Nowy wydział pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Jako że z Chrzanowa pochodzę i m.in. tutaj prowadzę swoją działalność zawodową, to nie może na blogu zabraknąć informacji, że w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie z dniem 1 stycznia 2021 r. został utworzony IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Można o tym przeczytać w aktualnościach na stronie Sądu – TUTAJ.

W nowo utworzonym wydziale rozpatrywane będą więc sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chrzanowie, Olkuszu i Oświęcimiu. Przeto, nie będzie trzeba w części spraw kierować odwołań od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego w Krakowie (jak było dotychczas). A dotyczyć to będzie osób, dla których właściwy miejscowo będzie właśnie Sąd Rejonowy w Chrzanowie, ale również w Olkuszu i Oświęcimiu.

Przy okazji do informacji podaję w jakich konkretnie sprawach będzie można składać odwołania od decyzji ZUS do Sądu Rejonowego w Chrzanowie:

  1. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy;
  2. o świadczenie rehabilitacyjne;
  3. o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
  4. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym;
  5. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Służbie Celnej i Państwowej Straży Pożarnej;
  6. o zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego;

I na koniec oraz niejako dodatkowo przypominam, że odwołania od decyzji ZUS składa się wprawdzie do Sądu, ale za pośrednictwem ZUS. Termin na złożenie odwołania wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji (warto zapisywać sobie datę jej odebrania). Natomiast to ZUS przekazuje odwołanie wraz z aktami oraz odpowiedzią na odwołanie do Sądu (powinien to zrobić niezwłocznie, ale może przed tym jeszcze zmienić decyzję). Kolejno Sąd przesyła odpis odpowiedzi na odwołanie wraz z wezwaniem do ustosunkowania się na pismo ZUS lub do złożenia kolejnych wniosków dowodowych. Sąd może równocześnie przesłać zawiadomienie o terminie rozprawy, ale to już zależy od przedmiotu sprawy oraz metodyki pracy sędziego.