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna), z którego wynika, że prawo do emerytury górniczej bez względu na wiek i zajmowane stanowisko przysługuje po przepracowaniu 25 lat kwalifikowanej pracy górniczej – wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Emerytura górnicza ze względu na wiek

Z kolei podstawą prawną emerytury górniczej ze względu na wiek jest art. 50a ustawy emerytalnej. Z owego przepisu wynika z kolei, że prawo do emerytury górniczej w wieku obniżonym przysługuje po osiągnięciu wymaganego wieku i odpowiedniego stażu jakiejkolwiek pracy górniczej i równorzędnej.

Stanowisko ZUS

ZUS stoi na stanowisku, że prawo do emerytury górniczej można uzyskać tylko jeden raz, a zatem osoby, które po raz pierwszy wystąpią do ZUS z wnioskiem o emeryturę górniczą, mogą uzyskać uprawnienie do tej emerytury albo na podstawie art. 50e albo na podstawie art. 50a ustawy emerytalnej, jeśli spełnią warunki wskazane w tych przepisach. Natomiast według ZUS nie ma możliwości ponownego ustalenia prawa do emerytury górniczej na podstawie art. 50a (ze względu na wiek) jeżeli uprzednio przyznana została emerytura górnicza na podstawie 50e (bez względu na wiek).

Czy stanowisko ZUS jest prawidłowe?

Otóż nie, albowiem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem na emeryturę górniczą można przechodzić kilka razy. Przyjmuje się bowiem odrębność emerytur, wobec różnych podstaw prawnych (tytułów) ich przyznawania, co oznacza, że na emeryturę można przechodzić kilka razy. Wynika to stąd, że brak jest jakiejkolwiek regulacji prawnej wykluczającej możliwość nabycia prawa do emerytury górniczej ze względu na wiek (art. 50a ustawy emerytalnej) w przypadku ubezpieczonego, który uzyskał już prawo do emerytury górniczej bez względu na wiek (art. 50e ww. ustawy).

W orzecznictwie stanowczo podnosi się, że przepisy art. 50a i art. 50e ustawy emerytalnej stanowią autonomiczne i odrębne względem siebie podstawy nabycia prawa do dwóch odrębnych emerytur górniczych.

Podsumowując, jeżeli ZUS odmówi prawa do emerytury górniczej ze względu na wiek argumentując, że nie jest możliwe przyznanie po raz kolejny emerytury górniczej na podstawie innego przepisu ustawy to warto rozważyć złożenie odwołania od decyzji ZUS.