Kobiety z 1953r – stwierdzenie przez ZUS wydania decyzji z naruszeniem prawa stanowi tzw. błąd organu rentowego !!!

Z wielu rozmów telefonicznych i mailowych wiem, że odwołujecie się do Sądu od decyzji ZUS odmawiających uchylenia decyzji o przyznaniu emerytury. To jest decyzji wydanych przy uwzględnieniu odliczenia sumy kwot pobranych wcześniej tytułem wcześniejszej emerytury, a to na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej dalej ustawą, w brzmieniu sprzed 1 października 2017 r.

Jak wiadomo powyższy przepis wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6.03.2019 r., sygn. akt P 20/16, art. 25 ust. 1b, w brzmieniu obowiązującym do 30.09.2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1.01.2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.

Powszechną jest praktyka, że ZUS w odpowiedzi na wniosek o wznowienie postępowania wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania oraz jednocześnie decyzję odmawiającą uchylenia decyzji o przyznaniu emerytury (najczęściej były to decyzje wydawane w 2013r lub początkiem 2014r). Jednocześnie jednak ZUS stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa, do czego w dalszej części wrócę, bo w świetle ukazanych się orzeczeń może mieć to olbrzymie znaczenie.

Natomiast odnośnie podstawy odmowy uchylenia decyzji, to zwykle ZUS podaje, że uchylenie decyzji z powodu niezgodności z Konstytucją nie może nastąpić jeśli od dnia doręczenia decyzji upłynęło pięć lat. Czy twierdzenia ZUS są prawidłowe, czy nie, zwłaszcza w świetle sposobu „doręczenia” decyzji ZUS, to już rozważania dalej idące i które powinny być dokładnie rozważone przez Sąd w sprawie z odwołania, o którym wspomniałem na wstępie.

Ale UWAGA !!!

Z najaktualniejszych orzeczeń sądów powszechnych, tudzież Wyroków Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 25 czerwca 2019 r. o sygn. akt III U 209/19, III U 203/19 i III U 211/19, dosyć jednoznacznie wynika, że za błąd uznaje się każdą obiektywną wadliwość decyzji (teoria tzw. obiektywnej błędności decyzji) niezależnie od tego czy jest ona skutkiem zaniedbania, pomyłki czy też np. wadliwej legislacji. I tutaj wracając do kwestii stwierdzenia przez ZUS wydania decyzji z naruszeniem prawa, to przez owo stwierdzenie można przyjąć, że sam ZUS przyznaje, że popełnił błąd. A jeżeli tak, to stanowi to podstawę do wznowienia postępowania w trybie ustawy emerytalnej. I to bez ograniczeń czasowych oraz z możliwością przeliczenia nieprawidłowo obliczonej emerytury za okres 3 lat.

Wobec powyższe zachęcam wszystkie kobiety z 1953r do złożenia stosownego wniosku. Mało tego, można w toczących się już sprawach sądowych wywołanych odwołaniem podnosić, że ZUS winien rozpoznać wniosek nie tylko w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, ale również w trybie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Oczywiście wyjaśniam, że są to pojedyncze wyroki Sądów i nie przesądzają korzystnego rozpatrzenia wniosku, ale z pewnością dają przysłowiowe “światełko w tunelu” na właśnie takie rozstrzygnięcie.