Czy wspólnikom spółek osobowych przysługuje świadczenie postojowe?

Zaczęły się pierwsze odmowy ZUS w zakresie świadczeń postojowych (w zakresie zwolnień ze składek ZUS też). Niestety, ale można się było tego spodziewać.

Wobec tego w tym wpisie poświęcę krótko uwagę wspólnikom spółek osobowych, tj. spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej oraz dodatkowo wspólnikowi jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dlaczego?

Ano bo właśnie ta grupa osób starających się o świadczenie postojowe otrzymuje decyzje odmowne w zakresie prawa do świadczenia postojowego. ZUS stoi bowiem na stanowisku, że w tym przypadku to spółka prowadzi działalność gospodarczą, a nie wspólnicy. I niestety jest w tym trochę prawdy, ale czy do końca? Wydaje się, że nie.

Aby zrozumieć w czym rzecz warto przytoczyć treść art. 15zq ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z którego wynika, że osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej “osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej “umową cywilnoprawną”

– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Warto bowiem zauważyć, że w treści wyżej wymienionego przepisu ustawodawca nie ogranicza się li tylko do przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców, ale też do innych przepisów szczególnych. Tymczasem w każdej decyzji, z którą miałem okazję się spotkać, ZUS odwołuje się tylko do ww. ustawy, niejako omijając inne przepisy szczególne.

Powstaje więc pytanie o jakich innych przepisach szczególnych myślał ustawodawca. Nie sposób do tego dojść, ale jeżeli brak jakichkolwiek wskazówek, to dlaczego nie sięgnąć do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. A tam już wyraźnie jest zaznaczone, że wspólnicy ww. spółek, zgłoszeni do ubezpieczeń z kodem 0543, opłacający składki sami za siebie, są traktowani za osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Wniosek? Moim zdaniem jeden, cięgle niezmienny, że warto odwoływać się od decyzji ZUS!

Na koniec dodam, że powyższy wpis nie znaczy, że odwołania w tym przedmiocie będą uwzględniane przez Sądy. Tego bowiem na dzień dzisiejszy nie sposób przewidzieć. Poza tym ryzyko przegrania sprawy istnieje, ale to jak w każdej innej sprawie.