Kontrola ZUS – zakres przedmiotowy

Kontynuując wątek z poprzedniego wpisu (TUTAJ), już po urlopie, tym razem zamieszczam parę zdań na temat zakresu kontroli ZUS.

Ostatnio wyjaśniłem już, że kontrola ZUS przeprowadzana jest przez inspektora kontroli ZUS na podstawie upoważnienia i po okazaniu płatnikowi legitymacji służbowej. Zwracałem też uwagę, że zawsze warto zapoznać się z tymi dokumentami, bowiem z ich treści może wynikać wiele elementów dotyczących kontroli ZUS.

Tym razem dodam, iż ma to związek z tym, że z treści upoważnienia powinien wynikać zakres kontroli ZUS. To znaczy, że w owym dokumencie będzie określone co dokładnie ma być objęte przedmiotem kontroli. Tudzież, co inspektor kontroli ZUS będzie mógł sprawdzić i na jaką okoliczność.

A jaki może być zakres kontroli ZUS?

Ustawodawca nie wyjaśnia tego w sposób wyczerpujący. W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zawarty jest jedynie katalog otwarty, z którego wynika, że kontrolą mogą być objęte w szczególności następujące kwestie:

  1. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;
  2. prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład;
  3. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
  4. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
  5. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
  6. dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.

Jak wspomniałem jednak wyżej – jest to katalog otarty. Oznacza to w istocie, że zakres kontroli może objąć wykonywanie wszelkich obowiązków związanych z ubezpieczeniami społecznymi.