ORZECZNICTWO

ORZECZENIE

TEMAT

DO POBRANIA

Postanowienie NSA
z dnia 08.12.2010r.
I OSK 1099/10
Weryfikacja decyzji ZUS następuje w postępowaniu sądowym POBIERZ
Wyrok SA w Warszawie
z dnia 21.11.2008r.
III AUa 809/2008
Zakres postępowania dowodowego przed sądem jest szerszy niż przed ZUS

POBIERZ

Postanowienie NSA
z dnia 11.01.2012r.
II GSK 1428/11
W sprawach z zakresu spraw ubezpieczeń społecznych właściwy jest sąd powszechny, z wyjątkiem dwóch spraw

POBIERZ

Wyrok SA w Białymstoku
z dnia 05.11.2013r.
III AUa 501/13
Zakres rozpoznania i orzeczenia (przedmiot sporu) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

POBIERZ

Wyrok SA w Szczecinie
z dnia 11.09.2013r.
III AUa 233/13
Charakterystyka postępowania sądowego w sprawach dotyczących ubezpieczenia rentowego

POBIERZ

Wyrok SN
z dnia 07.01.2013r.
III UK 26/12
Prawidłowa forma, treść oraz tryb wnoszenia odwołania od decyzji organów rentowych

POBIERZ

Postanowienie SN
z dnia 20.04.2000r.
II UKN 132/00
Odwołanie od decyzji organu rentowego jako pismo procesowe

POBIERZ

Wyrok SN
z dnia 07.03.2006r.
I UK 142/05
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych sąd rejonowy jest właściwy rzeczowo tylko w sprawach wymienionych w art. 4778 § 2 k.p.c.

POBIERZ

Wyrok SA w Białymstoku
z dnia 17.12.2013r.
III AUa 700/13
Uprawnienie inspektora pracy do wystąpienia do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi składek

POBIERZ

Wyrok SA w Katowicach
z dnia 23.11.2010r.
III AUa 963/10
Uprawnienie inspektora pracy aktualizuje się dopiero w czasie drugiej kontroli u tego samego pracodawcy, podczas której nastąpiło stwierdzenie naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

POBIERZ

Wyrok WSA w Gliwicach
z dnia 02.10.2013 r.
III SA/Gl 1351/13
Obligatoryjne elementy uzasadnienia faktycznego decyzji administracyjnej

POBIERZ

Wyrok SA w Rzeszowie
z dnia 11.07.2013 r.
III AUa 388/13
Składniki decyzji organu rentowego

POBIERZ

Wyrok SN
z dnia 21.01.2013 r.
II UK 164/12
Organy właściwe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

POBIERZ

Wyrok WSA w Poznaniu
z dnia 13.11.2013 r.
II SA/Po 943/13
Uzasadnienie decyzji administracyjnej a zasada swobodnej oceny dowodów

POBIERZ

Wyrok WSA w Krakowie
z dnia 17.07.2013 r.
II SA/Kr 678/13
Prawidłowe uzasadnienie decyzji

POBIERZ

Wyrok NSA w Warszawie
z dnia 14.03.2013 r.
II OSK 2663/12
Minimalne wymogi dla uznania pisma za decyzję administracyjną.

POBIERZ

Wyrok SN
z dnia 10.06.2008 r.
I UK 376/07
M. in. o koncepcji tzw. bezwzględnej nieważności decyzji administracyjnej

POBIERZ

Postanowienie SN
z dnia 21.07.2009 r.
II UZ 24/09
Ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych nie obejmuje opłaty podstawowej, o której stanowi art. 36 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

POBIERZ

Wyrok SN
z dnia 28.09.2011 r.
I UK 96/11
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne z orzeczeniem o niezdolności do pracy jako przesłance prawa do renty

POBIERZ

Wyrok SN
z dnia 03.04.2003 r.
II UK 206/02
Zaliczenie do tzw. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy

POBIERZ

Wyrok NSA w Warszawie
z dnia 26.07.2001 r.
II SA 386/01
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS. Nie wywiera zatem skutków prawnych, jakie ustawa łączy z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.

POBIERZ

Wyrok SN
z dnia 20.08.2003 r.
II UK 386/02
Przepis art. 1 w związku z art. 2 pkt 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wiąże zaliczenie do stopnia niepełnosprawności z niezdolnością do wykonywania zatrudnienia, a nie z niezdolnością do pracy.

POBIERZ

Wyrok SN
z dnia 24.08.2010 r.
I UK 64/10
O niezdolności do pracy nie przesądza wyłącznie ocena medyczna.

POBIERZ

KIM JESTEM?

KRZYSZTOF BOGUSZ

radca prawny

Doradzam ubezpieczonym oraz płatnikom składek w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pomagam na każdym etapie kontaktu z ZUS. Od złożenia wniosku o prawo do świadczenia, czy też od wszczęcia przez ZUS postępowania wyjaśniającego, do etapu postępowania sądowego włącznie>>>>

krzysztof.bogusz@sblegal.pl
tel. 664 414 166

INSTAGRAM

NEWSLETTER

WZORY DO POBRANIA


296046 Downloads135894 Downloads12597 Downloads

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ


KARTA DUŻEJ RODZINY


TEMATY GŁÓWNE

NAJNOWSZE WPISY

NAJNOWSZE KOMENTARZE

ARCHIWUM

O NAS

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz
32-500 Chrzanów, Al. Henryka 26 II piętro
tel. 32 753-86-10
sekretariat@kancelariars.pl
www.kancelariars.pl

Stolarz, Bogusz Radcy Prawni Spółka partnerska
41-709 Ruda Śląska, Ul. Czarnoleśna 47
tel. 32 700 31 99
sekretariat@sblegal.pl
www.sblegal.pl