Emerytura pomostowa: praca po 2008 r. nie musi wynosić co najmniej jednego miesiąca !

Sąd Najwyższy w maju 2022 r. podjął bardzo ważną uchwałę, która zapewne ucieszy wiele osób starających się o emeryturę pomostową.

Otóż, zgodnie z tezą ww. uchwały nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca.

Dotychczas orzecznictwo w tym zakresie było niejednolite. Z jednej więc strony przyjmowano, że do nabycia prawa do emerytury pomostowej wystarczy jeden lub kilka dni pracy w warunkach szczególnych, wykonywanej po 2008 r. Z drugiej natomiast strony pojawiało się wiele orzeczeń, że istnieje wymóg wykonywania takiej pracy po dniu 3 grudnia 2008 r. w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej jeden miesiąc. Z tych względów do tej pory było tak, że jeżeli odwołujący przepracował po 2008 r. w warunkach szczególnych krócej niż jeden miesiąc to ryzykował oddalenie odwołania, albowiem nie sposób było jednoznacznie przewidzieć, które stanowisko prezentować będzie dany Sąd.

Problem ten ostatecznie rozwiązała ww. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2022 r. o sygn. akt III UZP 2/22 (treść uchwały jest dostępna tutaj). Jest to niewątpliwie korzystna wiadomość dla przyszłych emerytów. I w połączeniu z ostatnio uchylonym obowiązkiem rozwiązania stosunku pracy, o czym pisałem tutaj, tworzy pozytywną atmosferę w ogóle wokół emerytur pomostowych.

Na koniec, niejako podsumowując, wklejam treść tezy z ww. uchwały SN i dodaję, że pozostaje jeszcze poczekać na jej uzasadnienie. Co skądinąd powinno być ciekawą lekturą, bo jeszcze w kwietniu 2021 r. Sąd Najwyższy w jednym z wyroków twierdził, że istnieje wymóg wykonywania pracy w szczególnych warunkach w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej miesiąca, po 31.12.2008 r.

Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca (art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924 ze zm.).