Renta rodzinna – wypadkowa

Kontynuując ostatni wpis tym razem przygotowałem dla Ciebie parę słów na temat renty rodzinnej wypadkowej. I tak, powinieneś wiedzieć, iż obok renty rodzinnej zwykłej ustawodawca przewidział jeszcze przyznanie renty rodzinnej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeżeli zmarły pobierał rentę z tej właśnie ustawy. Wówczas uprawnionym członkom rodziny przysługuje roszczenie o tzw. rentę rodzinną wypadkową.

Jednakże co najważniejsze, renta rodzinna wypadkowa przysługuje tylko w sytuacji, gdy śmierć ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nastąpiła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Natomiast gdy rencista uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego zmarł z innych przyczyn, członkom jego rodziny przysługują świadczenia określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, czyli renta rodzinna zwykła (tak art. 17 ust. 7 ustawy o ubezpieczeniu wypadkowym).

Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy wypadkowej renta rodzinna nie może być niższa niż 120% kwoty najniższej odpowiedniej renty ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą emerytalną, a przy ustalaniu podstawy jej wymiaru nie stosuje się ograniczenia wskaźnika wysokości podstawy, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy emerytalnej (250%). W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, o których częściowo wspomniałem w poprzednim wpisie.

I w zasadzie to jest najistotniejsze w zakresie ustalenia kiedy należy się renta rodzinna wypadkowa. A zapewniam Cię, że ma to duże znaczenie w praktyce, bowiem może się okazać, iż w danych okolicznościach zmarły-żywiciel pobierający rentę wypadkową zmarł z innej przyczyny niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa (co wcale nie jest takie rzadkie). Wtedy składając wniosek o rentę rodzinną należy mieć świadomość, że ZUS nie wyliczy jej wysokości w oparciu o rentę wypadkową, którą pobierał zmarły, tylko w oparciu o inne świadczenia przyznane lub przysługujące tej osobie. Praktycznie może mieć to taki skutek, że obliczona wysokość renty rodzinnej będzie wówczas niższa, niż gdyby była pochodną renty wypadkowej zmarłego.

Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie obu wpisów o rentach rodzinnych. Otóż, rentę rodzinną wypadkową ZUS przyzna wnioskodawcy jeżeli śmierć ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nastąpiła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Z kolei, gdy śmierć rencisty uprawnionego do renty wypadkowej nie miała związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to Zakład przyzna rentę rodzinną zwykłą, o ile zmarły rencista miał ustalone na podstawie ustawy emerytalnej w chwili śmierci prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał wymagania do uzyskania jednego z tych świadczeń. W innym przypadku Zakład Ubezpieczeń w ogóle odmówi prawa do renty rodzinnej (wypadkowej i zwykłej).

Renta rodzinna – zwykła

Na wstępnie chciałbym wyjaśnić Ci, iż w systemie prawa ubezpieczeń społecznych wyróżnia się dwa rodzaje rent rodzinnych, których przyznanie i wysokość jest co do zasady odmiennie uregulowana, a to:

1) rentę rodzinną przysługująca na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. renta rodzinna zwykła),
2) rentę rodzinną przysługującą na podstawię ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tzw. renta rodzinna wypadkowa).

W tym wpisie postaram się bliżej przybliżyć tematykę obliczenia wysokości tej pierwszej, a w kolejnym tej drugiej. Tak dla porządku 🙂

I tak zgodnie z art. 65 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej tzw. renta rodzinna zwykła przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, przy czym w ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Renta rodzinna w tym przypadku stanowi odpowiedni procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, który nadto uzależniony jest od liczby osób uprawnionych. Jeśli więc do renty rodzinnej uprawniona jest wyłącznie jedna osoba – otrzyma 85% świadczenia przysługującego zmarłemu; dwie osoby – odpowiednio 90%; trzy lub więcej osób – 95%. W przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnione są co najmniej dwie osoby, renta ulega podziałowi.

W powyższym uregulowaniu najbardziej problematyczne jest pojęcie „świadczenia przysługującego zmarłemu”, o którym mowa w art. 73 ustawy emerytalnej. Otóż, zgodnie z przywołanym artykułem jest to kwota emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, którą zmarły pobierał lub mógłby pobierać. Co do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, którą zmarły pobierał, to z dniem śmierci następuje jej przekształcenie w rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która jednocześnie staje się podstawą do ustalenia renty rodzinnej. Jeżeli jednak zmarły pobierał emeryturę, to podstawą wyliczenia renty rodzinnej jest kwota emerytury. Mało tego, jak wynika z aktualnego orzecznictwa, kwota należnej emerytury będzie też podstawą wyliczenia renty rodzinnej w sytuacji, gdy zmarły spełniał warunki do emerytury, pomimo braku ustalenia prawa do tego świadczenia. Tak wypowiedział się w uchwale Sąd Najwyższy z dnia 8 lipca 2008 r., I UZP 2/08, w której stwierdzono, że „wdowa może żądać ustalenia wysokości renty rodzinnej stanowiącej odpowiedni procent każdego świadczenia, do którego nabył prawo zmarły mąż, niezależnie od tego, czy zostało ono potwierdzone decyzją organu rentowego.”

Ponadto przez emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy należy rozumieć świadczenia, o których mowa w art. 3 pkt. 1-2 ustawy emerytalnej, czyli:

– emeryturę, w tym emeryturę częściową;
– rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową.

Innymi słowy, powołując się ponownie na uchwałę Sąd Najwyższy z dnia 8 lipca 2008r., I UZP 2/08, do obliczeń należy przyjąć kwotę emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, przy czym z ustawy nie wynika ani wyłączność, ani pierwszeństwo świadczeniu już ustalonemu w decyzji – w sytuacji, kiedy obok niego zmarły miał prawo do innego świadczenia w ogólności. Stąd wniosek, iż wysokość renty rodzinnej może być zawsze obliczona od każdego świadczenia z ustawy emerytalnej, o których mowa w art. 3 pkt. 1-2, do którego nabył prawo zmarły, także takiego, które nie zostało potwierdzone decyzją organu rentowego. Z tym że wysokość renty rodzinnej powinna być ustalona po świadczeniu przysługującym zmarłemu w jej najkorzystniejszym wariancie (tak też organ rentowy na stronie www.zus.pl).

Oddział w Rudzie Śląskiej już otwarty !!!

Jeżeli śledzisz moje wpisy na blogu to na pewno nie umknęło Ci, że w kwietniu mieliśmy otworzyć nowy Oddział w Rudzie Śląskiej. Stąd spieszę się poinformować, że tak też się stało w ubiegłym tygodniu, a dokładniej w czwartek 24.04.2015r 🙂 Przy czym piszę o tym dopiero teraz, bo z jednej strony czas szybko ucieka, a z drugiej nie o świętowanie tu chodzi, tylko o ciężką pracę, zdobycie zaufania i zbudowanie odpowiednich relacji na niejako nowym terytorium. W tym przypadku na Śląsku, a ściślej w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jakim jest Ruda Śląska. Przed nami więc nowe wyzwania, ale i spore oczekiwania. Ale to dobrze, bo jak to się mówi: “kto nie ryzykuje ten nie piję szampana”. A zatem serdecznie zapraszam 🙂

Oddział Kancelarii mieści się w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 47, tel. 32-700-31-99.

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 16.00
– wtorek          9.00 – 17.00
– środa            8.00 – 16.00
– czwartek      9 .00 – 17.00
– piątek           8.00 – 16.00

I jako, że otwarcie “poprzedziło” wielkie wydarzenie jakie odbędzie się z soboty na niedzielę 02.05.2015r w słynnej MGM Grant w Las Vegas, czyli starcie pomiędzy Floydem Mayweatherem Jr. z Mannym Pacquiao, to nie omieszkam na koniec zaakcentować naszego otwarcie słynnym powiedzeniem, czyli: “Let’s get ready to rumble!”

Na dole możesz jeszcze obejrzeć zdjęcia biura i sekretariatu 🙂

BIURO

IMG_20150430_113844 IMG_20150430_113834

SEKRETARIAT

IMG_20150430_113920 IMG_20150430_113821

Idą zmiany…

W ostatnim czasie byłem zasypany dużą ilością pracy, więc spodziewałem się, że wiele rzeczy mi umknęło lub po prostu do mnie nie dotarło. I oczywiście nie myliłem się, bowiem okazuje się, że w między czasie zapowiedzianych zostało sporo zmian. Poniżej nadrabiam zaległości, więc zapraszam do lektury 🙂

Najświeższą zmianą zdaje się być przyjęcie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez wprowadzenie tzw. świadczenia rodzicielskiego. W skrócie chodzi o świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie, które przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło. W razie urodzenia wieloraczków świadczenie będzie można wydłużyć nawet do 71 tygodni. Przy czym dodatkowym warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie się po nie w terminie 3 miesięcy od momentu porodu. Co ważne, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Nowela ma wejść w życie od 1 stycznia 2016r.

Więcej możesz znaleźć TUTAJ.

Inną ważną zmianą będzie wprowadzenie zasady “Złotówka za złotówkę”, zgodnie z którą przekroczenie kryterium dochodowego spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych zamiast ich całkowitego wycofania. Inaczej mówiąc, mechanizm będzie działał w ten sposób, że w przypadku przekroczenia dochodu świadczenia będą nadal wypłacane, ale w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Nowela również ma wejść w życie od 1 stycznia 2016r.

Więcej możesz znaleźć TUTAJ.

Z kolei zmianą, która już obowiązuje, jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015r tzw. “Karty Dużej Rodziny”. Czym ona jest? Korzystając ze strony rodzina.gov.pl “Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.” Jak informuje minister pracy i polityki społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz – zostało już złożonych ponad milion wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Więcej możesz znaleźć właśnie na stronie rodzina.gov.pl.

Ponadto nie mógłbym zapomnieć o ostatnio chyba najbardziej nagłośnionej w mediach sprawie, a dotyczącej wyboru nowego Prezesa ZUS. Mianowicie na arenie pozostał tylko jeden kandydat, a ściślej kandydatka – Pani Katarzyna Kalata. Jako jedyna bowiem zdała test z wiedzy na temat przepisów prawa ubezpieczeń i oczekuje na rozmowę kwalifikacyjną, która ma się odbyć 14 kwietnia 2015r. Pewnie jak już słyszałeś, od kilkunastu lat prowadzi działalność gospodarczą, jest doktorem nauk prawnych, tytuł jej pracy doktorskiej brzmi „Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnego prawa do równego traktowania” i przede wszystkim ZUS zna jak mało kto.

Jeżeli chcesz bliżej poznać kandydatkę na Prezesa ZUS wpisz po prostu w google.pl “prezes zus” lub zajrzyj TUTAJ, gdzie dodatkowo możesz posłuchać i zobaczyć jak prezentuje się w mediach.

Do tego mógłbym dorzucić jeszcze kwestię waloryzacji rent i emerytur w 2015r, ale o tym już wspomniałem w jednym z poprzednich wpisów.

Tak więc na koniec postanowiłem, że wspomnę o czymś zupełnie innym, ale równie istotnym. Otóż Sąd Najwyższy w swoim niedawnym orzeczeniu stwierdził, iż “pracownica, która po zmianie pracy zarabia mniej niż w poprzedniej firmie nie ma co liczyć na zasiłek chorobowy uwzględniający wysoką pensję przed zmianą pracy, nawet gdy nie było przerwy w ubezpieczeniu.” Sąd Najwyższy orzekł więc, “że kobieta w ciąży ma prawo dostać z ubezpieczeń społecznych zasiłek chorobowy wyliczony na podstawie wynagrodzenia, które otrzymuje u obecnego pracodawcy. Nie ma znaczenia, że u poprzedniego płaciła wyższe składki chorobowe i zarabiała więcej.” Niestety na stronie Sądu Najwyższego nie ma jeszcze tego orzeczenia, stąd źródłem informacji jest w tym przypadku artykuł pt. Ciągłość ubezpieczenia nie zawsze gwarantuje wysokie świadczenie na stronie kadry.abc.com.pl. Treść orzeczenia jest dosyć ciekawa, a zwłaszcza znacząca dla wielu z Was, więc postaram się w wolnej chwili przybliżyć jego treść. Oczywiście jak już znajdzie się na stronie Sądu Najwyższego.