RUD – nowy formularz zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS

Parę dni temu pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji długo oczekiwany projekt rozporządzenia. Szanując jednak Wasz czas nie będę przytaczał tutaj jego tytułu. Wszak, jest on delikatnie pisząc „przydługawy”. Niemniej jednak kto chce, to może się z nim szczegółowo zapoznać TUTAJ.

Natomiast we wpisie wspominam o owym rozporządzeniu, bo powstaje w zasadzie z jednego konkretnego powodu.

Rejestr umów o dzieło coś komuś mówi? Z datą obowiązywania od 01.01.2021 r.?

Jeżeli nie, to po pierwsze odsyłam do moich poprzednich wpisów na ten temat:

Rejestr umów o dzieło – tarcza antykryzysowa (?)

Umowy o dzieło w świetle orzecznictwa, czyli o rejestrze umów o dzieło raz jeszcze

Po drugie przypominam treść art. 36 ust. 17 ustawy systemowej:

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

W końcu wskazuje, że we wspomnianym rozporządzeniu dodany został nowy dokument ubezpieczeniowy RUD – zgłoszenie umowy o dzieło. Wzór formularza zawarty jest w załączniku nr 24 do ww. rozporządzenia i obejmuje dwie niepozorne strony dokumentu do wypełnienia.

Ma on umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych prowadzenie ewidencji zawieranych umów o dzieło, ale przede wszystkim ma umożliwić ZUS weryfikowanie istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło.

Natomiast, jak to ładnie opisano w uzasadnieniu do rozporządzenia, rejestr umów o dzieło ma na celu zwiększenie w przyszłości skuteczności pomocy osobom, które obecnie pozostają poza systemem ubezpieczeń społecznych. Ponadto, ma on o tyle być pomocny dla płatników składek, że umożliwi im prawidłowe wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych, a tym samym prawidłowe zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczanie składek.

W rzeczywistości sądzę, że będzie to świetnie narzędzie dla pracowników ZUS do wszczynania kontroli lub postępowań wyjaśniających. Z jakim efektem końcowym to trudno przewidzieć. Bo w tym zakresie, aby być konsekwentnie szanujący obie strony, to też muszę dodać, że nie każda kontrola kończy się niekorzystnym rozstrzygnięciem. Doradzam jednak przeanalizowanie już teraz zawieranych umów o dzieło, względnie branie czynnego udziału w trakcie ewentualnej kontroli (od stycznia 2021 r.). W szczególności odradzam poprzestawania na udzielaniu do ZUS zdawkowych odpowiedzi, w tym zwłaszcza typu TAK/NIE.

Kończąc, cytuje jedno z niedawnych postanowień Sądu Najwyższego – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 października 2020 r., sygn. akt II UK 329/19, które odnosiło się właśnie do tematyki kwalifikacji umowy jako umowy o dzieło. Może więc przydać się dla samodzielnej oceny zawieranych umów o dzieło. Główna tez postanowienia brzmi następująco:

Przedmiotem umowy o dzieło jest doprowadzenie do weryfikowalnego i jednorazowego rezultatu, zdefiniowanego przez zamawiającego w momencie zawierania umowy, którego ramy czasowe wyznacza powierzenie wykonania i wykonanie dzieła. Dzieło jest wytworem, który w momencie zawierania umowy nie istnieje, jednak jest w niej z góry przewidziany i określony w sposób wskazujący na jego indywidualne cechy. Powinno stanowić rezultat samoistny, który z chwilą ukończenia staje się niezależny od osoby twórcy i może stanowić samodzielny byt posiadający autonomiczną wartość w obrocie prawnym. Przyszły rezultat stanowiący przedmiot umowy o dzieło musi być zatem z góry przewidziany i określony (oznaczony) na podstawie wskazanych w umowie podstaw, co może nastąpić nie tylko poprzez zastosowanie metod opisowych, ale także przez odwołanie się do dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji technicznej, projektów czy rysunków. Taka indywidualizacja przedmiotu umowy ma istotne znaczenie dla oceny odpowiedzialności przyjmującego zamówienie z tytułu ewentualnych wad dzieła.