Opinia biegłych lekarzy sądowych – co po jej złożeniu do akt sprawy?

Po ostatnim wpisie już wiesz jak zareagować w zależności od treści opinii, a zwłaszcza czym są zarzuty do opinii. Tym razem przybliżę Ci jak przebiega dalszy etap postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których sąd wykorzystuje opinię biegłych.

Otóż, w dalszym ciągu przebieg postępowania jest uzależniony od treści opinii wyznaczonego biegłego. Jak już częściowo wspomniałem w poprzednim wpisie, w razie opinii korzystnej dla Ciebie i braku konieczności powołania kolejnych biegłych sąd zapewne wyznaczy termin rozprawy, o czym zawiadomi Cię pisemnie i wyda orzeczenie. Prawdopodobnie zmieniające decyzję zgodnie z Twoim żądaniem.

W przeciwnym razie scenariusz może być różny.

Po pierwsze, nawet jeżeli napisałeś zarzuty do opinii, z której treścią nie możesz się zgodzić, sąd może postąpić podobnie jak w wyżej wymienionym przypadku. Przy czym tym razem orzeczenie sądu będzie prawdopodobnie dla Ciebie niekorzystne. Wynikać może to z tej przyczyny, że sąd nie będzie podzielał Twoich zarzutów do opinii, a ją samą potraktuje jako fachową, rzetelną, spójną i prawidłową. Wszak, podkreślić przy tym należy, że o ewentualnym dopuszczeniu dowodu z opinii innego biegłego nie może decydować wyłącznie Twoje niezadowolenie, lecz konkretne uwagi i argumenty podważające miarodajność dotychczasowej opinii.

Po drugie, może się okazać, iż również w ocenie sądu opinia biegłego nie zasługuje na uwzględnienie. Wtenczas możesz się spodziewać, że sąd postanowi dopuścić kolejny dowód z opinii biegłego. Tak samo może postąpić sąd jeżeli konieczne jest wydanie opinii przez biegłego z innej specjalizacji. Czasami o tej konieczności wspomina biegły w wydanej już opinii. Termin rozprawy w tym przypadku zostanie wyznaczony dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych opinii biegłych lekarzy sądowych.