Termin złożenia wniosku o zasiłek macierzyński – ważne orzeczenie

Mianowicie podczas lektury dzisiejszego wydania Rzeczypospolitej natknąłem się na bardzo ciekawy artykuł pt. „Bałagan w zasiłkowych terminach”. A w nim na wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 października 2014, sygn. akt VI Ua 10/14. W związku z tym postanowiłem, mając dosłownie chwilę czasu, podzielić się z Tobą wnioskami w nim zawartymi.

Przede wszystkim wyrok dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczych i rozstrzyga na ich korzyść kwestię terminów występowania o dodatkowy urlop macierzyński i o urlop rodzicielski. Poniżej cytując przedstawiam co ważniejsze fragmenty z uzasadnienia ww. wyroku. Życzę miłej lektury :-)

(…) brak jest podstaw do uznania, że przepisy: art. 182 1 § 3 kodeksu pracy, który dotyczy kwestii występowania o dodatkowy urlop macierzyński i art. 182 1 ª § 4 kodeksu pracy, który dotyczy kwestii występowania o urlop rodzicielski, na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy uznać za terminy do wystąpienia z wnioskiem o zasiłek macierzyński za okres po upływie 20 tygodni pobierania tego zasiłku, albowiem dotyczy on pracowników, czyli osób pozostających w zatrudnieniu. W związku z powyższym w ocenie Sądu Okręgowego przepisy te nie mogą znaleźć – przy braku wyraźnego odesłania do nich – zastosowania w innych niż określone w nich sytuacjach, w tym w sytuacji ubezpieczonej, której umowa o pracę rozwiązała się z dniem porodu. (…)

(…) w ustawie zasiłkowej brak jest terminu do wystąpienia z wnioskiem o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający rozmiarem dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu i urlopowi rodzicielskiemu co powoduje, że prawidłowe jest zastosowanie art. 67 ustawy zasiłkowej, który przewiduje, że roszczenie o wypłatę zasiłku macierzyńskiego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, na który zasiłek przysługuje, a ubezpieczona terminu tego nie przekroczyła. (…)

(…) § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. jest niezgodny z art. 59 ust. 15 ustawy zasiłkowej, a w konsekwencji z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Tym samym minister wprowadzając ograniczenie czasowe do składania wniosku o zasiłek macierzyński samodzielnie, dokonał regulacji godzącej w prawa osób objętych ubezpieczeniem. (…)

Z całością wyroku może zapoznać się klikając TUTAJ.

Ciężar dowodu w postępowaniu sądowym

Było już o tym jak napisać odwołanie od decyzji ZUS, jak przebiega postępowanie po wniesieniu odwołania od decyzji ZUS, a nawet padło tutaj parę słów na temat apelacji od wyroku sądu I instancji. Ale póki co nie wyjaśniłem Ci tak doniosłej kwestii, jak ciężar dowodu w postępowaniu sądowym. Czas to naprawić, bowiem świadomość znaczenia tego tematu może niejednokrotnie zaważyć na treści orzeczenia sądowego.

Stąd wyjaśniam Ci, że ciężar dowodu to nic innego jak obowiązek udowodnienia swoich racji, czy też inaczej (i bardziej w sensie sądowym) zasadności dochodzonego roszczenia. W postępowaniu w sprawie o zmianę decyzji ZUS poprzez przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy będzie to przykładowo obowiązek wykazania, wbrew stanowisku ZUS, że jest się całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy. Innymi słowy, jeżeli ZUS odmówił prawa do renty, bo komisja lekarska ustaliła „Nie jest Pan/Pani niezdolny/a do pracy”, to składając odwołanie będziesz musiał przede wszystkim wykazać, że w istocie nie jesteś zdolny/a do pracy. Czyli musisz wykazać się taką aktywnością, która ten fakt udowodni. I dotyczy to nie tylko spraw o renty, ale również o innego rodzaju świadczenia. Dla przykładu niech wskaże, dosyć popularne na wokandzie, sprawy o prawo do emerytury za pracę w szczególnych warunkach/charakterze, o objęcie ubezpieczeniem społecznym lub o zmianę decyzji obniżającej wysokość zasiłku macierzyńskiego. W każdej z tych spraw ciężar dowodu będzie spoczywał na Tobie, jako osobie odwołującej się od decyzji. W praktyce oznacza to, że w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie musisz złożyć do sądu wniosek dowodowy, za pomocą którego będziesz mógł wykazać swoje twierdzenia i fakty.

Na ten temat wypowiadał się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2011 r., sygn. akt II UK 269/10, którego teza brzmi następująco:

Sąd ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku prowadzenia postępowania dowodowego z urzędu. Odrębny charakter postępowania nie wyłącza zasady kontradyktoryjności w tych sprawach, w tym ciężaru dowodzenia twierdzeń przez ubezpieczonego w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy – art. 232 k.p.c.

W końcu wniosek dowodowy musi mieć odpowiednią formę ale również musi być zgłoszony w odpowiednim terminie. Najlepiej już w pierwszym piśmie procesowym, czyli odwołaniu od decyzji ZUS, zawrzeć najistotniejsze wnioski dowodowe dla przedmiotu Twojej sprawy. Na późniejszym etapie co do zasady też możesz to zrobić, ale już niekoniecznie sąd uwzględni taki wniosek. W postępowaniu sądowym istnieje bowiem szereg przepisów, które pozwalają pominąć twierdzenia i dowody niezgłoszone w pierwszym piśmie procesowym. Wtedy sąd uznaje takie wnioski za spóźnione i zmierzające do przedłużenia postępowania. I w zasadzie oddala odwołanie…

Przykładowe wnioski dowodowe możesz znaleźć w moim wzorze odwołania od decyzji ZUS.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – jedynie na wniosek!

W ostatnim wpisie wyjaśniłem Ci jak powinno przebiegać skuteczne zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przy czym w ostatnim zdaniu obiecałem, że następnym razem zajmę się kwestią terminu objęcia tym ubezpieczeniem. Dotrzymując słowa – zapraszam do lektury :-)

Mianowicie objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym może nastąpić najwcześniej od dnia złożenia wniosku w tym zakresie. Wniosek o objęcie powyższym ubezpieczeniem, jak już wiesz, składany jest poprzez złożenie w ZUS odpowiednio wypełnionego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA). Co jednak warte podkreślenia i co poprzednio jedynie zasygnalizowałem to, że nie jest możliwe objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem, w tym także chorobowym, od wcześniejszej daty, niż data, w której wniosek został zgłoszony.

Jak to się przekłada na praktykę? Ano tak, że jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, nie będąc objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i chcesz to zmienić, to nie wystarczy jedynie zacząć opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Aby to nastąpiło musisz złożyć formalny i wyraźny wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem. W przeciwnym razie, tj. przy samym opłacaniu składki na omawiane ubezpieczenie, narażasz się przykładowo na odmowę przyznania świadczenia z uwagi na nieobjęcie ubezpieczeniem chorobowym.

Na poparcie powyższego podaję dwa dosyć aktualne orzeczenia na ten temat. Pierwsze jest autorstwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 2013r, sygn. akt III AUa 1390/12, w którym stwierdzono, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie przewidują możliwości objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami w trybie dorozumianego wniosku. Z kolei drugie zostało wydane przez Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2014r, sygn. akt III AUa 1802/13, które brzmi następująco: „Brak jest jakichkolwiek podstaw do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu cywilnego (art. 58 i art. 60) do wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i wniosek ten nie może być złożony w sposób dorozumiany; każdorazowo winien być wyraźny i jednoznaczny.”. Jakby dla kogoś orzeczenia sądów apelacyjnych były mało przekonujące to w tym samym tonie wypowiadał się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2001 r., sygn. akt II UKN 518/00.

Na koniec mam dla Ciebie jeszcze jedną dosyć sensacyjną informację. Mianowicie możesz się spotkać z sytuacją, w której Oddział ZUS, pod który podlegasz, będzie miał odmienne zdanie na niniejszy temat. Co znaczy, że niegdyś ZUS zaprezentował taki pogląd, że do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można również przystąpić w drodze tzw. dorozumianego wniosku, który przejawia się właśnie w tym, że jako ubezpieczony, pomimo iż nie przekazałeś do ZUS odpowiednio wypełnionego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (tj. formularza ZUS ZUA), opłacasz terminowo i w pełnej wysokości składki na ubezpieczenie chorobowe (źródło: Piotr Kostrzewa, komentarz do art. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, LEX, wydanie elektroniczne, 2014). Jest to jednak pogląd odosobniony i stosowanie się do niego obarczone jest sporym ryzykiem.

Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Tym razem parę słów na temat tego co należy zrobić aby skutecznie zostać objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Stąd wpis przede wszystkim kieruję do osób prowadzących działalność gospodarczą i do osób z nimi współpracujących.

Tak więc jeżeli prowadzisz firmę i chciałbyś zostać objęty ubezpieczeniem chorobowym, to powinieneś wypełnić formularz ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 186, poz. 1444). Z całym rozporządzeniem  możesz się zapoznać w BAZIE WIEDZY.

Przy czym wypełnianie ww. formularza w zakresie ubezpieczenia chorobowego odbywa się w ten sposób, że w przypadku osób zgłaszanych dobrowolnie do ubezpieczenia w tym samym momencie jak do ubezpieczeń obowiązkowych (czyli w momencie podjęcia działalności gospodarczej) – należy zaznaczyć odpowiednie pola w bloku VI, a w bloku VIII zaznaczyć pole 05. i podać datę rozpoczęcia ubezpieczenia w polu 06. (w tym wypadku powinna się ona zgadzać z datą zgłoszenia do ubezpieczeń obowiązkowych, podaną w polu 01. bloku VI).

Z kolei w przypadku osób już ubezpieczonych obowiązkowo i zgłaszających się po pewnym czasie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego należy:
1) złożyć formularz ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń (wg. wzoru z załącznika nr 5 do powołanego wyżej rozporządzenia 2009r.); w formularzu tym należy podać kod „600″ – inną przyczynę wyrejestrowania,
2) równocześnie ze zgłoszeniem wyrejestrowania ZUS ZWUA należy złożyć na nowo wypełniony formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA, w którym oznaczono zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego (niezależnie od wskazania pozostałych obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

Generalnie zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego powinno być dokonane w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia (podjęcia działalności gospodarczej), lecz w odniesieniu do osób obejmowanych ubezpieczeniami na zasadach dobrowolności może nastąpić w terminie przez nich wybranym. Czyli w zasadzie możesz w każdym momencie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Co jednak najważniejsze, zgodnie z art. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym może nastąpić najwcześniej od dnia złożenia wniosku w tym zakresie. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe bez wcześniejszego złożenia formalnego wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, czyli tzw. dorozumiane przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. O tym jednak już w następnym wpisie.

BLOG ROKU – podsumowanie

podziękowania

Przede wszystkim dziękuję za każdy z 48 oddanych głosów. To co prawda nie wystarczyło na awans do półfinału, ale „co się odwlecze, to nie uciecze” :-) Przynajmniej taką mam nadzieję, bo za mną dopiero rok odkąd prowadzę bloga. A to przecież bardzo mało w porównaniu do „konkurentów”, którzy nie dość, że dłużej działają w blogosferze, to cieszą się większą popularnością i piszą o tematyce sporo popularniejszej. Tymczasem mimo tego już teraz na prawie 400 blogów (w mojej kategorii) udało się zająć 67 miejsce, a w trakcie głosowania najwyżej zajmowanym miejscem było 48…

Tak sobie myślę – „not bad” :-)

Przede mną jednak sporo pracy (i motywacji!) aby następnym razem było jeszcze lepiej. Zwłaszcza aby przy kolejnej okazji udało się zmobilizować tą część z Was, która w praktyce korzysta z treści tutaj publikowanych. W końcu i może nie zabrzmi to skromnie, gdyby każdy pobierający wzór odwołania lub sprzeciwu oddał głos (ba, choćby połowa), to… awans byłby co najmniej możliwy. I to delikatnie rzecz ujmując :-) Mimo to – dziękuję raz jeszcze :-)

BLOG ROKU – ruszył etap głosowania

DO BLOGA - NA KONIEC

Jak być może już wcześniej zauważyliście zgłosiłem swojego bloga do konkursu na BLOG ROKU 2014 w kategorii – specjalistyczne i firmowe. I tak się składa, że w dniu dzisiejszym ruszył II etap konkursu – głosowanie !!! W związku z tym poniżej przedstawiam najważniejsze reguły dotyczące głosowania, tj. do kiedy trwa, jak można oddać głos i ile to kosztuje.

Będzie mi bardzo miło za każdy oddany głosy. Oczywiście im więcej uda się ich uzbierać tym lepiej, dla mnie i dla Ciebie. W końcu nie byle jakich rozmiarów mamy „przeciwnika”, a w grupie zawsze raźniej. Także z góry dziękuję :-)

Zasady głosowania:

- etap głosowania trwa od 03.02.2015r od godz. 15:00 do 10.02.2015r do godz. 12:00

- głosowanie polega na wysłaniu SMS na numer: 7122

- w treści SMS konieczne podaj numer mojego bloga: K11256

Ponadto:
– udział w głosowaniu SMS możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci operatora telefonii komórkowej działającego bezpośrednio w Polsce,
– w głosowaniu może wziąć udział dowolna osoba,
– z jednego numeru telefonu można oddać po jednym głosie na dany blog,
– koszt SMS-owego głosu to 1,23 PLN brutto (z VAT) – dochód z SMS-ów zostanie przekazany Fundacji Dzieci Niczyje.

Subiektywnie o urodzinowym filmiku ZUS

Co do zasady moim założeniem przy zakładaniu bloga było pisanie przede wszystkim o aspektach prawnych odwołania od decyzji ZUS lub w ogóle na temat prawa ubezpieczeń społecznych. Inaczej mówiąc chciałem unikać wyrażania subiektywnych opinii na temat tego i owego. Jednak zdaje się, że w życiu są takie chwilę, kiedy można a nawet trzeba wyjść poza ramy swoich ustaleń i przyjętych zasad. I właśnie chwila taka nastąpiła, bowiem okazuje się, że w mediach wybuchła wszem i wobec obwieszczona afera o filmik ZUS z okazji 80-tych rodzin.

Wieść ta dotarła do mnie podczas porannych zajęć na aplikacji. Przy czym z góry przepraszam prowadzących zajęcia, ale co nie wiąże się z ZUS i ubezpieczeniami społecznymi w ogóle nie absorbuje mojej uwagi. Takie już swoiste mam zainteresowanie. Ale wracając do tematu. Mianowicie, jak co dzień wpisałem w googlach słowo „zus”, w zasadzie nie oczekując żądnych rewelacji. A tu proszę – na pierwszej stronie wiadomość wokół której nie można pozostać obojętnym. Otóż ZUS przeznaczył ponad jedną czwartą miliona polskich złotych na nakręcenie filmiku z okazji swoich 80-tych urodzin. I co ja myślę? Że to jakiś żart, dowcip lub zwykły bon mot. Mylę się jednak i już do końca zajęć nie mogę się skupić. Wszak teraz będę musiał na własną rękę rozgryźć czym jest i czego dotyczy prawo ochrony środowiska, o którym był dzisiejszy wkład.

Bowiem jak to możliwe, że w państwie prawa ZUS potrafi tak łatwo odebrać rentę osobie rzeczywiście chorej i tak łatwo zebrane pod przymusem pieniądze przeznaczyć na filmik zupełnie niepotrzebny. I jak to możliwe, że w państwie solidaryzmu społecznego ZUS tak dowolnie obniża uczciwej osobie wysokość zasiłku macierzyńskiego do minimalnego wynagrodzenia lub całkowicie unieważnia umowy o pracę (temat ostatnio często poruszany w mediach) i tak swobodnie przeznacza publiczne środki na filmik o swojej historii, tudzież monopolisty z zakresu ubezpieczeń społecznych. „I jak to możliwe” – można by mnożyć, w sposób równie efekciarski jak robi to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ale trzeba w końcu iść spać, bo dzisiejszy dzień miałem wyjątkowo długi. Na koniec jedynie dodam, że ZUS jest instytucją państwową, która gromadzi nasze składki pod państwowym przymusem, więc po co ta reklama. Dla ocieplenia wizerunku? A nie lepiej po prostu zacząć od budowania właściwych relacji na linii ubezpieczony – organ rentowy (tudzież pracownik ZUS)?

PS Pisałem w jednym swoim wpisie pochwały dla pomysłu organu rentowego pod nazwą Elektroniczny ZUS na Youtube. Swoje poparcie podtrzymuję, ale jedynie w takim zakresie, w jakim ów „społecznościowy” pomysł skupia się na szerzeniu wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych.

Kto może korzystać z niższych składek ZUS?

Jak już wiesz, składki ZUS w 2015r wzrosły. Pisałem o tym w jednym z ostatnich wpisów. Możesz się z nim zapoznać klikając tutaj. Bez wątpienia nie jest to dobra wiadomość dla prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie dla planujących otworzyć nową firmę – jeżeli nie jest dla nich koszmarem, to na pewno do podjęcia ryzyka nie zachęca. Przy czym dla osób noszących się z zamiarem założenia działalności gospodarczej ustawodawca przewidział jednak „jakieś” udogodnienie. Bliżej kojarzone jako tzw. Mały ZUS. Co to takiego i kogo dotyczy? Akurat w tym wpisie postaram Ci się to wyjaśnić.

Mianowicie zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 525zł. W porównaniu z podstawą przewidzianą dla już prowadzących działalność gospodarczą, wynoszącą aktualnie 2375,40zł, jest to kwota około cztery razy mniejsza. Czyli bez wątpienia stanowi znaczące ułatwienie na starcie Twojego biznesu. W praktyce przy Małym ZUS-ie miesięczna i minimalna wysokość składek wynosi obecnie 446,88zł, a przy Dużym ZUS-ie aż 1095,37zł.

Slajd1

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą jednak korzystać wszyscy bez wyjątku. Z powołanego przepisu wynika bowiem, że składki na ubezpieczenia od tak zadeklarowanej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Omawiane uprzywilejowanie zarezerwowane jest więc „tylko” dla opisanej wyżej grupy osób. Notabene bardzo szerokiej, która w Polsce oscyluje wokół 2 milionów osób. Z dobrodziejstw Małego ZUS-u nie mogą natomiast skorzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół (na podstawie przepisów o systemie oświaty), twórcy, artyści i osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Ponadto sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie jest wystarczający dla nabycia prawa do preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Z prawa do niższej podstawy wymiaru składek nie mogą skorzystać osoby, które:

- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed podjęciem działalności gospodarczej prowadzili pozarolniczą działalność,
– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z kolei pozostałe osoby są zobowiązane opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli od ww. kwoty 2375,40zł (tzw. Duży ZUS).

Pierwsza rocznica bloga

Slajd1W dniu dzisiejszym blog obchodzi swoje pierwsze urodziny !!!

Ależ ten czas leci… Wydaje się, że dopiero co zachęcałem Was do odwoływania się od decyzji ZUS, a to już pełny rok upłynął. Doprawdy – wielka rzecz, brak mi słów i nie wiem co napisać :-)

Poważnie, mam pustkę w głowie! A przecież nie będę teraz analizował najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu ubezpieczeń społecznych. Potrzebuję tylko wyłuskać kilka zdań tytułem podsumowania. Pomożecie?

Jasne, że tak. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Bowiem w przekroju całego roku zostałem o tym dobitnie przekonany. Przecież gdyby nie Wasza obecność na pewno nie dotrwałbym do tego momentu a blog zapewne zginąłby śmiercią wirtualną.

Co o tym świadczy? Najprościej byłoby napisać, że liczby, liczby, liczby… Czyli statystyki. Ale moim zdaniem jest to spłycanie tematu, więc nie będę nimi tutaj szafował. Zresztą one są widoczne nawet na stronie głównej.

Mianowicie za sukcesem stoisz Ty, Ty, Ty… i Ty. Nie sposób Was wszystkich wymienić i z osobna docenić. Jak najbardziej realnych, wrażliwych, czułych i zwracających uwagę na to jak budowane są wokół Was relację. O tak! Blog jest wręcz stworzonym do tego instrumentem. Za to więc, że jesteście WIELKIE DZIĘKI !

Bo w blogu jest siła!

I może z tym okrzykiem czas rozpocząć kolejny rok. Zapraszam :-)

PS. Pisałem już w zakładce O MNIE, że interesuję się rajdami samochodowymi. Nie omieszkam więc w tym miejscu napomknąć, że dzisiaj zakończył się Rajd Monte Carlo, w którym Robert Kubica i Maciej Szczepaniak wygrali cztery odcinki, a na wielu pozostałych notowali równie imponujące czasy. W prywatnym zespole, w swoim drugim starcie i w trzecim roku startów w ogóle. Po prostu – Kosmita. Sezon zapowiada się wyśmienicie. Idę więc świętować rocznicę, oglądając co piękniejsze urywki z tego rajdu :-)

Wysokość składek w 2015r

Właśnie zaktualizowałem wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w zakładce BAZA WIEDZY -> WAŻNE INFORMACJE -> SKŁADKI. I niestety nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości. Składki będą wyższe. Tak generalnie rzecz ujmując.

IMG_20150124_011823

Mianowicie w 2015r miesięczna, minimalna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) wyniesie 757,76zł W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost o 40,77zł. Czyli w przeciągu całego roku zapłacisz o 489,24zł więcej niż w 2014r. Do tego wzrosła składka na Fundusz Pracy o 3,13zł, tj. do kwoty 58,20zł. A więc tym roku dodatkowo musisz wygospodarować na tą składkę 37,56zł. W sumie łączny koszt zwiększył się o 526,80zł.

W przypadku gdy otwierasz nową firmę wysokość składek również jest wyższa w porównaniu z 2014r i obecnie miesięczna, minimalna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) wynosi 167,47zł. Jest to wzrost rzędu 6,69zł. Czyli sumując – koszty składek wzrosną rocznie o 80,28zł. Co do składki na Fundusz Pracy to zasadniczo nie dotyczy ona nowych firm.

Jakby tego było mało to jest jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne, która postanowiła się nie wyłamywać z ogólnego trendu i także urosła. Można powiedzieć, że i słusznie, bo i zgodnie z zasadą „trend is your friend”. Tak więc w roku 2015 wynosi 279,41zł, o 9,01zł więcej. W skali roku zapłacisz więc tytułem składki na ubezpieczenie zdrowotne o 108,12zł więcej niż w roku poprzednim.

Kończąc tą smutną historię nie da się ukryć, że w 2015r miesięcznie i minimalnie na składki będziesz musiał przeznaczyć 1.095,37zł (społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy). O 52,91zł więcej w ciągu miesiąca i o 634,92zł więcej w ciągu roku. Z kolei gdy dopiero otwierasz firmę to odpowiednio będzie to kwota 446,88zł (społeczne i zdrowotne). Czyli o 15,70zł więcej w ciągu miesiąca i o 188,40zł więcej w ciągu roku.