Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS

Przy orzeczeniach w sprawach ZUS wiele osób nie jest świadomych, że lekarzy orzeczników obowiązują tzw. Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS.

Organ rentowy publikuje taki dokument na swojej stronie internetowej. Warto do niego zajrzeć przy każdej okazji starania się o świadczenie z ZUS, np. świadczenie rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną. Czyli każde świadczenie, które uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy.

Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS to dokument przygotowany na potrzeby lekarzy orzeczników. W skrócie zawiera obszerne informacje na temat tego jak dane schorzenie wpływa na zdolność do pracy a tym samym na możliwość przyznania ww. świadczeń.

Na samym wstępie standardów można też dowiedzieć się podstawowych informacji, np. jak definiuje się niezdolność do pracy i co na nią wpływa:

Definicja niezdolności do pracy zawarta jest w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 roku. Zgodnie z tą ustawą niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się:

1) stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji,

2) możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

W dalszej części standardów w poszczególnych rozdziałach przedstawione są właśnie standardy orzekania w wybranych schorzeń. Wprawdzie nie ma informacji na ten temat odnośnie każdego możliwego schorzenia, ale nie ma co się dziwić, albowiem byłoby to raczej niewykonalne. Niemniej jednak i tak wiele przypadków szczegółowych zostało poruszonych. Zresztą sam dokument ma 363 strony.

Poza tym główny powód, dla jakiego opracowano standardy to wsparcie lekarzy w wykonywaniu zadań związanych z orzekaniem. Nie znaczy to jednak, że nie można skorzystać z treści tam zawartych aby sprawdzić na ile dane orzeczenie jest zgodne z tym, co ma być standardem w orzekaniu. Wszak, standardy są ogólnodostępne (nie zawsze tak było) i możemy się nimi posiłkować. Tym bardziej jeżeli orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej jest niekorzystne.

Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS dostępne są TUTAJ.