Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty?

Na temat odwołań od decyzji ZUS otrzymuje wiele pytań. Do klasyki należą pytania czy warto odwoływać się od decyzji ZUS (co do zasady tak) i jakie są szanse na wygraną (to zależy od wielu okoliczności). Obok powyższych częstym pytaniem jest jak napisać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty. Postanowiłem więc w niniejszym wpisie odpowiedzieć na nie.

Przede wszystkim odwołanie od decyzji ZUS należy wnieść w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. W tym celu dobrze jest zachować kopertę, w której przyszła decyzja, spiąć ją z decyzją oraz zapisać na niej datę odebrania. Jeżeli decyzja ZUS przyszła listem zwykłym to bezpiecznie jest założyć, że termin biegnie od daty stempla pocztowego.

Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach do Sądu, ale za pośrednictwem ZUS. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo wysyłając na adres ZUS w jednej kopercie dwa egzemplarze odwołania albo składając owe na dzienniku podawczym ZUS. W drugiej opcji warto mieć ze sobą trzeci egzemplarz, na którym należy poprosić o potwierdzenie przyjęcia odwołania w danym dniu. Czyli w praktyce odwołanie kieruje się do ZUS. Następnie ZUS ma 30 dni na przekazanie odwołania wraz z aktami ZUS i odpowiedzią na odwołanie do właściwego Sądu.

Bardzo ważne jest, aby na każdym egzemplarzu odwołania i na ostatniej jego stronie podpisać się wyraźnie imieniem i nazwiskiem.

W treści odwołania należy wskazać, że wnosi się odwołanie od konkretnej decyzji ZUS, wskazując jej numer lub oznaczenie oraz datę sporządzenia. Jednocześnie konieczne jest określenie treści żądania, tj. że wnosi się o zmianę zaskarżonej decyzji ZUS poprzez przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Dodatkowo można zawnioskować o stwierdzenie odpowiedzialności organu rentowego za błędne wydanie odmownej decyzji. W razie uwzględnienia tego wniosku i zmiany decyzji poprzez przyznanie prawa do renty ZUS będzie zobowiązany do wypłaty renty z odsetkami.

Kolejno trzeba sformułować wnioski dowodowe, czyli przede wszystkim wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych sądowych o specjalizacjach odpowiednich do zakresu swoich schorzeń (np. ortopedy, neurologa, chirurga, psychiatry, onkologa, pulmonologa itp.). W tego rodzaju sprawach Sąd musi skorzystać z opinii biegłych, bo sam nie posiada wiedzy specjalistycznej z zakresu medycyny.

Oprócz powyższego wniosku o biegłych można zawnioskować o dopuszczenie dowodu z dokumentów, które do tej pory nie zostały złożone do akt ZUS. Jeżeli owe nowe dokumenty zawierają nowe istotne okoliczności na temat stanu zdrowia, to ZUS będzie mógł uchylić decyzję i przekazać sprawę ponownie do lekarzy orzeczników. Warto wówczas z własnej inicjatywy zawnioskować o skorzystanie z takiej procedury.

Następnie można przejść do uzasadnienia odwołania. W tej części przede wszystkim wypadałoby opisać przebieg leczenia, najlepiej w sposób uporządkowany oraz wskazać w jaki sposób schorzenia utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie dotychczasowej lub jakiejkolwiek pracy. W związku z tym istotne jest przedstawienie okoliczności związanych ze swoim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Ma to duże znaczenie pod kątem ustalenia stopnia niezdolności do pracy, który może być oznaczony jako częściowy lub całkowity.

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przysługuje osobie, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje osobie, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Jeżeli ubezpieczony legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności to warto o tym wspomnieć, bo choć owe orzeczenie nie ma bezpośredniego przełożenia na niezdolność do pracy, to nie może być pomijane przy ustalaniu jego stopnia. ZUS często takie dokumenty zupełnie bagatelizuje i nawet nie przyjmuje na etapie składania wniosku o rentę. Warto to uzupełnić w takim razie na etapie składania odwołania.

Na końcu należy wymienić załączniki, tj. dokumenty, które są składane wraz z odwołaniem. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce to wtedy takie dokumenty należy załączyć osobno do każdego z dwóch składanych odwołań. Wszak, jeden egzemplarz odwołania wraz z załącznikami jest dla ZUS, a drugi dla Sądu.

Odwołanie oczywiście należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Powyżej już na ten temat pisałem.

Odwołanie jest wolne od opłat sądowych. Zwolnienie obejmuje również koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych. Jest to zdecydowanie duża zaleta postępowań z zakresu ubezpieczeń społecznych. W trakcie sprawy o rentę może bowiem okazać się, że Sąd będzie zmuszony skorzystać z opinii kilku biegłych lub opinii uzupełniających. Opinie uzupełniające zazwyczaj są zlecane jeżeli któraś ze stron, czyli albo odwołujący, albo ZUS, złoży zarzuty do już wydanej opinii.

Zwolnienie nie obejmuje jedynie kosztów zastępstwa procesowego ZUS. Innymi słowy, jeżeli ZUS w sprawie o rentę będzie reprezentowany przez radcę prawnego i odwołanie zostanie oddalone to Sąd będzie mógł zasądzić od odwołującego na rzecz ZUS zwrot powyższych kosztów. Nie jest to duża kwota, bo wynosi 180zł.

Na koniec dodam, że przed złożeniem odwołania warto rozważyć przeglądnięcie akt w ZUS. Zdarza się bowiem, że na etapie wydawania orzeczeń przez lekarzy orzeczników ZUS opinię sporządza również tzw. lekarz konsultant. Tego rodzaju opinia nie jest jednak przesyłana ubezpieczonym. Informacja na temat tego czy lekarz konsultant wydawał opinię wynika z treści uzasadnienia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji ZUS (druga strona orzeczenia). Ma lub może mieć to o tyle duże znaczenie bo w praktyce zdarza się, że wnioski z opinii lekarza konsultanta są odmienne od wniosków lekarza orzecznika ZUS i komisji ZUS (czytaj są korzystne, gdy tymczasem np. opinia komisji lekarskiej ZUS stwierdza zdolność do pracy).

Oprócz powyższych informacji, które mam nadzieję, że okażą się przydatne udostępniam na blogu wzór odwołania od decyzji ZUS. Wzór odwołania można pobrać TUTAJ.