Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

Świadczenie rehabilitacyjnego wykorzystuje lukę, która powstaje w sytuacji gdy ubezpieczony wyczerpał okres zasiłkowy jednak nie stwierdzono jeszcze, że stan zdrowia jest trwałą przeszkodą wykonywania pracy co daje podstawy uzyskania renty. Krótko mówiąc jest to świadczenie łączące okres czasowej niezdolności do pracy z trwałą niezdolnością. Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem przejściowym pomiędzy zasiłkiem chorobowym, a rentą inwalidzką przysługującą z ubezpieczenia chorobowego.

Rolą tego rodzaju świadczenia jest umożliwienie osobom, które zakończyły okres pobierania zasiłku chorobowego, kontynuowania leczenia, aż do odzyskania pełnej sprawności. Podstawą otrzymania świadczenia jest pozytywna opinia lekarza orzecznika ZUS co do odzyskania sprawności w związku z leczeniem.

Maksymalna długość pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 12 kolejnych miesięcy, czyli następujących po sobie. Decyzja pierwotna nie musi z góry obejmować 12 miesięcy, może być kilkakrotnie przedłużana, jednak cały okres pobierania świadczenia nie może być przerwany. Istotny jest także fakt, iż uprawnienie do świadczenia rehabilitacyjnego nie jest uzależnione od istnienia tej samej choroby po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, lecz od dalszego, nieprzerwanego występowania niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą lub inną chorobą, albo też kilkoma współistniejącymi chorobami.

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nie obejmuje osób uprawnionych do:
– emerytury   bądź   renty   z   tytułu   niezdolności   do   pracy,
– zasiłku   dla   bezrobotnych,
– zasiłku   przedemerytalnego,
– świadczenia   przedemerytalnego,
– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
– urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczenie rehabilitacyjne powiązane jest z zakazem wypowiedzenia umowy o pracę, jednak jeśli wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne łącznie przekroczą okres 272 dni, pracodawca ma prawo rozwiązania umowy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Ponadto pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego jest traktowane jako tzw. okres nieskładkowy, czyli nie wlicza się go do stażu pracy przy obliczaniu emerytury.

W końcu wysokość świadczenia rehabilitacyjnego zależy od długości choroby, przez pierwsze 3 miesiące wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, natomiast późniejszy okres to już tylko 75% podstawy. Jeśli niezdolność wypada podczas ciąży wówczas zasiłek wynosi 100% podstawy.