Reforma emerytalna ZUS z 1999r

Tak sobie myślę, że jak czasami napiszę ogólnie na temat ubezpieczeń społecznych, a nie stricte odwołania od decyzji ZUS, to także jest to dla Ciebie z korzyścią. W końcu poruszana tutaj tematyka jest na tyle mglista, że każda próba jej rozjaśnienia może mieć jakąś wartość dodatnią. Tak więc nosząc się z tą myślą przygotowałem dla Ciebie kolejny wpis. Niejako bardziej teoretyczny i jakby dla samego porządku. Otóż tym razem możesz przeczytać o reformie emerytalnej ZUS z 1999r, a w szczególności o podziale ubezpieczonych na grupy wiekowe, o tym jaki obecnie obowiązuje system emerytalny i o aktualnym modelu obliczania emerytury. A i co ważne – jest krótko i zwięźle. Tak sobie myślę 🙂

Reforma ZUS zainicjowana z dniem 1 stycznia 1999r ustawą o emeryturach i rentach z FUS dokonała podziału wszystkich ubezpieczonych na dwie kategorie, a to:
– urodzonych przed 1 stycznia 1949r,
– urodzonych po 31 grudnia 1948r., w tym podkategorię urodzonych po 31 grudnia 1948r a przed 1 stycznia 1969r.

Innymi słowy wprowadzone zostało kryterium daty urodzenia, od której zależą uprawnienia związane z pobieraniem świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W związku z tym nastąpiła definitywna zmiana systemu emerytalnego, który przed reformą określany był jako system zdefiniowanego świadczenia a po reformie nazywany jest jako system zdefiniowanej składki. Mało tego, wiąże się to głównie z modelem obliczania wysokości emerytury, który inny jest dla wyżej wymienionych grup wiekowych.

I tak dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949r obowiązują stare zasady z systemu zdefiniowanego świadczenia, które polegają na wymierzeniu emerytury poprzez połączenie stałej kwoty socjalnej i kwoty zależnej od indywidualnego wkładu ubezpieczonego mierzonego długością stażu pracy i wysokością zarobków.

Znowu dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948r wymiar emerytury jest wyrażony formułą zdefiniowanej składki. Jest to suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz kwota kapitału początkowego, podzielona przez liczbę obrazującą średnie dalsze życie, wyrażone w miesiącach, dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

W końcu dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948r a przed 1 stycznia 1969r formuła wymiaru emerytury może opierać się na starych lub nowych zasadach. Osoby, które spełniły warunki nabycia prawa według dotychczasowych zasad do 31 grudnia 2008r i górnicy bez względu na datę urodzenia objęci są systemem zdefiniowanego świadczenia. Przykładowo będą to również nauczyciele starający się o tzw emeryturę nauczycielską. Pozostałe osoby funkcjonują już w systemie zdefiniowanej składki, której struktura częściowo pochodzi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i częściowo z otwartych funduszy emerytalnych, albo tylko z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Struktura składki zależy bowiem od decyzji ubezpieczonych, którzy w opisywanym przedziale wiekowym mogą zdecydować czy całość składki będzie odprowadzana tylko do FUS, czy także do otwartych funduszy emerytalnych.