Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego?

Ostatnio dodałem wpis pod tytułem „Jak napisać odwołanie od decyzji w sprawie renty?”. Można się z nim zapoznać TUTAJ. W niniejszym zaś wpisie odpowiem na pytanie jak odwołać się od decyzji ZUS w sprawie odmowy prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

W dużej części aktualne pozostają informacje zawarte we wpisie odnoszącym się do renty, ale też nie wszystkie. W szczególności aktualne są informacje na temat:

  1. terminu złożenia odwołania,
  2. sposobu jego złożenia, w tym ilości egzemplarzy odwołania,
  3. wniosku o stwierdzenie odpowiedzialności organu rentowego,
  4. wniosku o opinie biegłych sądowych,
  5. treści uzasadnienia (częściowo o czym piszę poniżej),
  6. załączników do odwołania,
  7. podpisaniu odwołania,
  8. zwolnienia z opłat sądowych,
  9. zasadności przeglądnięcia akt w ZUS.

Różnice natomiast dotyczą następujących kwestii.

Pierwsza związana jest z określeniem treści żądania. Otóż, w sprawie o prawo do świadczenia rehabilitacyjnego należy zaskarżając decyzje ZUS w całości wnieść o jej zmianę poprzez orzeczenie, iż jest się niezdolnym do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy oraz przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Druga kwestia odnosi się do sposobu uzasadniania składanego odwołania. W tym przypadku należy zauważyć po pierwsze, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Po drugie, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. I w końcu, że niezdolność do pracy w zakresie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego musi być oceniana w odniesieniu do pracy (stanowiska) wykonywanej przed zachorowaniem.

Ostatnia kwestia jaką bym wyróżnił odnosi się do tego, że świadczenie rehabilitacyjne przysługiwać powinno osobie wobec, której są rokowania odzyskania do pracy. Zazwyczaj wynika to z treści zaświadczenia o stanie zdrowia (OL-9), które wystawia lekarz prowadzący. Jeżeli ów lekarz, według swojej wiedzy medycznej uważa, że można przewidzieć, iż w przyszłości odzyska się zdolność do pracy to warto złożyć odwołanie od decyzji ZUS.

Uzupełniająco do powyższego dodam, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje maksymalnie na 12 miesięcy, ale nie znaczy to, że w tym okresie należy odzyskać zdolność do pracy. A inaczej, że muszą być rokowania, iż w tym terminie taką zdolność się odzyska. Wynika to stąd, że termin 12-u miesięcy nie jest warunkiem, od którego spełnienia należy się świadczenie rehabilitacyjne. Wyznacza tylko i wyłącznie maksymalny termin wypłaty tego świadczenia.

I na koniec wskaże, iż świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem korzystniejszym finansowo od renty. Z tego powodu obserwuje w praktyce, że ZUS nie mając możliwości uznania danej osoby za zdolną do pracy zamiast prawa do świadczenia rehabilitacyjnego przyznaje prawo do renty. Znamienne przy tym jest, że prawo do renty przyznaje wówczas na okres… 12-u miesięcy. Zdaje się, że „coś” w takich jest nie w porządku, ale to już temat do bardziej szczegółowych rozważań.

Oprócz powyższych informacji, które mam nadzieję, że okażą się przydatne udostępniam na blogu wzór odwołania od decyzji ZUS. Wzór odwołania można pobrać TUTAJ.