O decyzji ZUS

Ostatnio zastanawiałem się o czym najpierw powinienem Ci napisać w kontekście odwołania od decyzji ZUS. I tak pierwsza myśl to tak naprawdę ich natłok i brak zdecydowania. Z kolei druga to sporządzenie wzoru odwołania. Pomysł godny uwagi i dla Ciebie bardzo pomocny. Obiecuje więc, że w najbliższej przyszłości będziesz mógł stąd pobrać dla siebie wzór odwołania. Jednak trzecia myśl była teraz decydująca. Zacznijmy od podstaw, czyli od samej decyzji ZUS.

Tak więc dzisiaj kilka słów o decyzji organu rentowego.

ZUS, zgodnie z art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności w sprawach:

1) zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;

2) przebiegu ubezpieczeń;

3) ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek;

3a) ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek;

4) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Treść decyzji regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Stąd każda decyzja, którą otrzymasz, powinna zawierać: oznaczenie organu (tutaj ZUS-u), datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Przy czym szczególną uwagę chciałbym Ci zwrócić na treść pouczenia, czy i w jakim trybie przysługuje Ci odwołanie od decyzji. Przede wszystkim pouczenie musi się znaleźć w każdej decyzji nawet jeżeli odwołanie nie przysługuje. Prawidłowe pouczenie powinno zawierać: a) stwierdzenie wskazujące na to, że możesz wnieść odwołanie do sądu (powinien być wskazany konkretny sąd powszechny), b) określenie trybu wniesienia odwołania (co do zasady odwołanie ma być wniesione na piśmie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) oraz c) wskazanie terminu, w jakim możesz wnieść odwołanie (co do zasady jest to miesiąc od dnia doręczenia odpisu decyzji). Treść takiego pouczenia zawsze szukaj na końcu decyzji, gdzie zapewne będzie napisane pomniejszoną czcionką 🙂

I na koniec uważaj, bo nie każde pouczenie jest prawidłowe. Jednak nawet jeżeli jest błędne, to gdy zastosujesz się do niego, to nie może Ci to szkodzić. Na przykład, gdy przy braku wskazania terminu wniesiesz odwołanie dwa miesiące po otrzymaniu decyzji to możesz skutecznie wnosić o przywrócenie terminu. Ale już o terminach i z tym związanych kwestiach w następnych wpisach.