Tarcza antykryzysowa 2.0 – zmiany w zwolnieniu ze składek ZUS ?

Wpis aktualizowany 09.04.2020r

W Internecie huczy od plotek na temat projektu zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Pewnie nazwa ustawy niewiele Ci mówi, ale chodzi ni mniej, ni więcej o tzw. tarczę antykryzysową.

To że sytuacja jest nadzwyczajna nie trzeba przypominać, ale to że w trzecim dniu obowiązywania tarczy antykryzysowej dyskutuje się o zmianie… tarczy antykryzysowej, to już lekka przesada.

Wszak, projekt tarczy antykryzysowej 2.0 zawiera w sobie ponad 100 stron, których analiza już teraz jest niezbędna, aby być przygotowanym kiedy już będzie obowiązywała. Owszem, na dzień dzisiejszy jest to projekt, czyli dużo się może zmienić albo… nie zmieni się nic.

Dlatego jednocześnie informuję, że na dzień 05.04.2020r 09.04.2020r w dalszym ciągu obowiązuje wersja tarczy antykryzysowej z 01.04.2020r a ostatnie wpisy na blogu np. o zwolnieniu ze składek ZUS pozostają aktualne.

Natomiast tutaj „na gorąco” wklejam projektowaną zmianę przepisów dotyczących właśnie zwolnienia ze składek ZUS. Wprawdzie zmian związanych ogólnie z ZUS jest w projekcie sporo więcej, ale póki co uznałem, że wspomnę tylko o tej (ewentualnej) zmianie.

W projekcie z 03.04.2020r proponuje się więc, że w art. art. 31zo:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 ubezpieczonych, zwalnia się go z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c:

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy mniej niż 10 ubezpieczonych.

1b. Na wniosek płatnika składek będącego spółdzielnią socjalną, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 ubezpieczonych, zwalnia się go z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był on zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

1c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1b, dotyczy mniej niż 10 ubezpieczonych.

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

1b. Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.”;

#zostanwdomu