Czy upomnienie zawiesza bieg terminu przedawnienia składek ZUS?

Zalegasz ze składkami wobec ZUS?

Zaległości obejmują okres wielu lat wstecz?

ZUS prowadził lub prowadzi wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne?

Jeśli tak, to sugeruje sprawdzić czy ZUS prawidłowo ustala stan Twojego zadłużenia. Możesz to zrobić pisząc do ZUS stosowny wniosek, w tym też wniosek o umorzenie składek ZUS. Wówczas obowiązkiem ZUS jest w pierwszej kolejności ustalenie prawidłowego stanu zadłużenia.

Nie rozpisuje się tutaj wprawdzie o samym wniosku o umorzenie, bo jest to „temat rzeka”, ale warto abyś wiedział, że powinieneś mieć pełną informację, które należności składkowe uległy przedawnieniu, a które są nadal wymagalne, w tym też powinieneś otrzymać wyjaśnienie, wobec której grupy należności nastąpiły okoliczności zawieszające bieg terminu przedawnienia – z precyzyjnym wskazaniem podstawy prawnej takiego stanu.

Przykładowo udzielenie odpowiedzi przez ZUS przez sformułowanie części zdania, że “część zaległości figurujących na Pana koncie uległa przedawnieniu” jest lakoniczne i ogólnikowe.

I jeżeli już temat przedawnienia, niejako naturalnie wywołany został do tablicy, to jak sądzisz, czy upomnienie zawiesza bieg terminu przedawnienia składek ZUS?

Jeżeli zapytasz pracowników ZUS to śmiem twierdzić, że otrzymasz tyle odpowiedzi ilu pracowników zapytasz.

A jak jest w rzeczywistości?

Przede wszystkim wyjaśniam Ci, że upomnienie zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji poprzedza postępowanie egzekucyjne. Mianowicie egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel (ZUS) po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego. Inaczej rzecz ujmując, postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Upomnienie nie jest więc czynnością dokonywaną w postępowaniu egzekucyjnym. Pisemne upomnienie zawiera bowiem wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania dopiero sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Upomnienie ma więc walor czysto informacyjny, przypomina bowiem zobowiązanemu o konieczności wykonania nałożonego na niego obowiązku oraz wskazuje na konsekwencje niewykonania obowiązku – wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Wniosek z tego powinien wypływać jeden. Upomnienie skoro nie jest czynnością w postępowaniu egzekucyjnym, to tym samym nie zawiesza biegu terminu przedawnienia.

Warto o tym wiedzieć, bo niestety wielokrotnie widziałem już pisma ZUS, z których wynikało, że ZUS liczy termin zawieszenia biegu przedawnienia w powiązaniu z datą doręczenia upomnienia.