Zmiany w ulgach w spłacie składek dla płatników składek

Ostatnio sporo mojej pracy dotyczyło stosowania przez ZUS ulg w spłacie składek. Były to jednak sprawy dotyczące nieobowiązującej już ustawy abolicyjnej, gdy tymczasem od 01.12.2015r wprowadzone zostały zmiany w ogólnych zasadach stosowania ulg w spłacie składek. Otóż, ustawodawca postanowił zmienić zasady dotyczące odraczania terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozkładania owych na raty. Zmiana wydaje się dosyć korzystna, albowiem wprowadza możliwość odraczania lub rozkładania na raty należności z tytułu składek finansowanych również przez ubezpieczonego. We wcześniejszym stanie prawnym nie było takiej możliwości, co wynikało bezpośrednio z art. 29 ust. 1 in fine ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: “Odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek”. Obecnie, podkreślam, taki zapis został usunięty z ww. ustawy.

Co to oznacza dla płatników składek, tudzież przedsiębiorców? Możliwość skutecznego wnioskowania do ZUS o odroczenie lub rozłożenie należności z tytułu składek nawet w sytuacji zadłużenia w płatnościach z tego tytułu za np. swoich pracowników. Przy czym wyjaśniam, że wcześniej wniosek takowy był również możliwy, ale z uwagi na poprzednie ograniczenie, jego uwzględnienie uzależnianie było od uiszczenia w całości zaległości z tytułu składek finansowanych przez ubezpieczonych. W istocie była to ogromna przeszkoda, której wielu przedsiębiorców nie było wstanie przeskoczyć. I prowadziło to w zasadzie do odmowy skorzystania z ulg w spłacie składek, powiększenia zadłużenia i nieraz zamknięcia prowadzonej działalności.

Innymi słowy, w obecnym stanie prawnym ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie ZUS może na Twój wniosek odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, biorąc pod uwagę Twoje możliwości płatnicze oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Uwzględnienie wniosku nie jest uzależnione „czystym kontem” w zakresie płatności składek za np. pracowników. Więcej, wniosek może obejmować stosowanie ulg co do tych należności.

Ponadto, co nie uległo zmianie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty następuje w formie umowy zawieranej między płatnikiem składek a ZUS. Jej zawarcie ma taki skutek, że bieg terminu przedawnienia należności się nie rozpoczyna. I co ważne, od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od dnia po dniu wpływu wniosku i udzielenia tych ulg.

Na koniec informuję Cię, że choć warunki stosowania ulg uległy poprawie na Twoją korzyść, to w dalszym ciągu odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty jest decyzją uznaniową ZUS, a nie jego obowiązkiem. Przy czym odmowa przyznania ulg ma postać decyzji, wydanej w trybie postępowania administracyjnego, od której przysługuje Ci odwołanie.