Radcy kontra ZUS – nowa kancelaria butikowa oficjalnie otwarta !

W poprzednim wpisie informowałem, że startujemy z nowym projektem, czyli Kancelarią Prawa Ubezpieczeń Społecznych – Radcy Kontra ZUS.

Oficjalnie mogę więc mogę już ogłosić, że kancelaria działa, podobnie jak nowa strona internetowa kancelarii:

www.radcykontrazus.pl

Obecnie czekamy jeszcze na wykonanie i montaż szyldu według poniższego projektu, ale jest to już mała rzecz w porównaniu do pracy włożonej we wdrożenie projektu w życie.

Biuro Kancelarii Radcy Kontra ZUS znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 47. Docelowo powinno być jednak więcej miejsc, w których będzie można się z nami bezpośrednio umówić. O efektach nie omieszkam tutaj wspomnieć.

Poza tym, pozostają wszelkie formy zdalne umawiania spotkań, które przez ostatni rok dosyć mocno się rozwinęły.

W końcu działa platforma bloga, która jest i będzie nieodłącznym elementem funkcjonowania nowej kancelarii.

A czym jest Kancelaria Radcy Kontra ZUS i dlaczego o tym w przeciągu ostatniego miesiąca piszę już drugi raz?

Przede wszystkim jest to kancelaria prawna o wąskim profilu specjalistycznym i w tym przypadku jest to prawo ubezpieczeń społecznych oraz spory z ZUS. Na tego rodzaju kancelarie mówi się, że są butikowe, czyli właśnie wyspecjalizowane w danej branży. I tutaj od razu dodam, że długo dojrzewaliśmy do tego, aby w ten sposób przedstawiać swoje usługi, ale myślę, że jest to odpowiedni czas i chwila. Dlatego też wspominam o tym kolejny raz.

Dla wielu czytelników bloga będzie jasne czym się zajmujemy. Niemniej jednak pozwolę sobie to przypomnieć, posiłkując się tym co można przeczytać na nowej stronie kancelarii, tj.

Analizujemy zasadność składania odwołań od decyzji ZUS i przygotowujemy odwołania do Sądów

reprezentujemy Klientów już na etapie postępowań przed ZUS, jak również w ramach postępowań przed Sądami

Wspieramy Klientów w trakcie kontroli ZUS lub postępowań wyjaśniających

Piszemy zastrzeżenia do protokołów lub pisma wyjaśniające

Sporządzamy opinie lub analizy w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych

Opracowujemy też wnioski o pisemne interpretacje do ZUS

Świadczymy usługi tak dla podmiotów gospodarczych, jak i dla osób fizycznych

Ostatnie efekty pracy?

W sprawie o prawo do renty rodzinnej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, wojskowych i ich rodzin (art. 43) w wyniku złożonego odwołania przekonanie ZUS do zmiany decyzji w trybie „samokontroli”. ZUS bowiem początkowo w ogóle nie przyznawał ubezpieczonej prawa do ww. renty rodzinnej przekonując, że śmierć inwalidy wojskowego uprawnionego w chwili śmierci do renty z tytułu niezdolności do pracy musi być w związku ze służbą wojskową.

Tymczasem już wiele lat temu Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 23.11.2011 roku, sygn. akt III Uz 26/11, wyraził pogląd, że prawo do renty rodzinnej jest uzależnione od ustalenia, czy dana osoba należy do kręgu osób uprawnionych oraz od tego, czy osoba, po której renta ma być przyznana została wymieniona w art. 43 ust. 1 i 2 ww. ustawy, a nie od tego czy śmierć członka rodziny, po którym renta ma być przyznana, nastąpiła w związku ze służbą wojskową, czy też bez takiego związku. Związek śmierci ze służbą wojskową nabiera zaś znaczenia dopiero na etapie obliczenia wysokości świadczenia. Jak wynika bowiem z tabeli stanowiącej część powołanego przepisu, w przypadku stwierdzenia związku śmierci ze służbą wojskową renta rodzinna wynosi miesięcznie (gdy uprawnioną jest jedna osoba) 70% podstawy wymiaru, a w sytuacji gdy związek taki nie zostanie potwierdzony – 60% podstawy wymiaru. Związek śmierci ze służbą wojskową nie decyduje o prawie do renty rodzinnej (nie stanowi przesłanki nabycia prawa do tego świadczenia), lecz o jej wysokości (…).

Wniosek? Warto odwoływać się od decyzji ZUS !