AKTY PRAWNE

 1.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 2.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 3.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (część przepisów o postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych)

 4.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 5.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

 6.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 7.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 8.

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej

 9.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej

 10.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe

 11.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 12.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

13.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów