Orzeczenie o niepełnosprawności a sprawa o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Mimo różnic między pojęciami „niepełnosprawności” i „niezdolności do pracy” to jednak wzajemne oddziaływanie obydwu jest znaczące. W tym i kolejnym wpisie nieco przybliżę jak niebagatelne znaczenie w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy może mieć orzeczenie o niepełnosprawności. I to mimo wielokrotnych zapewnień ze strony ZUS, że jest zupełnie inaczej. Swoją drogą tak relacjonują mi Klienci, którzy zamierzali tylko do akt ZUS przedłożyć swoje orzeczenie o niepełnosprawności.

Tak więc już na wstępie informuję, że orzeczenie o niepełnosprawności ma swoje znaczenie dla sprawy o rentę i nie może być ot tak pomijane. Dlatego warto taki dokument składać do akt ZUS, nawet na swoje własne życzenie. A w razie nieposiadania takiego orzeczenia warto o ustalenie stopnia niepełnosprawności wystąpić (wnioski składa się do powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności). Wszak, dodatkowe dokumenty można składać w ramach uzupełnienia wniosku lub nawet na etapie postępowania sądowego z odwołania od decyzji ZUS.

Za tym, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie może być pomijane przy ocenie niezdolności do pracy przemawia dosyć bogate orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego. Z orzecznictwa więc wynika, że orzeczenie o niepełnosprawności może mieć wpływ na ustalenie niezdolności do pracy, ale jednocześnie słusznie się zaznacza, że nie jest to wpływ przesądzający. Związane jest to z tym, że każde z pojęć – “niezdolności do pracy” oraz “niepełnosprawności” – posiada odmienną definicję legalną.

Definicja prawna pojęcia “niepełnosprawności” została ujęta nieco szerzej niż definicja prawna pojęcia “niezdolności do pracy”. W konsekwencji każda osoba, która uzyskała orzeczenie “o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy” jest co prawda uznawana równocześnie za “osobę niepełnosprawną”, ale nie każda osoba “niepełnosprawna” staje się automatycznie “osobą niezdolną do pracy”.

Niemniej należy wiedzieć, że np. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Z przepisów ustawy o emeryturach i rentach nie da się, co prawda, wyprowadzić wniosku, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wpływa na ocenę istnienia niezdolności do pracy, jednak skutkiem niezdolności do wypełniania ról społecznych może być, choć nie musi, niezdolność do pracy.

Innymi słowy, owe przykładowe orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może też oznaczać zdolność do pracy, ale ze wskazaniem odpowiedniego zatrudnienia, tj. jedynie w warunkach pracy chronionej a tym samym stanowić o niezdolności do pracy.

Zawsze więc warto wskazać na treść posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności i odpowiednio sprecyzować tezę dowodową we wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu odpowiedniej dziedziny medycyny (już na etapie odwoławczym od decyzji ZUS).

W kolejnym wpisie przytoczę jedno z orzeczeń sądu, w którym dopiero po odpowiednim argumentowaniu biegły sądowy zmienił pierwotnie niekorzystną opinię dla odwołującego. Tudzież po wskazaniu na okoliczności związane z tym jak ważne może być orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w sprawie o rentę.

Kończąc, jak ktoś z Was jest w podobnej sytuacji a nie wie jak to formalnie wykorzystać to warto rozważyć skorzystanie z pomocy odpowiedniego specjalisty, który ma wiedzę i doświadczenie w sporach z ZUS.