WAŻNE INFORMACJE

DANE PODSTAWOWE

Minimalne wynagrodzenie za pracę:
– w 2014r

1 680,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie:
– w I kwartale 2013r

3 740,05 zł

– w II kwartale 2013r

3 612,15 zł

– w III kwartale 2013r

3 651,72 zł

– w IV kwartale 2014r

3 823, 32zł

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 2014r

3 746,00 zł

 

SKŁADKI

Wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia:
Ubezpieczenie emerytalne

19,52%
podstawy wymiaru

Ubezpieczenie rentowe od 1 lutego 2012 r.

8,00%
podstawy wymiaru

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%
podstawy wymiaru

Ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2012 r.

od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru

Fundusz Pracy

2,45%
podstawy wymiaru

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r.

0,10%
podstawy wymiaru

Ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r.

9,00%
podstawy wymiaru

 

SKŁADKI

Minimalna wysokość składek za styczeń-grudzień 2014r.
(ubezp. emerytalne, rentowe i chorobowe)
1. przy 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (504,00 zł)

151,05 zł

a) ubezpieczenie emerytalne

98,38 zł

b) ubezpieczenie rentowe

40,32 zł

c) ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)

12,35 zł

2. przy 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (2247,60 zł)

673,61 zł

a) ubezpieczenie emerytalne

438,73 zł

b) ubezpieczenie rentowe

179,81 zł

c) ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)

55,07 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (dla 1. i 2.)

270,40 zł

Składka na Fundusz Pracy (dla 2.) – co najmniej

55,07 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe (dla 1. i 2.)

od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru

 

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r.

112 380 zł

 

Terminy rozliczania i opłacania składek:
– do 5. dnia następnego miesiąca

jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

– do 10. dnia następnego miesiąca

osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie

– do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy

pozostali płatnicy

 

ZASIŁKI

Zasiłek pogrzebowy od 1 marca 2011r

 4 000,00 zł

 

EMERYTURY I RENTY

Minimalne:
– emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

844,45 zł

– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

648,13 zł

– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1 013,34 zł

– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

777,76 zł

Dodatki do emerytur i rent:
– dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

206,76 zł

– dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

310,14 zł

– dodatek dla sieroty zupełnej

388,62 zł

 

EMERYTURY I RENTY

Dodatki do emerytur i rent:
– dodatek kombatancki

206,76 zł

– dodatek kompensacyjny

31,01 zł

– świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,36 zł
do 206,76 zł

– świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,36 zł
do 206,76 zł

Renta socjalna

709,34 zł

Świadczenie przedemerytalne

991,39 zł

Kwota bazowa
(przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne)

3 191,93 zł

Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń rencistów i wcześniejszych emerytów:
1. 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
– od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013r

2 618,10 zł

– od 1 września do 30 listopada 2013r

2 528,80 zł

– od 1 grudnia do 28 lutego 2014r

2 556,20 zł

– od 1 marca do 31 maja 2014r

2 676,40 zł

2. 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
– od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013r

4 862,10 zł

– od 1 września do 30 listopada 2013r

4 696,30 zł

– od 1 grudnia do 28 lutego 2014r

4 747,30 zł

– od 1 marca do 31 maja 2014r

4 970,40 zł